Item


Conversió d’un canvi de marxes d’automòbil en “H” a seqüencial

L’objecte d’aquest treball és transformar un canvi de marxes convencional a un canvi de marxes seqüencial. La diferència a simple vista entre un canvi i l’altre és que en el convencional, per canviar de marxa s’ha de moure la palanca de canvi d’esquerra a dreta i endavant o endarrere depenent de la marxa que es vulgui posar, en canvi l’accionament d’un canvi seqüencial és molt més senzill, doncs simplement s’ha de moure la maneta del canvi endavant o endarrere depenent de si volem augmentar marxa o disminuir-la. Per tal de dur a terme aquesta conversió s’ha redissenyat el sistema d’accionament intern del canvi, passant pel disseny d’unes noves peces que es muntaran en l’eix selector d’origen fins al redisseny total de les forquilles per tal de poder encabir una nova peça dins el canvi anomenada barrel que és l’encarregada de transformar el moviment lineal de la maneta del canvi en moviment de rotació i així poder fer moure les forquilles en diferents direccions alhora. Dit barrel és la peça clau d’aquest projecte i es tracta d’un cilindre que va muntat en l’actual eix de les forquilles i que conté 3 regates per on es desplaçaran les noves forquilles amunt i avall per poder enclavar la marxa corresponent. El disseny de les regates ha de ser acurat ja que la seva distribució farà que les forquilles es moguin una certa distància amunt i avall a cada determinats graus de gir del barrel

The object of this work is to transform a conventional gear change into a change of marches sequentially The difference at first glance between one change and the other is that in the conventional, to change gear you have to move the shift lever from left to right i forward or backward depending on the gear you want to put in, instead the actuation of one Sequential change is much simpler, because you simply have to move the change lever forward or backward depending on whether we want to increase gear or decrease it. In order to carry out this conversion, the internal drive system has been redesigned change, going through the design of new parts that will be mounted on the fine origin selector shaft to the total redesign of the forks in order to be able to fit a new part inside the change called the barrel which is responsible for transforming the linear movement of the handle change in rotational movement and thus be able to move the forks in different directions at the same time. This barrel is the key piece of this project and it is a cylinder that is mounted in the current one axis of the forks and which contains 3 races where the new forks will move up and down to be able to lock the corresponding gear. The design of the races must be careful since their distribution will cause the forks to be move a certain distance up and down for each certain degrees of rotation of the barrel

Manager: Comamala Laguna, Martí
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pou Sala, Jordi
Date: 2019 June 1
Abstract: L’objecte d’aquest treball és transformar un canvi de marxes convencional a un canvi de marxes seqüencial. La diferència a simple vista entre un canvi i l’altre és que en el convencional, per canviar de marxa s’ha de moure la palanca de canvi d’esquerra a dreta i endavant o endarrere depenent de la marxa que es vulgui posar, en canvi l’accionament d’un canvi seqüencial és molt més senzill, doncs simplement s’ha de moure la maneta del canvi endavant o endarrere depenent de si volem augmentar marxa o disminuir-la. Per tal de dur a terme aquesta conversió s’ha redissenyat el sistema d’accionament intern del canvi, passant pel disseny d’unes noves peces que es muntaran en l’eix selector d’origen fins al redisseny total de les forquilles per tal de poder encabir una nova peça dins el canvi anomenada barrel que és l’encarregada de transformar el moviment lineal de la maneta del canvi en moviment de rotació i així poder fer moure les forquilles en diferents direccions alhora. Dit barrel és la peça clau d’aquest projecte i es tracta d’un cilindre que va muntat en l’actual eix de les forquilles i que conté 3 regates per on es desplaçaran les noves forquilles amunt i avall per poder enclavar la marxa corresponent. El disseny de les regates ha de ser acurat ja que la seva distribució farà que les forquilles es moguin una certa distància amunt i avall a cada determinats graus de gir del barrel
The object of this work is to transform a conventional gear change into a change of marches sequentially The difference at first glance between one change and the other is that in the conventional, to change gear you have to move the shift lever from left to right i forward or backward depending on the gear you want to put in, instead the actuation of one Sequential change is much simpler, because you simply have to move the change lever forward or backward depending on whether we want to increase gear or decrease it. In order to carry out this conversion, the internal drive system has been redesigned change, going through the design of new parts that will be mounted on the fine origin selector shaft to the total redesign of the forks in order to be able to fit a new part inside the change called the barrel which is responsible for transforming the linear movement of the handle change in rotational movement and thus be able to move the forks in different directions at the same time. This barrel is the key piece of this project and it is a cylinder that is mounted in the current one axis of the forks and which contains 3 races where the new forks will move up and down to be able to lock the corresponding gear. The design of the races must be careful since their distribution will cause the forks to be move a certain distance up and down for each certain degrees of rotation of the barrel
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22703
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Vehicles de motor - Disseny i construcció
Automobiles - Design and construction
Canvi de marxes
Title: Conversió d’un canvi de marxes d’automòbil en “H” a seqüencial
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors