Item


Anàlisi comparativa de la formulació proposada per al nou Eurocodi 2 per al càlcul de fletxes en estructures de formigó armat, la normativa vigent i altres metodologies simplificades.

El formigó armat, utilitzat a la construcció des del final del segle XIX i principis del XX, és actualment el material més utilitzat en la construcció. La seguretat, que ve associada a la resistència i l’estabilitat estructural, ha estat durant molts anys l’únic requisit de disseny estructural. Actualment, la funcionalitat, la durabilitat i l’aspecte estètics són elements condicionants a l’hora de construir estructures. Aquest fet fa que s’optimitzin els materials, augmentin les llums, s’utilitzin elements més esvelts, entre altres, i obliga a l’actualització de normes i càlculs. A l’hora de dissenyar estructures de formigó armat és molt important controlar les deformacions, instantànies o diferides, que poden condicionar l’estat de qualsevol estructura, a més de controlar les patologies que poden patir les estructures; degut a la retracció, fissures d’origen tèrmic, per corrosió d’armadures, per accions de càrregues

Reinforced concrete, used in construction since the end of the 19th century and the beginning of the 20th, is currently the most used material in construction. Safety, which is associated with strength and structural stability, has been around for many years years the only structural design requirement. Currently, functionality, durability and appearance aesthetics are conditioning elements when building structures. This fact makes materials are optimized, lights are increased, slimmer elements are used, among others, and forces the updating of standards and calculations. When designing reinforced concrete structures it is very important to control them deformations, instantaneous or delayed, that can condition the state of any structure, a more than controlling the pathologies that the structures may suffer; due to shrinkage, fissures of thermal origin, due to armor corrosion, due to load actions

Manager: Torres Llinàs, Lluís
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sarrado i Molina, Àlex
Date: 2019 September 1
Abstract: El formigó armat, utilitzat a la construcció des del final del segle XIX i principis del XX, és actualment el material més utilitzat en la construcció. La seguretat, que ve associada a la resistència i l’estabilitat estructural, ha estat durant molts anys l’únic requisit de disseny estructural. Actualment, la funcionalitat, la durabilitat i l’aspecte estètics són elements condicionants a l’hora de construir estructures. Aquest fet fa que s’optimitzin els materials, augmentin les llums, s’utilitzin elements més esvelts, entre altres, i obliga a l’actualització de normes i càlculs. A l’hora de dissenyar estructures de formigó armat és molt important controlar les deformacions, instantànies o diferides, que poden condicionar l’estat de qualsevol estructura, a més de controlar les patologies que poden patir les estructures; degut a la retracció, fissures d’origen tèrmic, per corrosió d’armadures, per accions de càrregues
Reinforced concrete, used in construction since the end of the 19th century and the beginning of the 20th, is currently the most used material in construction. Safety, which is associated with strength and structural stability, has been around for many years years the only structural design requirement. Currently, functionality, durability and appearance aesthetics are conditioning elements when building structures. This fact makes materials are optimized, lights are increased, slimmer elements are used, among others, and forces the updating of standards and calculations. When designing reinforced concrete structures it is very important to control them deformations, instantaneous or delayed, that can condition the state of any structure, a more than controlling the pathologies that the structures may suffer; due to shrinkage, fissures of thermal origin, due to armor corrosion, due to load actions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22737
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó armat
Concrete beams
Bigues de formigó
Concrete beams
Structural design
Disseny d’estructures
Title: Anàlisi comparativa de la formulació proposada per al nou Eurocodi 2 per al càlcul de fletxes en estructures de formigó armat, la normativa vigent i altres metodologies simplificades.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors