Item


La conservación del patrimonio natural geológico en campos volcánicos, una herramienta para la gestión sostenible del territorio. El caso de la zona volcánica de la Garrotxa

The study of the geodiversity of an area and the conservation of its geological heritage, unlike biodiversity, has only recently begun to be systematized. This thesis analyses the conservation of geological heritage in volcanic fields, which are places of interest and usually have quite active socioeconomic dynamics. The study is based on a volcanic field located in the NE of the Iberian Peninsula where conservation policies began to be implemented in the 1980s, when a large part of this field was proclaimed a Natural Park. Quaternary volcanic fields such as this one, which may have experienced volcanic activity in the Holocene, are characterized by their excellent state of preservation, which ensures that their volcanic morphologies and the geological processes that have created them are fully visible. The Garrotxa Volcanic Zone is an appropriate case study to analyse the impact on geological heritage and economic sustainability in a volcanic field, since in just 40 years it has allowed the transformation of a little-known territory into one of the most outstanding and visited points of geological interest in Catalonia (Spain). The protection of this volcanic zone represented the end of legal and illegal quarrying activities that significantly damaged most of its volcanoes, but also provided an opportunity to develop the area for tourism. This thesis evaluates the social and economic consequences of the promotion of geotourism and whether it is compatible with the conservation of natural assets, especially geological ones, since areas such as the Volcanic Zone of La Garrotxa represent natural laboratories where we can observe the success in the application of environmentally friendly policies with a positive socioeconomic impact on geotourism. A methodology adapted to volcanic fields is proposed in order to select the inventory geological interest points, and to identify which ones should be preserved and which ones should be publicized. The strategy approved in 2000 for the management of the geological heritage of the Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (PNZVG) is evaluated on the basis of indicators

L’estudi de la geodiversitat d’una zona i la conservació del seu patrimoni geològic s’ha començat a sistematitzar, a diferència de la biodiversitat, des de fa pocs anys. En aquesta tesi s’analitza la conservació del patrimoni geològic en els camps volcànics, territoris geològicament interessants i que solen tenir dinàmiques socioeconòmiques força actives. L’estudi es basa en un camp volcànic situat al NE de la península Ibèrica on es van començar a fer polítiques de conservació des dels anys 80 en declarar-se bona part del mateix Parc Natural. Els camps volcànics quaternaris com aquest, que podria haver experimentat activitat volcànica a l’Holocè, es caracteritzen pel seu excel·lent estat de conservació, cosa que assegura que les seves morfologies volcàniques i els processos geològics encara siguin plenament visibles. La zona volcànica de la Garrotxa és un cas d’estudi adequat per analitzar l’impacte en el patrimoni geològic i la sostenibilitat econòmica en un camp volcànic, ja que en només 40 anys s’ha permès transformar un territori poc conegut en un dels punts d’interès geològic més destacats i visitats de Catalunya. La protecció d’aquesta zona volcànica va representar la fi de les activitats d’explotació de grederes legals i il·legals que van fer malbé significativament la majoria dels volcans, però també va brindar una oportunitat per desenvolupar la zona per al turisme. Aquesta tesi avalua les conseqüències socials i econòmiques que ha tingut la promoció del geoturisme i si aquest és compatible amb la conservació dels béns naturals, especialment els geològics. Territoris com la Zona Volcànica de la Garrotxa representen laboratoris naturals on podem observar l’èxit o el fracàs respecte l’aplicació de polítiques respectuoses amb el medi ambient amb un impacte socioeconòmic positiu. Es proposa una metodologia adaptada als camps volcànics per seleccionar l’inventari de punts d’interès geològic, identificar quins cal conservar i quins divulgar. A partir d’indicadors s’avalua l’estratègia aprovada l’any 2000 per a la gestió del patrimoni geològic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)

Universitat de Girona

Manager: Vila Subirós, Josep
Martí i Molist, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia
Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Planagumà, Llorenç
Date: 2022 November 25
Abstract: The study of the geodiversity of an area and the conservation of its geological heritage, unlike biodiversity, has only recently begun to be systematized. This thesis analyses the conservation of geological heritage in volcanic fields, which are places of interest and usually have quite active socioeconomic dynamics. The study is based on a volcanic field located in the NE of the Iberian Peninsula where conservation policies began to be implemented in the 1980s, when a large part of this field was proclaimed a Natural Park. Quaternary volcanic fields such as this one, which may have experienced volcanic activity in the Holocene, are characterized by their excellent state of preservation, which ensures that their volcanic morphologies and the geological processes that have created them are fully visible. The Garrotxa Volcanic Zone is an appropriate case study to analyse the impact on geological heritage and economic sustainability in a volcanic field, since in just 40 years it has allowed the transformation of a little-known territory into one of the most outstanding and visited points of geological interest in Catalonia (Spain). The protection of this volcanic zone represented the end of legal and illegal quarrying activities that significantly damaged most of its volcanoes, but also provided an opportunity to develop the area for tourism. This thesis evaluates the social and economic consequences of the promotion of geotourism and whether it is compatible with the conservation of natural assets, especially geological ones, since areas such as the Volcanic Zone of La Garrotxa represent natural laboratories where we can observe the success in the application of environmentally friendly policies with a positive socioeconomic impact on geotourism. A methodology adapted to volcanic fields is proposed in order to select the inventory geological interest points, and to identify which ones should be preserved and which ones should be publicized. The strategy approved in 2000 for the management of the geological heritage of the Garrotxa Volcanic Zone Natural Park (PNZVG) is evaluated on the basis of indicators
L’estudi de la geodiversitat d’una zona i la conservació del seu patrimoni geològic s’ha començat a sistematitzar, a diferència de la biodiversitat, des de fa pocs anys. En aquesta tesi s’analitza la conservació del patrimoni geològic en els camps volcànics, territoris geològicament interessants i que solen tenir dinàmiques socioeconòmiques força actives. L’estudi es basa en un camp volcànic situat al NE de la península Ibèrica on es van començar a fer polítiques de conservació des dels anys 80 en declarar-se bona part del mateix Parc Natural. Els camps volcànics quaternaris com aquest, que podria haver experimentat activitat volcànica a l’Holocè, es caracteritzen pel seu excel·lent estat de conservació, cosa que assegura que les seves morfologies volcàniques i els processos geològics encara siguin plenament visibles. La zona volcànica de la Garrotxa és un cas d’estudi adequat per analitzar l’impacte en el patrimoni geològic i la sostenibilitat econòmica en un camp volcànic, ja que en només 40 anys s’ha permès transformar un territori poc conegut en un dels punts d’interès geològic més destacats i visitats de Catalunya. La protecció d’aquesta zona volcànica va representar la fi de les activitats d’explotació de grederes legals i il·legals que van fer malbé significativament la majoria dels volcans, però també va brindar una oportunitat per desenvolupar la zona per al turisme. Aquesta tesi avalua les conseqüències socials i econòmiques que ha tingut la promoció del geoturisme i si aquest és compatible amb la conservació dels béns naturals, especialment els geològics. Territoris com la Zona Volcànica de la Garrotxa representen laboratoris naturals on podem observar l’èxit o el fracàs respecte l’aplicació de polítiques respectuoses amb el medi ambient amb un impacte socioeconòmic positiu. Es proposa una metodologia adaptada als camps volcànics per seleccionar l’inventari de punts d’interès geològic, identificar quins cal conservar i quins divulgar. A partir d’indicadors s’avalua l’estratègia aprovada l’any 2000 per a la gestió del patrimoni geològic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG)
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/687859
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22831
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Geodiversitat
Geodiversidad
Geodiversity
Patrimoni geològic
Patrimonio geológico
Geological heritage
Vulcanisme
Vulcanismo
Vulcanism
Espais naturals protegits
Espacios naturales protegidos
Protected areas
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalunya)
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Catalonia)
55
91
Title: La conservación del patrimonio natural geológico en campos volcánicos, una herramienta para la gestión sostenible del territorio. El caso de la zona volcánica de la Garrotxa
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors