Item


Com afronten els professionals sanitaris la nova llei de l’eutanàsia? Impacte psicològic i emocional dels professionals en la participació de la prestació d’ajuda per morir

Background: The World Health Organization (WHO) defines euthanasia as "the action of a physician who deliberately causes the death of a patient suffering from an advanced or terminal illness, at the express and repeated request of the patient." Thus, the entry into force on June 25, 2021 of the Organic Law for the Regulation of Euthanasia (LORE) 3/2021, has meant a major change in the medical profession. Various studies have been conducted on the psychological and emotional implications of nursing staff in participating in a euthanasia process in some of the states where it has been approved. Objectives: The main objective of the work is to establish contact with the health professionals of the Doctor Josep Trueta Hospital in order to know how they live the process of providing help to die, what their vision of the LORE is, the role they have within this, what factors may be involved in the decision to participate and the psychological and emotional impact they may have in relation to the euthanasia process. Material and method: The research uses a qualitative methodology, based on a semi-structured interview of its own elaboration that allows a thematic content analysis. The bibliographic search delves into the categories obtained for the analysis of the results. The study was conducted by 10 health professionals, including medical, nursing, psychology and religious service staff. Results: Regarding the data analysis, the following categories have been established: vision of health professionals on euthanasia and LORE, role of health professionals and vision of the tasks assigned to each professional within the protocol, factors that may influence to professionals in making the decision to participate in the provision of assistance to die, psychological and emotional impact of health professionals in the process of providing assistance to die, importance of psychology during the process of euthanasia and future contributions. Conclusions: Healthcare professionals share that they have been waiting for euthanasia laws for many years and that they believe in the person’s right to decide. The study reveals the need to expand the professionals involved during the process of providing help to die including the figure of the psychologist in it, as well as to describe more specifically and correctly in the LORE the functions performed by each of the professionals during the euthanasia process. Although professionals agree that there is a psychological and emotional impact, at the end of the process they value it as positive.

Marc teòric: L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’eutanàsia com “aquella acció del metge que provoca deliberadament la mort del pacient que pateix una malaltia avançada o terminal, a petició expressa i reiterada d’aquest”. Així doncs, l’entrada en vigor el 25 de juny de 2021 de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) 3/2021, ha suposat un canvi important en l’exercici professional mèdic. S’han realitzat diversos estudis en relació a les implicacions psicològiques i emocionals del personal d’infermeria pel que fa a la participació en un procés d’eutanàsia a alguns dels estats on aquesta ha estat aprovada. Objectiu: L’objectiu principal del treball és establir contacte amb els professionals sanitaris de l’Hospital Doctor Josep Trueta per així conèixer com viuen el procés de prestació d’ajuda per morir, quina visió tenen de la LORE, conèixer el rol que tenen dins d’aquesta, quins factors poden estar implicats en la presa de decisió de participar-hi i l’impacte psicològic i emocional que poden tenir en relació amb el procés d’eutanàsia. Material i mètode: En la investigació s’utilitza la metodologia qualitativa, partint d’una entrevista semiestructurada d’elaboració pròpia que permet la realització d’una anàlisi de contingut temàtic. A partir de la recerca bibliogràfica s’aprofundeix en les categories obtingudes per a l’anàlisi dels resultats. La mostra de l’estudi han estat 10 professionals sanitaris, incloent-hi així personal mèdic, d’infermeria, de psicologia i del servei religiós. Resultats: Pel que fa a l’anàlisi de dades s’han establert les següents categories: visió dels professionals sanitaris sobre l’eutanàsia i la LORE, rol dels professionals sanitaris i visió de les tasques adjudicades a cada professional dins del protocol, factors que poden influir als professionals en la presa de decisió de participar en la prestació d’ajuda per morir, impacte psicològic i emocional dels professionals sanitaris en el procés de prestació d’ajuda per morir, importància de la psicologia durant el procés d’eutanàsia i aportacions futures. Conclusions: Els professionals sanitaris comparteixen que feia molts anys que esperaven que es regulés la llei de l’eutanàsia i que estan a favor del dret a decidir de la persona. L’estudi revela la necessitat d’ampliar els professionals que intervenen durant el procés de prestació d’ajuda per morir incloent la figura del psicòleg en aquest, així com de descriure de forma més concreta i encertada a la LORE les funcions que realitza cadascun dels professionals durant el procés d’eutanàsia. Tanmateix, els professionals estan d’acord que hi ha un impacte psicològic i emocional, però que al final del procés valoren com a positiu.

3

Manager: Cunill Olivas, Monica
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Serramitjana Rubirola, Emma
Date: 2022 May
Abstract: Background: The World Health Organization (WHO) defines euthanasia as "the action of a physician who deliberately causes the death of a patient suffering from an advanced or terminal illness, at the express and repeated request of the patient." Thus, the entry into force on June 25, 2021 of the Organic Law for the Regulation of Euthanasia (LORE) 3/2021, has meant a major change in the medical profession. Various studies have been conducted on the psychological and emotional implications of nursing staff in participating in a euthanasia process in some of the states where it has been approved. Objectives: The main objective of the work is to establish contact with the health professionals of the Doctor Josep Trueta Hospital in order to know how they live the process of providing help to die, what their vision of the LORE is, the role they have within this, what factors may be involved in the decision to participate and the psychological and emotional impact they may have in relation to the euthanasia process. Material and method: The research uses a qualitative methodology, based on a semi-structured interview of its own elaboration that allows a thematic content analysis. The bibliographic search delves into the categories obtained for the analysis of the results. The study was conducted by 10 health professionals, including medical, nursing, psychology and religious service staff. Results: Regarding the data analysis, the following categories have been established: vision of health professionals on euthanasia and LORE, role of health professionals and vision of the tasks assigned to each professional within the protocol, factors that may influence to professionals in making the decision to participate in the provision of assistance to die, psychological and emotional impact of health professionals in the process of providing assistance to die, importance of psychology during the process of euthanasia and future contributions. Conclusions: Healthcare professionals share that they have been waiting for euthanasia laws for many years and that they believe in the person’s right to decide. The study reveals the need to expand the professionals involved during the process of providing help to die including the figure of the psychologist in it, as well as to describe more specifically and correctly in the LORE the functions performed by each of the professionals during the euthanasia process. Although professionals agree that there is a psychological and emotional impact, at the end of the process they value it as positive.
Marc teòric: L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’eutanàsia com “aquella acció del metge que provoca deliberadament la mort del pacient que pateix una malaltia avançada o terminal, a petició expressa i reiterada d’aquest”. Així doncs, l’entrada en vigor el 25 de juny de 2021 de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia (LORE) 3/2021, ha suposat un canvi important en l’exercici professional mèdic. S’han realitzat diversos estudis en relació a les implicacions psicològiques i emocionals del personal d’infermeria pel que fa a la participació en un procés d’eutanàsia a alguns dels estats on aquesta ha estat aprovada. Objectiu: L’objectiu principal del treball és establir contacte amb els professionals sanitaris de l’Hospital Doctor Josep Trueta per així conèixer com viuen el procés de prestació d’ajuda per morir, quina visió tenen de la LORE, conèixer el rol que tenen dins d’aquesta, quins factors poden estar implicats en la presa de decisió de participar-hi i l’impacte psicològic i emocional que poden tenir en relació amb el procés d’eutanàsia. Material i mètode: En la investigació s’utilitza la metodologia qualitativa, partint d’una entrevista semiestructurada d’elaboració pròpia que permet la realització d’una anàlisi de contingut temàtic. A partir de la recerca bibliogràfica s’aprofundeix en les categories obtingudes per a l’anàlisi dels resultats. La mostra de l’estudi han estat 10 professionals sanitaris, incloent-hi així personal mèdic, d’infermeria, de psicologia i del servei religiós. Resultats: Pel que fa a l’anàlisi de dades s’han establert les següents categories: visió dels professionals sanitaris sobre l’eutanàsia i la LORE, rol dels professionals sanitaris i visió de les tasques adjudicades a cada professional dins del protocol, factors que poden influir als professionals en la presa de decisió de participar en la prestació d’ajuda per morir, impacte psicològic i emocional dels professionals sanitaris en el procés de prestació d’ajuda per morir, importància de la psicologia durant el procés d’eutanàsia i aportacions futures. Conclusions: Els professionals sanitaris comparteixen que feia molts anys que esperaven que es regulés la llei de l’eutanàsia i que estan a favor del dret a decidir de la persona. L’estudi revela la necessitat d’ampliar els professionals que intervenen durant el procés de prestació d’ajuda per morir incloent la figura del psicòleg en aquest, així com de descriure de forma més concreta i encertada a la LORE les funcions que realitza cadascun dels professionals durant el procés d’eutanàsia. Tanmateix, els professionals estan d’acord que hi ha un impacte psicològic i emocional, però que al final del procés valoren com a positiu.
3
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22942
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Eutanàsia
Euthanasia
Personal sanitari
Public health personnel
Dignitat
Dignity
Mort
Death
Title: Com afronten els professionals sanitaris la nova llei de l’eutanàsia? Impacte psicològic i emocional dels professionals en la participació de la prestació d’ajuda per morir
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors