Item


Aplicación del derecho administrativo como herramienta de tutela efectiva de los derechos humanos: fundamentos constitucionales de la modernidad del estado

The Public Administration exercises powers and abilities that are bestowed upon it by the Constitution, by international human rights instruments, and by the Law itself. The fundamental purpose of the constitutional State is oriented towards the coverage and satisfaction of the citizen´s freedoms. Thus, a renewal of the principle of legality of Administrative Law is presented. The Public Administration is not only governed by the national legal system, but also international conventionality, from the vision of protection and guarantee of rights, provides supranational normative regulations (rulemaking). Inside the activity of state institutions, administration and the exercise of government power are combined with the guarantee of the rights of those administered. Under this provision, public entities configure their activity, build the vision and institutional mission with the primary orientation and a broad exercise of regulatory power. This design of the Public Administration is carried out based on a Eurocentric legal-dogmatic criterion; that implemented in a multi-national, multi-cultural and multi-ethnic state, where customary law is proclaimed, supposes new challenges for the Administration. The renewed administration-administered legal relationship is investigated, in which the intervening parties are assumed to be constituted as active subjects capable of producing reciprocal, modeling and obligatory legal effects. The legal system and the science of Administrative Law have developed a system that offers the administered mechanisms to pursue means of challenging, disputing and to receive compensations, which in time are activated in the face of an administrative action that causes grievance. The jurisprudence of the matter has developed a ratio decidendi to expel from the legal order the illicit actions of the State. In the research paper, an analytical study of the administration’s operation is carried out, not only from the compensation system, but from the missionary management that protects the rights of the people. The powers of the public administration that determine the conformation and coverage of the state in the territory, the legal mechanisms of coordination and cooperation and the produced legal associations are the object of study under the legal science with a particular emphasis on the auditing power of regulation. An evaluation of the administrative management of administrative entities in Ecuador is carried out in order to verify compliance, not only under the principle of legality, but also taking into account the right to liberty. It seeks to identify the institutional existence of the constitutional state from the evaluation of public administration

L’Administració pública exerceix atribucions i facultats que li són conferides per la Constitució, pels instruments internacionals de drets humans, i per la Llei. El propòsit fonamental de l’Estat constitucional s’orienta a la cobertura i la satisfacció de les llibertats dels ciutadans; es presenta així una renovació al principi de legalitat del Dret Administratiu. L’Administració pública no només està governada per l’ordenament jurídic nacional, a més a més la convencionalitat internacional, des de la visió tutelar i garantista dels drets, aporta regulacions normatives supranacionals (rulemaking). A l’activitat de les institucions de l’estat es conjuga l’administració i l’exercici del poder de govern amb la garantia dels drets dels administrats. Sota aquesta disposició, les entitats públiques configuren la seva activitat, construeixen la visió i la missió institucional amb l’orientació garantista primordial amb un ampli exercici de la potestat reglamentària. Aquest disseny de lAdministració pública es realitza a partir dun criteri juridicodogmàtic eurocèntric; que implementat en un estat plurinacional, multicultural i pluriètnic, on es pregona el dret consuetudinari, suposa nous reptes per a l’Administració. S’estudia la renovada relació jurídica administració-administrat, en què suposa es constitueixen els intervinents com a subjectes actius capaços de produir efectes jurídics recíprocs, modeladors i obligatoris. L’ordenament jurídic i la ciència del dret administratiu han desenvolupat un sistema que ofereix a l’administrat mecanismes d’impugnació i reparació que s’activen davant d’una actuació administrativa que provoca greuge. La jurisprudència de la matèria ha desenvolupat la ràtio decidendi per expulsar de lordre jurídic les actuacions de lEstat il·legals. En el treball de recerca es duu a terme un estudi analític de l’operació de l’administració, no només des del sistema rescabalat, sinó des de la gestió missional que tutela els drets de les persones. Les potestats de l’administració pública d’organització que determinen la conformació i la cobertura de l’estat al territori, els mecanismes jurídics de coordinació i cooperació i les relacions jurídiques que es produeixen són objecte d’estudi a la llum de la ciència jurídica amb un èmfasi particular en la potestat auditora de control. Es realitza una avaluació de la gestió administrativa d’entitats administratives de l’Equador amb la finalitat de verificar-ne el compliment, no només del principi de legalitat, sinó respecte al respecte de la llibertat. Es procura identificar l‟existencial institucional de l’estat constitucional a partir de l’avaluació de l’administració pública

Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa

Universitat de Girona

Manager: Trayter Jiménez, Joan Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Públic
Author: Alarcón Espinosa, Francisco Xavier
Date: 2023 March 9
Abstract: The Public Administration exercises powers and abilities that are bestowed upon it by the Constitution, by international human rights instruments, and by the Law itself. The fundamental purpose of the constitutional State is oriented towards the coverage and satisfaction of the citizen´s freedoms. Thus, a renewal of the principle of legality of Administrative Law is presented. The Public Administration is not only governed by the national legal system, but also international conventionality, from the vision of protection and guarantee of rights, provides supranational normative regulations (rulemaking). Inside the activity of state institutions, administration and the exercise of government power are combined with the guarantee of the rights of those administered. Under this provision, public entities configure their activity, build the vision and institutional mission with the primary orientation and a broad exercise of regulatory power. This design of the Public Administration is carried out based on a Eurocentric legal-dogmatic criterion; that implemented in a multi-national, multi-cultural and multi-ethnic state, where customary law is proclaimed, supposes new challenges for the Administration. The renewed administration-administered legal relationship is investigated, in which the intervening parties are assumed to be constituted as active subjects capable of producing reciprocal, modeling and obligatory legal effects. The legal system and the science of Administrative Law have developed a system that offers the administered mechanisms to pursue means of challenging, disputing and to receive compensations, which in time are activated in the face of an administrative action that causes grievance. The jurisprudence of the matter has developed a ratio decidendi to expel from the legal order the illicit actions of the State. In the research paper, an analytical study of the administration’s operation is carried out, not only from the compensation system, but from the missionary management that protects the rights of the people. The powers of the public administration that determine the conformation and coverage of the state in the territory, the legal mechanisms of coordination and cooperation and the produced legal associations are the object of study under the legal science with a particular emphasis on the auditing power of regulation. An evaluation of the administrative management of administrative entities in Ecuador is carried out in order to verify compliance, not only under the principle of legality, but also taking into account the right to liberty. It seeks to identify the institutional existence of the constitutional state from the evaluation of public administration
L’Administració pública exerceix atribucions i facultats que li són conferides per la Constitució, pels instruments internacionals de drets humans, i per la Llei. El propòsit fonamental de l’Estat constitucional s’orienta a la cobertura i la satisfacció de les llibertats dels ciutadans; es presenta així una renovació al principi de legalitat del Dret Administratiu. L’Administració pública no només està governada per l’ordenament jurídic nacional, a més a més la convencionalitat internacional, des de la visió tutelar i garantista dels drets, aporta regulacions normatives supranacionals (rulemaking). A l’activitat de les institucions de l’estat es conjuga l’administració i l’exercici del poder de govern amb la garantia dels drets dels administrats. Sota aquesta disposició, les entitats públiques configuren la seva activitat, construeixen la visió i la missió institucional amb l’orientació garantista primordial amb un ampli exercici de la potestat reglamentària. Aquest disseny de lAdministració pública es realitza a partir dun criteri juridicodogmàtic eurocèntric; que implementat en un estat plurinacional, multicultural i pluriètnic, on es pregona el dret consuetudinari, suposa nous reptes per a l’Administració. S’estudia la renovada relació jurídica administració-administrat, en què suposa es constitueixen els intervinents com a subjectes actius capaços de produir efectes jurídics recíprocs, modeladors i obligatoris. L’ordenament jurídic i la ciència del dret administratiu han desenvolupat un sistema que ofereix a l’administrat mecanismes d’impugnació i reparació que s’activen davant d’una actuació administrativa que provoca greuge. La jurisprudència de la matèria ha desenvolupat la ràtio decidendi per expulsar de lordre jurídic les actuacions de lEstat il·legals. En el treball de recerca es duu a terme un estudi analític de l’operació de l’administració, no només des del sistema rescabalat, sinó des de la gestió missional que tutela els drets de les persones. Les potestats de l’administració pública d’organització que determinen la conformació i la cobertura de l’estat al territori, els mecanismes jurídics de coordinació i cooperació i les relacions jurídiques que es produeixen són objecte d’estudi a la llum de la ciència jurídica amb un èmfasi particular en la potestat auditora de control. Es realitza una avaluació de la gestió administrativa d’entitats administratives de l’Equador amb la finalitat de verificar-ne el compliment, no només del principi de legalitat, sinó respecte al respecte de la llibertat. Es procura identificar l‟existencial institucional de l’estat constitucional a partir de l’avaluació de l’administració pública
Programa de Doctorat Interuniversitari en Dret, Economia i Empresa
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/688454
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23086
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Dret administratiu
Derecho administrativo
Administrative law
Administració pública
Administración pública
Public administration
Sumak kawsay
Avaluació de l’estat
Evaluación del estado
State evaluation
Adhocràcia
Adhocracia
Adhocracy
Potestat reglamentària
Potestad reglamentaria
Rulemaking
Control de l’administració
Control de la administración
Administration control
342
Title: Aplicación del derecho administrativo como herramienta de tutela efectiva de los derechos humanos: fundamentos constitucionales de la modernidad del estado
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors