Item


L’impacte de l’aproximació dels fons de coneixement en les relacions família-escola. Un estudi qualitatiu

The present doctoral thesis is part of a large number of research studies that have highlighted the benefits of good family-school relationships in the development and learning processes of children (Blasco, 2018; Bronfenbrenner, 1979; Epstein, 2018; Esteban-Guitart and Vila, 2013a; García-Bacete, 2003; Vila, 1998, Blanch et al., 2021 & Smith et al., 2022). Especially, these relationships have been shown to be necessary in situations of home-school discontinuity (Poveda, 2001). In that regard, the educational program Funds of Knowledge initially arise with the aim of improving the academic efficiency of Hispanic students, creating relationships of mutual trust between teachers and families and facilitating educational and curricular contextualization processes. The approach of funds of knowledge has shown benefits especially in improving family-school relationships (Esteban-Guitart i Vila, 2013b; Hensley, 2005; Lin & Bates, 2010; Llopart, Serra & Esteban-Guitart, 2018; Meyer and Mann, 2006; Tenery, 2005; White and Karabon, 2016). However, the influence of the program on the own visited families is not known. This thesis is intended to contribute to existing literature in a two-way sense. First, by identifying the factors that impact the improvement of these relationships through the application of the program and, second, by analyzing, the first time in the literature available about it, the impact of the program on the families visited according to their experiences and perceptions. For this purpose, this program was applied at a public school in Girona, in families with children of Child Education (three years old), in which a certain discontinuity in relations with the school was observed. In this sense, 6 teachers participated in the Child Education cycle who visited 6 families according to the criteria: low or poor relationship with the school (discontinuity), some knowledge of the host language, representation of the heterogeneity of the origins of the students, being two of them from Gambia and Morocco, one from Honduras and one from India. The thesis is articulated around three articles linked to this theme. We highlight two contributions from them, which derive from the fixed objectives. On the one hand, the identification of factors that influence the improvement of home-school relationships. This is concretized in the definition of good relationships and their characterization, description of the benefits that derive, identification of the contribution of the program to the improvement of such relationships, as well as the identification of the arguments in favor, and against, the participation of families, the type of involvement desired, and its perceived difficulties according to teachers and participating families. On the other hand, the analysis of the impact of the program according to the participating families, identifying their beliefs in relation to the school, teachers and family-school relationships after being visited, as well as from the perceptions of the participating teachers

La present tesi doctoral parteix d’un gran nombre d’investigacions que han posat de relleu els beneficis d’unes bones relacions família-escola en els processos de desenvolupament i aprenentatge dels infants (Blasco, 2018; Bronfenbrenner, 1979; Epstein, 2018; Esteban-Guitart i Vila, 2013a; García-Bacete, 2003; Vila, 1998, Blanch et al., 2021 i Smith et al., 2022). Especialment, aquestes relacions s’han mostrat necessàries en situacions de discontinuïtat entre l’escola i la família (Poveda, 2001). En aquest sentit, el programa educatiu fons de coneixement sorgeix inicialment amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat hispà, crear relacions de confiança mútua entre docents i famílies i facilitar processos de contextualització educativa i curricular. L’aproximació fons de coneixement ha mostrat beneficis especialment en la millora de les relacions família-escola (Esteban-Guitart i Vila, 2013b; Hensley, 2005; Lin i Bates, 2010; Llopart, Serra i Esteban-Guitart, 2018; Meyer i Mann, 2006; Tenery, 2005; White i Karabon, 2016). No obstant això, no es coneix l’impacte que té el programa per part de les mateixes famílies visitades. Aquesta tesi pretén contribuir a la literatura existent en un doble sentit. En primer lloc, identificant els factors que incideixen en la millora d’aquestes relacions mitjançant l’aplicació del programa i, en segon lloc, analitzant per primera vegada a la literatura disponible al respecte, l’impacte del programa sobre les famílies visitades segons les seves vivències i percepcions. Per a fer-ho, es va aplicar l’esmentat programa a una escola de titularitat pública de Girona, en famílies amb nens i nenes d’Educació Infantil (de tres anys), en les quals s’observava una certa discontinuïtat en les relacions amb l’escola. En aquest sentit, varen participar 6 docents del cicle d’Educació Infantil que varen visitar a 6 famílies segons els criteris: poca o mala relació amb l’escola (discontinuïtat), cert coneixement de la llengua d’acollida, representació de l’heterogeneïtat de procedències de l’alumnat essent dues d’elles procedents de Gàmbia i del Marroc, una d’Hondures, una de l’Índia. La tesi s’articula al voltant de tres articles vinculats a aquesta temàtica. Destaquem dues aportacions d’aquests, que es deriven dels objectius plantejats. En primer lloc, la identificació dels factors que incideixen en la millora de les relacions família-escola. Això es concreta en la definició d’unes bones relacions i caracterització d’aquestes, descripció dels beneficis que se’n deriven, identificació de la contribució del programa a la millora de les dites relacions, així com la identificació dels arguments a favor, i en contra, de la participació de les famílies, tipus d’implicació desitjada, i dificultats percebudes de la mateixa segons docents i famílies participants. Per altra banda, l’anàlisi de l’impacte del programa segons les famílies participants tot identificant les seves creences en relació amb l’escola, docents i relacions família-escola després de ser visitades, així com a partir de les percepcions de les docents participants

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)

Universitat de Girona

Manager: Esteban Guitart, Moisès
Siqués, Carina
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Universitat de Girona. Institut de Recerca Educativa
Author: Machancoses Puchades, Mireia
Date: 2023 July 14
Abstract: The present doctoral thesis is part of a large number of research studies that have highlighted the benefits of good family-school relationships in the development and learning processes of children (Blasco, 2018; Bronfenbrenner, 1979; Epstein, 2018; Esteban-Guitart and Vila, 2013a; García-Bacete, 2003; Vila, 1998, Blanch et al., 2021 & Smith et al., 2022). Especially, these relationships have been shown to be necessary in situations of home-school discontinuity (Poveda, 2001). In that regard, the educational program Funds of Knowledge initially arise with the aim of improving the academic efficiency of Hispanic students, creating relationships of mutual trust between teachers and families and facilitating educational and curricular contextualization processes. The approach of funds of knowledge has shown benefits especially in improving family-school relationships (Esteban-Guitart i Vila, 2013b; Hensley, 2005; Lin & Bates, 2010; Llopart, Serra & Esteban-Guitart, 2018; Meyer and Mann, 2006; Tenery, 2005; White and Karabon, 2016). However, the influence of the program on the own visited families is not known. This thesis is intended to contribute to existing literature in a two-way sense. First, by identifying the factors that impact the improvement of these relationships through the application of the program and, second, by analyzing, the first time in the literature available about it, the impact of the program on the families visited according to their experiences and perceptions. For this purpose, this program was applied at a public school in Girona, in families with children of Child Education (three years old), in which a certain discontinuity in relations with the school was observed. In this sense, 6 teachers participated in the Child Education cycle who visited 6 families according to the criteria: low or poor relationship with the school (discontinuity), some knowledge of the host language, representation of the heterogeneity of the origins of the students, being two of them from Gambia and Morocco, one from Honduras and one from India. The thesis is articulated around three articles linked to this theme. We highlight two contributions from them, which derive from the fixed objectives. On the one hand, the identification of factors that influence the improvement of home-school relationships. This is concretized in the definition of good relationships and their characterization, description of the benefits that derive, identification of the contribution of the program to the improvement of such relationships, as well as the identification of the arguments in favor, and against, the participation of families, the type of involvement desired, and its perceived difficulties according to teachers and participating families. On the other hand, the analysis of the impact of the program according to the participating families, identifying their beliefs in relation to the school, teachers and family-school relationships after being visited, as well as from the perceptions of the participating teachers
La present tesi doctoral parteix d’un gran nombre d’investigacions que han posat de relleu els beneficis d’unes bones relacions família-escola en els processos de desenvolupament i aprenentatge dels infants (Blasco, 2018; Bronfenbrenner, 1979; Epstein, 2018; Esteban-Guitart i Vila, 2013a; García-Bacete, 2003; Vila, 1998, Blanch et al., 2021 i Smith et al., 2022). Especialment, aquestes relacions s’han mostrat necessàries en situacions de discontinuïtat entre l’escola i la família (Poveda, 2001). En aquest sentit, el programa educatiu fons de coneixement sorgeix inicialment amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat hispà, crear relacions de confiança mútua entre docents i famílies i facilitar processos de contextualització educativa i curricular. L’aproximació fons de coneixement ha mostrat beneficis especialment en la millora de les relacions família-escola (Esteban-Guitart i Vila, 2013b; Hensley, 2005; Lin i Bates, 2010; Llopart, Serra i Esteban-Guitart, 2018; Meyer i Mann, 2006; Tenery, 2005; White i Karabon, 2016). No obstant això, no es coneix l’impacte que té el programa per part de les mateixes famílies visitades. Aquesta tesi pretén contribuir a la literatura existent en un doble sentit. En primer lloc, identificant els factors que incideixen en la millora d’aquestes relacions mitjançant l’aplicació del programa i, en segon lloc, analitzant per primera vegada a la literatura disponible al respecte, l’impacte del programa sobre les famílies visitades segons les seves vivències i percepcions. Per a fer-ho, es va aplicar l’esmentat programa a una escola de titularitat pública de Girona, en famílies amb nens i nenes d’Educació Infantil (de tres anys), en les quals s’observava una certa discontinuïtat en les relacions amb l’escola. En aquest sentit, varen participar 6 docents del cicle d’Educació Infantil que varen visitar a 6 famílies segons els criteris: poca o mala relació amb l’escola (discontinuïtat), cert coneixement de la llengua d’acollida, representació de l’heterogeneïtat de procedències de l’alumnat essent dues d’elles procedents de Gàmbia i del Marroc, una d’Hondures, una de l’Índia. La tesi s’articula al voltant de tres articles vinculats a aquesta temàtica. Destaquem dues aportacions d’aquests, que es deriven dels objectius plantejats. En primer lloc, la identificació dels factors que incideixen en la millora de les relacions família-escola. Això es concreta en la definició d’unes bones relacions i caracterització d’aquestes, descripció dels beneficis que se’n deriven, identificació de la contribució del programa a la millora de les dites relacions, així com la identificació dels arguments a favor, i en contra, de la participació de les famílies, tipus d’implicació desitjada, i dificultats percebudes de la mateixa segons docents i famílies participants. Per altra banda, l’anàlisi de l’impacte del programa segons les famílies participants tot identificant les seves creences en relació amb l’escola, docents i relacions família-escola després de ser visitades, així com a partir de les percepcions de les docents participants
Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/689484
Document access: http://hdl.handle.net/10256/23824
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Fons de coneixement
Fondos de conocimiento
Funds of knowledge
Relacions família-escola
Relaciones familia-escuela
Home-school relationships
Confiança mútua
Confianza mútua
Mutual trust
Implicació parental
Implicación parental
Parental involvement
159.9
372
Title: L’impacte de l’aproximació dels fons de coneixement en les relacions família-escola. Un estudi qualitatiu
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors