Item


La integració de les tecnologies digitals en la formació de docents AICLE: un estudi de cas

This doctoral thesis focuses on the integration of digital technologies in CLIL teacher development programs through the design and evaluation of the training program called AF-eCLIL, whose central objective is to empower CLIL teachers to integrate digital tools and resources into their CLIL teaching practice and, consequently, improve their teaching digital competence (TDC). AF-eCLIL is part of the pedagogical innovation teacher development program called "Generació Plurilingüe" (GEP), developed by the Department of Education of the Government of Catalonia. The objectives of the thesis are to describe and characterize AF-eCLIL, as well as to understand and evaluate the results of its implementation through a single case study using a mixed qualitative-quantitative methodology. The work is structured into three independent but interconnected studies. In the first study, based on the analysis of documentary data, the GEP program is presented within the linguistic and educational context of Catalonia. Adopting a narrative approach, the decision-making and design process of AF-eCLIL, as well as its pilot implementation, are explained. The second and third studies evaluate specific aspects of the implementation of AF-eCLIL to determine its impact. Specifically, in the second study, participants’ expectations towards AF-eCLIL and their assessment of the integrated digital tools and resources in the training sessions were examined. Both qualitative and quantitative data were collected through ad hoc questionnaires. Qualitative data were analyzed using a categorization process, while quantitative data underwent statistical analysis. The third study focused on assessing the impact of AF-eCLIL on the participants’ teaching digital competence. To achieve this objective, a pre-test (T1) was administered before the training and a post-test (T2) was conducted at the end. The questionnaire data were analyzed using statistical procedures. From the data analysis, it is concluded that teachers value the digital tools and resources integrated into the AF-eCLIL training for their utility and applicability to their teaching practice. Specifically, they appreciate features that address the demands of the CLIL approach to teaching. However, it is observed that the correspondence between the degree of valuation given to the tools and their widespread use is not complete. Regarding the participants’ digital teaching competence, the results suggest an overall improvement between T1 and T2, particularly in those aspects related to their teaching practice and, those didactic, methodological, and curricular issues

La present tesi doctoral se centra en la integració de les tecnologies digitals en la formació del professorat AICLE mitjançant el disseny i l’avaluació de l’acció formativa anomenada AF-eCLIL, l’objectiu central de la qual és capacitar el professorat AICLE per a la integració d’eines i recursos digitals meta en la seva docència AICLE i, conseqüentment, la millora de la competència digital docent (CDD). L’AF-eCLIL es troba incardinada en la formació del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP), del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els objectius de la tesi són descriure i caracteritzar l’AF-eCLIL i comprendre i avaluar els resultats de la seva implementació, mitjançant un estudi de cas únic que adopta una metodologia mixta qualitativa-quantitativa. El treball està estructurat en tres estudis independents però entrellaçats. En el primer estudi, a partir de l’anàlisi de dades documentals, es presenta el program GEP dins del context lingüístic i educatiu català, i, adoptant un enfocament narratiu, s’exposen el procés de presa de decisions i de disseny de l’AF-eCLIL, així com el seu pilotatge. El segon i tercer estudis avaluen aspectes específics de la implementació de l’AF-eCLIL per determinar-ne l’impacte. Concretament, en el segon estudi, es van examinar les expectatives de les participants envers l’AF-eCLIL i la valoració que van fer de les eines i recursos meta integrats en la formació. Tant per a la recollida de dades qualitatives com quantitatives es van utilitzar qüestionaris generats ad hoc. Les dades qualitatives es van analitzar mitjançant un procés de categorització i les quantitatives es van sotmetre a un tractament estadístic. El tercer estudi es va centrar a establir l’impacte de l’AF-eCLIL en la competència digital docent (CDD) de les participants. Amb aquest objectiu es va administrar un qüestionari existent i validat, com a pretest (T1) abans d’iniciar la formació i com a posttest (T2) en finalitzar-la. Les dades provinents del qüestionari s’han analitzat per procediments estadístics. De l’anàlisi de les dades es conclou que les docents valoren les eines i recursos digitals integrats en l’acció formativa AF-eCLIL tant per la seva utilitat com per la seva aplicabilitat a la pràctica docent. Específicament, n’aprecien característiques que donen resposta a les demandes de la docència AICLE. No obstant això, s’observa que la correspondència entre el grau de valoració que es fa de les eines i la seva utilització generalitzada no és completa. Referent a la CDD del professorat participant, els resultats suggereixen que hi ha una millora global en la CDD entre el T1 i el T2, així com en tots aquells ítems relacionats amb la pràctica docent i les qüestions didàctiques, metodològiques i curriculars

Programa de Doctorat en Educació

Universitat de Girona

Manager: Escobar Urmeneta, Cristina
Estebanell, Meritxell
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Felip-Falcó, Rosamaria
Date: 2023 November 10
Abstract: This doctoral thesis focuses on the integration of digital technologies in CLIL teacher development programs through the design and evaluation of the training program called AF-eCLIL, whose central objective is to empower CLIL teachers to integrate digital tools and resources into their CLIL teaching practice and, consequently, improve their teaching digital competence (TDC). AF-eCLIL is part of the pedagogical innovation teacher development program called "Generació Plurilingüe" (GEP), developed by the Department of Education of the Government of Catalonia. The objectives of the thesis are to describe and characterize AF-eCLIL, as well as to understand and evaluate the results of its implementation through a single case study using a mixed qualitative-quantitative methodology. The work is structured into three independent but interconnected studies. In the first study, based on the analysis of documentary data, the GEP program is presented within the linguistic and educational context of Catalonia. Adopting a narrative approach, the decision-making and design process of AF-eCLIL, as well as its pilot implementation, are explained. The second and third studies evaluate specific aspects of the implementation of AF-eCLIL to determine its impact. Specifically, in the second study, participants’ expectations towards AF-eCLIL and their assessment of the integrated digital tools and resources in the training sessions were examined. Both qualitative and quantitative data were collected through ad hoc questionnaires. Qualitative data were analyzed using a categorization process, while quantitative data underwent statistical analysis. The third study focused on assessing the impact of AF-eCLIL on the participants’ teaching digital competence. To achieve this objective, a pre-test (T1) was administered before the training and a post-test (T2) was conducted at the end. The questionnaire data were analyzed using statistical procedures. From the data analysis, it is concluded that teachers value the digital tools and resources integrated into the AF-eCLIL training for their utility and applicability to their teaching practice. Specifically, they appreciate features that address the demands of the CLIL approach to teaching. However, it is observed that the correspondence between the degree of valuation given to the tools and their widespread use is not complete. Regarding the participants’ digital teaching competence, the results suggest an overall improvement between T1 and T2, particularly in those aspects related to their teaching practice and, those didactic, methodological, and curricular issues
La present tesi doctoral se centra en la integració de les tecnologies digitals en la formació del professorat AICLE mitjançant el disseny i l’avaluació de l’acció formativa anomenada AF-eCLIL, l’objectiu central de la qual és capacitar el professorat AICLE per a la integració d’eines i recursos digitals meta en la seva docència AICLE i, conseqüentment, la millora de la competència digital docent (CDD). L’AF-eCLIL es troba incardinada en la formació del programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP), del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Els objectius de la tesi són descriure i caracteritzar l’AF-eCLIL i comprendre i avaluar els resultats de la seva implementació, mitjançant un estudi de cas únic que adopta una metodologia mixta qualitativa-quantitativa. El treball està estructurat en tres estudis independents però entrellaçats. En el primer estudi, a partir de l’anàlisi de dades documentals, es presenta el program GEP dins del context lingüístic i educatiu català, i, adoptant un enfocament narratiu, s’exposen el procés de presa de decisions i de disseny de l’AF-eCLIL, així com el seu pilotatge. El segon i tercer estudis avaluen aspectes específics de la implementació de l’AF-eCLIL per determinar-ne l’impacte. Concretament, en el segon estudi, es van examinar les expectatives de les participants envers l’AF-eCLIL i la valoració que van fer de les eines i recursos meta integrats en la formació. Tant per a la recollida de dades qualitatives com quantitatives es van utilitzar qüestionaris generats ad hoc. Les dades qualitatives es van analitzar mitjançant un procés de categorització i les quantitatives es van sotmetre a un tractament estadístic. El tercer estudi es va centrar a establir l’impacte de l’AF-eCLIL en la competència digital docent (CDD) de les participants. Amb aquest objectiu es va administrar un qüestionari existent i validat, com a pretest (T1) abans d’iniciar la formació i com a posttest (T2) en finalitzar-la. Les dades provinents del qüestionari s’han analitzat per procediments estadístics. De l’anàlisi de les dades es conclou que les docents valoren les eines i recursos digitals integrats en l’acció formativa AF-eCLIL tant per la seva utilitat com per la seva aplicabilitat a la pràctica docent. Específicament, n’aprecien característiques que donen resposta a les demandes de la docència AICLE. No obstant això, s’observa que la correspondència entre el grau de valoració que es fa de les eines i la seva utilització generalitzada no és completa. Referent a la CDD del professorat participant, els resultats suggereixen que hi ha una millora global en la CDD entre el T1 i el T2, així com en tots aquells ítems relacionats amb la pràctica docent i les qüestions didàctiques, metodològiques i curriculars
Programa de Doctorat en Educació
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/690105
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24495
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Desenvolupament professional docent
Desarrollo profesional docente
In-service teacher education
Competència digital docent
Competencia digital docente
Teachers’ digital competence
Educació bilingüe
Educación bilingüe
Bilingual education
AICLE
CLIL
Plurilingüisme
Plurilingüismo
Plurilingualism
Innovació docent
Innovación docente
Teaching innovation
Metodologia mixta
Metodología mixta
Mixed methodology
378
81
Title: La integració de les tecnologies digitals en la formació de docents AICLE: un estudi de cas
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors