Item


The analysis of tourist destinations’ influence in international student mobility

The ability for places to become meaningful, to generate bonds, sometimes without awareness, tends to create attachments that are developed and reproduced over time. Attachment to the environment is often considered to be both inherent and invariant in the human species. Place attachment is also increasingly linked to common mobility practices. Mobility may generate attachments to multiple places (for example, one’s original home and a new home), and those who repeatedly move may develop the ability to quickly forge attachments to new places. In 2019, 6.063.665 million international students were seeking experiences that would enable them to develop values, beliefs, behaviours, skills, insights, and, particularly, a disposition for critical and self-reflection. Students’ deeper interaction with a host destination can lead to the development of a sense of belonging, that is intimately tied to the process of homemaking within mobility. In addition, an increasing number of women are undertaking educational travel for personal and professional development, while exploring new cultures and adjusting to different environments. Considering latest literature on international student mobility, there are still gaps regarding the formation of place attachment, the creation of transformative experiences employing a gender perspective, and the drivers behind international students future mobility, this thesis attempts to explore the relationship between place, people and mobilities within the international student mobility context, with the general objective to examine the role of the host destination in international student mobility by exploring concepts of sense of place, place attachment, acculturation, transformative experiences, migration and home. The thesis went for a qualitative approach, where thirty-three in-depth semi-structured interviews were carried out with international students from different nationalities who have finished a Master’s degree in Tourism at the University of Girona, Spain. As a result, the present thesis is a compendium of three articles that following its general objective, examine the production of place attachment in international students in the host destination, the transmission and dynamics of gender-role values and their implication in international students transformative experience through Berry, Poortinga, Segall, Marshall, & Dasen’s (2002) forms of cultural transmission and acculturation, and the drivers behind international student migration by exploring the role played by mobility perception, sense of continuity and the definition of home

La capacitat dels llocs de tornar-se significatius, de generar enllaços, de vegades sense consciència, tendeix a crear enllaços que es desenvolupent i reprodueixen en el temps. L’aferrament al medi ambient sovint es considera inherent i invariable a l’espècie humana. L’aferrament al lloc també està cada cop més vinculat a les pràctiques comunes de mobilitat. La mobilitat pot generar aferraments a múltiples llocs (per exemple, la llar original d’una i una nova llar), i aquells que es muden repetidament poden desenvolupar l’habilitat de forjar ràpidament aferraments a nous llocs. L’any 2019, 6.063.665 milions d’estudiants internacionals cercaven experiències que els permetessin desenvolupar valors, creences, comportaments, habilitats, percepcions i, en particular, una disposició crítica i autoreflexiva. La interacció més profunda dels estudiants amb una destinació d’acollida pot conduir al desenvolupament d’un sentit de pertinença, lligat íntimament al procés de fer una llar dins de la mobilitat. A més, un nombre cada vegada més gran de dones emprenen viatges educatius per al desenvolupament personal i professional, mentre exploren noves cultures i s’adapten a diferents entorns. Tenint en compte la literatura més recent sobre la mobilitat estudiantil internacional, encara hi ha bretxes pel que fa a la formació de l’aferrament al lloc, la creació d’experiències transformadores que empren una perspectiva de gènere i les motivacions darrere de la mobilitat futura dels estudiants internacionals, aquesta tesi intenta explorar la relació entre el lloc, les persones i les mobilitats dins del context de la mobilitat estudiantil internacional, amb l’objectiu general d’examinar el paper de la destinació amfitrió en la mobilitat estudiantil internacional mitjançant l’exploració de conceptes de sentit de lloc, afecció al lloc, aculturació, experiències transformadores, migració i llar. La tesi va optar per un enfocament qualitatiu, on es van fer trenta-tres entrevistes semiestructurades en profunditat a estudiants internacionals de diferents nacionalitats que han finalitzat un Mestratge en Turisme a la Universitat de Girona, Espanya. Com a resultat, aquesta tesi és un compendi de tres articles que seguint el seu objectiu general, examinen la producció de l’aferrament al lloc en els estudiants internacionals en la destinació d’acollida, la transmissió i la dinàmica dels valors de rol de gènere i la seva implicació en l’experiència transformadora dels estudiants internacionals. a través de les formes de transmissió cultural i aculturació de Berry, Poortinga, Segall, Marshall i Dasen (2002), i les motivacions de la migració d’estudiants internacionals en explorar el paper que exerceix la percepció de la mobilitat, el sentit de continuïtat i la definició de llar

Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Universitat de Girona

Manager: Zerva, Konstantina
Coromina Soler, Lluís
Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Quintero Morán, Karla Romina
Date: 2023 December 15
Abstract: The ability for places to become meaningful, to generate bonds, sometimes without awareness, tends to create attachments that are developed and reproduced over time. Attachment to the environment is often considered to be both inherent and invariant in the human species. Place attachment is also increasingly linked to common mobility practices. Mobility may generate attachments to multiple places (for example, one’s original home and a new home), and those who repeatedly move may develop the ability to quickly forge attachments to new places. In 2019, 6.063.665 million international students were seeking experiences that would enable them to develop values, beliefs, behaviours, skills, insights, and, particularly, a disposition for critical and self-reflection. Students’ deeper interaction with a host destination can lead to the development of a sense of belonging, that is intimately tied to the process of homemaking within mobility. In addition, an increasing number of women are undertaking educational travel for personal and professional development, while exploring new cultures and adjusting to different environments. Considering latest literature on international student mobility, there are still gaps regarding the formation of place attachment, the creation of transformative experiences employing a gender perspective, and the drivers behind international students future mobility, this thesis attempts to explore the relationship between place, people and mobilities within the international student mobility context, with the general objective to examine the role of the host destination in international student mobility by exploring concepts of sense of place, place attachment, acculturation, transformative experiences, migration and home. The thesis went for a qualitative approach, where thirty-three in-depth semi-structured interviews were carried out with international students from different nationalities who have finished a Master’s degree in Tourism at the University of Girona, Spain. As a result, the present thesis is a compendium of three articles that following its general objective, examine the production of place attachment in international students in the host destination, the transmission and dynamics of gender-role values and their implication in international students transformative experience through Berry, Poortinga, Segall, Marshall, & Dasen’s (2002) forms of cultural transmission and acculturation, and the drivers behind international student migration by exploring the role played by mobility perception, sense of continuity and the definition of home
La capacitat dels llocs de tornar-se significatius, de generar enllaços, de vegades sense consciència, tendeix a crear enllaços que es desenvolupent i reprodueixen en el temps. L’aferrament al medi ambient sovint es considera inherent i invariable a l’espècie humana. L’aferrament al lloc també està cada cop més vinculat a les pràctiques comunes de mobilitat. La mobilitat pot generar aferraments a múltiples llocs (per exemple, la llar original d’una i una nova llar), i aquells que es muden repetidament poden desenvolupar l’habilitat de forjar ràpidament aferraments a nous llocs. L’any 2019, 6.063.665 milions d’estudiants internacionals cercaven experiències que els permetessin desenvolupar valors, creences, comportaments, habilitats, percepcions i, en particular, una disposició crítica i autoreflexiva. La interacció més profunda dels estudiants amb una destinació d’acollida pot conduir al desenvolupament d’un sentit de pertinença, lligat íntimament al procés de fer una llar dins de la mobilitat. A més, un nombre cada vegada més gran de dones emprenen viatges educatius per al desenvolupament personal i professional, mentre exploren noves cultures i s’adapten a diferents entorns. Tenint en compte la literatura més recent sobre la mobilitat estudiantil internacional, encara hi ha bretxes pel que fa a la formació de l’aferrament al lloc, la creació d’experiències transformadores que empren una perspectiva de gènere i les motivacions darrere de la mobilitat futura dels estudiants internacionals, aquesta tesi intenta explorar la relació entre el lloc, les persones i les mobilitats dins del context de la mobilitat estudiantil internacional, amb l’objectiu general d’examinar el paper de la destinació amfitrió en la mobilitat estudiantil internacional mitjançant l’exploració de conceptes de sentit de lloc, afecció al lloc, aculturació, experiències transformadores, migració i llar. La tesi va optar per un enfocament qualitatiu, on es van fer trenta-tres entrevistes semiestructurades en profunditat a estudiants internacionals de diferents nacionalitats que han finalitzat un Mestratge en Turisme a la Universitat de Girona, Espanya. Com a resultat, aquesta tesi és un compendi de tres articles que seguint el seu objectiu general, examinen la producció de l’aferrament al lloc en els estudiants internacionals en la destinació d’acollida, la transmissió i la dinàmica dels valors de rol de gènere i la seva implicació en l’experiència transformadora dels estudiants internacionals. a través de les formes de transmissió cultural i aculturació de Berry, Poortinga, Segall, Marshall i Dasen (2002), i les motivacions de la migració d’estudiants internacionals en explorar el paper que exerceix la percepció de la mobilitat, el sentit de continuïtat i la definició de llar
Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/690363
Document access: http://hdl.handle.net/10256/24623
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Mobilitat internacional d’estudiants
Mobilidad internacional de estudiantes
International student mobility
Aferrament al lloc
Apego al lugar
Place attachment
Llar
Hogar
Home
Gènere
Género
Gender
Experiències transformatives
Experiencias transformativas
Transformative experiences
Immobilitat
Inmobilidad
Immobility
Migracions
Migraciones
Migrations
159.9
30
378
Title: The analysis of tourist destinations’ influence in international student mobility
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors