Item


Adsorció d’or i zinc amb resines impregnades XAD-2. Superfície d’Equilibri, un nou concepte per a l’adsorció

Dins dels processos de recuperació de metalls de dissolucions diluïdes s’ha realitzat un estudi del procés d’extracció d’or i de zinc mitjançant resines amberlite XAD-2 impregnades amb sulfur de triisobutil fosfina (TIBPS) i àcid di-(2-etilhexil) fosfòric (DEHPA) respectivament. S’ha realitzat un estudi de l’equilibri de l’adsorció d’espècies metàl·liques d’aquests metalls amb les resines indicades anteriorment. Amb la metodologia emprada per a la determinació dels punts d’equilibri dels experiments en batch i en columna, s’ha vist que una única isoterma no podia descriure el fenomen global d’equilibri i que en funció de la metodologia emprada s’obtenien isotermes diferents. Es va introduir una nova variable per poder explicar el fenomen observat, i per tant, amb aquesta nova variable l’equació de la isoterma es converteix amb l’equació d’una supèrfície que s’ha definit com a Superfície d’Equilibri. S’han determinat les equacions de les Suprfícies d’Equilibri dels sistemes d’adsorció estudiats (Au(III) TIBPS/XAD-2 i Zn(II) DEHPA/XAD-2) observan una bona coincidència de tots els punts d’equilibri obtinguts sobre la superfície, així com, un bon ajust de totes les isotermes obtingudes en funció de les diferents metodologies emprades sobre les respectives superfícies d’equilibri. Aquest nou concepte generalitza el concepte d’isoterma d’un procés d’adsorció. Fimalment, s’ha plantejat un model matemàtic d’adsorció per a determinar el coeficient efectiu de difusió (De) i el coeficient de transferància de matèria (kf) per ambdós sistemes d’adsorció estudiats mitjançant l’aplicació del model de difusió de sòlid homogeni (HSDM), utilitzant com a condició de contorn en el model la isoterma de Langmuir obtinguda mitjançant els experiments en columna de llit fix i emprant també l’equació obtinguda mitjançant el nou concepte de Superfície d’Equilibri. Els resultats obtinguts són molt satisfactoris, per tant, es pot concloure que la Superfície d’Equilibri és una bona eina per a descriure l’equilibri en els processos d’adsorció d’or i zinc amb les resines amberlite XAD-2 impregnades amb TIBPS i DEHPA respectivament.

The study of the extraction process of gold and zinc with Amberlite XAD-2 resins impregnated with tri-isobutylphosphine sulfide(TIBPS) and di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (DEHPA), respectively, has been studied. The equilibria governing the metallic ions adsorption by the studied systems have been established. Taking into account the methodology used to get the equilibria points corresponding to batch and column experiments performed, it was noticed that a unique isotherm could not describe the global equilibrium and that different isotherms were obtained in function of the experimental methodology carried out. It was introduced a new variable for explaining the phenomenon observed. By doing this, the isotherm became a surface that it was called equilibrium isotherm. The equations corresponding the Equilibrium Surfaces of the adsorption systems studied (Au(III) / TIBPS-XAD-2 and Zn(II) / DEHPA-XAD-2) were determined. The equilibria points obtained by batch and column experiments as well as obtained isotherms were very well placed on the surface. Thus, this new concept generalises the concept of isotherm in an adsorption process. Finally, the homogeneous solid diffusion model (HSDM) was applied for performing an adsorption mathematical model for determining the effective diffusion coefficient (De) and the mass transfer coefficient (kf) of both studied systems. The obtained results were very successful, so, it can be concluded that the Equilibrium Surface is a very good tool for describing the equilibria of the studied adsorption processes.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada
Author: Serarols i Font, Joan Lluís
Date: 2001 February 23
Abstract: Dins dels processos de recuperació de metalls de dissolucions diluïdes s’ha realitzat un estudi del procés d’extracció d’or i de zinc mitjançant resines amberlite XAD-2 impregnades amb sulfur de triisobutil fosfina (TIBPS) i àcid di-(2-etilhexil) fosfòric (DEHPA) respectivament. S’ha realitzat un estudi de l’equilibri de l’adsorció d’espècies metàl·liques d’aquests metalls amb les resines indicades anteriorment. Amb la metodologia emprada per a la determinació dels punts d’equilibri dels experiments en batch i en columna, s’ha vist que una única isoterma no podia descriure el fenomen global d’equilibri i que en funció de la metodologia emprada s’obtenien isotermes diferents. Es va introduir una nova variable per poder explicar el fenomen observat, i per tant, amb aquesta nova variable l’equació de la isoterma es converteix amb l’equació d’una supèrfície que s’ha definit com a Superfície d’Equilibri. S’han determinat les equacions de les Suprfícies d’Equilibri dels sistemes d’adsorció estudiats (Au(III) TIBPS/XAD-2 i Zn(II) DEHPA/XAD-2) observan una bona coincidència de tots els punts d’equilibri obtinguts sobre la superfície, així com, un bon ajust de totes les isotermes obtingudes en funció de les diferents metodologies emprades sobre les respectives superfícies d’equilibri. Aquest nou concepte generalitza el concepte d’isoterma d’un procés d’adsorció. Fimalment, s’ha plantejat un model matemàtic d’adsorció per a determinar el coeficient efectiu de difusió (De) i el coeficient de transferància de matèria (kf) per ambdós sistemes d’adsorció estudiats mitjançant l’aplicació del model de difusió de sòlid homogeni (HSDM), utilitzant com a condició de contorn en el model la isoterma de Langmuir obtinguda mitjançant els experiments en columna de llit fix i emprant també l’equació obtinguda mitjançant el nou concepte de Superfície d’Equilibri. Els resultats obtinguts són molt satisfactoris, per tant, es pot concloure que la Superfície d’Equilibri és una bona eina per a descriure l’equilibri en els processos d’adsorció d’or i zinc amb les resines amberlite XAD-2 impregnades amb TIBPS i DEHPA respectivament.
The study of the extraction process of gold and zinc with Amberlite XAD-2 resins impregnated with tri-isobutylphosphine sulfide(TIBPS) and di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (DEHPA), respectively, has been studied. The equilibria governing the metallic ions adsorption by the studied systems have been established. Taking into account the methodology used to get the equilibria points corresponding to batch and column experiments performed, it was noticed that a unique isotherm could not describe the global equilibrium and that different isotherms were obtained in function of the experimental methodology carried out. It was introduced a new variable for explaining the phenomenon observed. By doing this, the isotherm became a surface that it was called equilibrium isotherm. The equations corresponding the Equilibrium Surfaces of the adsorption systems studied (Au(III) / TIBPS-XAD-2 and Zn(II) / DEHPA-XAD-2) were determined. The equilibria points obtained by batch and column experiments as well as obtained isotherms were very well placed on the surface. Thus, this new concept generalises the concept of isotherm in an adsorption process. Finally, the homogeneous solid diffusion model (HSDM) was applied for performing an adsorption mathematical model for determining the effective diffusion coefficient (De) and the mass transfer coefficient (kf) of both studied systems. The obtained results were very successful, so, it can be concluded that the Equilibrium Surface is a very good tool for describing the equilibria of the studied adsorption processes.
Format: application/pdf
Citation: DL Gi.256-2002-2002
ISBN: 8484581454
Other identifiers: http://www.tdx.cat/TDX-0227102-112458
http://hdl.handle.net/10803/7889
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4506
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Equlibrium of suface
Isotermas
Isotermes
Superfície de equilibrio
Superfície d’equilibri
Separació de metalls
Adsorció de zinc
Adsorció d’or
Model matemàtic
Separación de metales
Adsorción de zinc
Modelo matemático
Adsorción de oro
Gold adsorption
Isotherms
Metals separations
Mathematic model
Zinc adsorption
66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia
Title: Adsorció d’or i zinc amb resines impregnades XAD-2. Superfície d’Equilibri, un nou concepte per a l’adsorció
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors