Item


Formació d’educadors en ciutats històriques en el marc de l’educació per a la sostenibilitat. Estudi de cas del Programa d’educació ambiental i coneixement de la ciutat de Girona

La tesi s’estructura al voltant de dues grans finalitats: la primera és identificar les destreses i capacitats professionals, basades en l’educació per a la sostenibilitat, necessàries per als educadors no formals que treballen en ciutats històriques. La segona consisteix en aportar un procés avaluatiu -dirigit a la finalitat anterior- d’un programa educatiu en funcionament: el Programa d’educació ambiental i coneixement de la ciutat de l’Ajuntament de Girona. S’aporten uns resultats per al cas d’estudi -punts forts, punts febles i propostes de millora- que poden induir als canvis i a la transformació del Programa. Quant a la formació d’educadors en ciutats històriques, s’identifiquen dotze àmbits formatius i seixanta-cinc destreses i capacitats professionals per a la seva formació. Els àmbits formatius són els següents: comunicació; dinamització de grups; pensament crític; visió holística de la realitat; compromís amb l’entorn; valors per a la sostenibilitat; visió històrica i patrimonial del medi; visió de futur del medi; metodologies i habilitats docents; avaluació i investigació; teories i pràctiques de l’educació per a la sostenibilitat; coneixements disciplinaris. Els àmbits i les destreses i capacitats professionals són justificats a partir dels resultats del cas d’estudi i dels marcs teòrics utilitzats en el desenvolupament de la investigació.

This dissertation is structured around two purposes: the first one is to identify the skills and professional capacities, based on education for sustainability, that the non formal educators which work in historical cities must possess. The second one, consists of contributing an evaluation process - addressed to the first purpose - of an educational running program: the Environmental Education and Knowledge of the City Program, belonging to the council of Girona.The results for the case study are contributed - strong points, weak points and proposals to improve -, and they can induce to change and transformation of the Program. Related to educators training in historical cities, twelve formative fields and sixty-five skills and professional capacities are identified. The formative fields are the following: communication; groups invigorating; critical thinking; holistic vision of reality; commitment with environment; values for sustainability; holistic and patrimonial sight of environment; future view of environment; methodologies and abilities for teaching; evaluation and research; theories and practices of education for sustainability; disciplinary knowledge. The formative fields, skills and professional capacities, are justified starting from the results of the case study and the theoretical framework used in the research development.

Universitat de Girona

Manager: Geli, Anna M.
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Didàctiques Específiques
Author: Medir i Huerta, Rosa M.
Date: 2007 May 11
Abstract: La tesi s’estructura al voltant de dues grans finalitats: la primera és identificar les destreses i capacitats professionals, basades en l’educació per a la sostenibilitat, necessàries per als educadors no formals que treballen en ciutats històriques. La segona consisteix en aportar un procés avaluatiu -dirigit a la finalitat anterior- d’un programa educatiu en funcionament: el Programa d’educació ambiental i coneixement de la ciutat de l’Ajuntament de Girona. S’aporten uns resultats per al cas d’estudi -punts forts, punts febles i propostes de millora- que poden induir als canvis i a la transformació del Programa. Quant a la formació d’educadors en ciutats històriques, s’identifiquen dotze àmbits formatius i seixanta-cinc destreses i capacitats professionals per a la seva formació. Els àmbits formatius són els següents: comunicació; dinamització de grups; pensament crític; visió holística de la realitat; compromís amb l’entorn; valors per a la sostenibilitat; visió històrica i patrimonial del medi; visió de futur del medi; metodologies i habilitats docents; avaluació i investigació; teories i pràctiques de l’educació per a la sostenibilitat; coneixements disciplinaris. Els àmbits i les destreses i capacitats professionals són justificats a partir dels resultats del cas d’estudi i dels marcs teòrics utilitzats en el desenvolupament de la investigació.
This dissertation is structured around two purposes: the first one is to identify the skills and professional capacities, based on education for sustainability, that the non formal educators which work in historical cities must possess. The second one, consists of contributing an evaluation process - addressed to the first purpose - of an educational running program: the Environmental Education and Knowledge of the City Program, belonging to the council of Girona.The results for the case study are contributed - strong points, weak points and proposals to improve -, and they can induce to change and transformation of the Program. Related to educators training in historical cities, twelve formative fields and sixty-five skills and professional capacities are identified. The formative fields are the following: communication; groups invigorating; critical thinking; holistic vision of reality; commitment with environment; values for sustainability; holistic and patrimonial sight of environment; future view of environment; methodologies and abilities for teaching; evaluation and research; theories and practices of education for sustainability; disciplinary knowledge. The formative fields, skills and professional capacities, are justified starting from the results of the case study and the theoretical framework used in the research development.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469068946
Other identifiers: DL Gi.899-2007
http://www.tdx.cat/TDX-0619107-121552
http://hdl.handle.net/10803/7667
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4597
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Program evaluation
Evaluación de programas
Avaluació de programes
Educators training
Formación de educadores
Formació d’educadors
Ciudades históricas
Historical cities
Ciutats històriques
Educación para la sostenibilidad
Education for sustainability
Educació per a la sostenibilitat
Professional capacities
Capacidades profesionales
Capacitats professionals
Programes ciutat-escola
City-School programs
Programas ciudad-escuela
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: Formació d’educadors en ciutats històriques en el marc de l’educació per a la sostenibilitat. Estudi de cas del Programa d’educació ambiental i coneixement de la ciutat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors