Item


L’educació en el lleure a Girona. Les iniciatives de l’administració, l’església i la societat civil (1900-1981)

La tesi presenta una descripció i reflexió històrica de les diferents iniciatives que en educació en el temps lliure s’han donat a la ciutat de Girona des de començament de segle XX fins a l’any 1981 quan té lloc el traspàs de competències en matèria de lleure i joventut a la Generalitat de Catalunya i des d’aquesta instància es realitza la primera normativa pel que fa a la constitució d’Escoles d’Educadors en el Lleure i es legisla també respecte a la formació de monitors i directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. Les iniciatives son presentades a traves de tres grans capítols segons la instància promotora de cada activitat: L’ administració (entenent per aquesta les diferents instancies de l’aparell administratiu públic a nivell municipal, provincial autonòmic o republicà i central), l’església (reduint-se en aquest cas a les iniciatives promogudes per l’església catòlica, majoritàriament a nivell diocesà, i en alguns casos a nivell parroquial) i finalment, la societat civil (entenent en aquest sector les iniciatives que han estat promogudes des del sector privat i de l’associacionisme). Des de cada un d’aquest grans sectors s’estudien les intervencions que amb una intencionalitat educativa clarament explícita s’han portat a la pràctica durant el temps lliure dels infants i joves gironins a través d’activitats i moviments coneguts com les colònies, els casals d’estiu, els campaments, l’escoltisme, etc. En cada una d’aquestes experiències analitzem les finalitats, la proposta metodològica, la formació dels responsables i els infants i joves que hi participen. A través d’aquesta recerca es pretén aportar un material que ajudi a configurar una petita part de la historia de l’educació no formal tot recuperant també un material vàlid per a la reflexió i teorització sobre l’educació en el temps lliure. Pel que fa a les iniciatives de l’administració sobresurten les obres que es promouen a nivell de l’Ajuntament de Girona: les colònies escolars municipals i les guarderies-casals municipals d’abans del franquisme, les colònies organitzades des de serveis socials durant la transició democràtica i la constitució i els primers passos de l’Àrea de Joventut. Es presenten també les iniciatives realitzades a la ciutat de Girona des d’altres instàncies: a nivell de la Diputació de Girona les colònies de la Llar Infantil a nivell provincial les colònies promogudes per la Delegación Pronvincial de Enseñanza Primaria de Gerona i pel que fa a l’administració central es presenta l’impacte de l’actuació que el moviment feixista del regim franquista va tenir a Girona a través del Frente de Juventudes, la Sección Femenina i la Organització Juvenil Espanyola. També en aquest capítol de l’administració es comenten les primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya a Girona a partir de l’any 1981. En el capítol de l’església les obres que s’estudien són fonamentalment de caire diocesà. Hi trobem els Casals d’Estiu -obra genuïnament gironina-, l’Escoltisme Catòlic Català, la Federació de Joves Cristians i els Avantguardistes gironins, la Joventut d’Acció Catòlica, la Joventut Obrera Catòlica, el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica, Hora-3 i el Servei de Colònies de Vacances. Hi ha també l’estudi d’altres moviments al marge de la pastoral del bisbat. En aquest cas parlem de l’Oratori Festiu dels Salesians, la Congregació Mariana de Girona -amb els Lluïsos, els Estanislaus, eIs Montañeros de Santa Maria i l’Acolliment Centre de Joves- i els Exploradores de España de "La Salle". Tot plegat fa que la iniciativa de l’església sigui la mes àmplia i la protagonista de bona part del moviment d’educació en el lleure de la ciutat de Girona. Pel que fa a la iniciativa pròpia de la Societat Civil es molt més minsa i amb una incidència reduïda fonamentalment en dos períodes concrets: la II República i la transició i etapa democràtica. Amb tot, en el primer terç de segle trobem l’obra dels Exploradores de España, les Padrines de Girona i els Pomells de Joventut. També a finals dels anys vint cal parlar de la iniciativa de les Colònies Escolars a través del diari EI Autonomista. Durant la II Republica podem parlar Palestra i dels Minyons de Muntanya. En el trist període franquista sols cal parlar de dues iniciatives que malgrat no ser autènticament promogudes des de la societat civil, les hem presentat en aquest apartat. Es tracta dels casals de l’associació Amigos de los Niños i de les colònies del Patronato Escolar de Suburbios de Gerona. A partir de la transició democràtica neixen iniciatives esporàdiques amb voluntat de fer una tasca educativa en el temps lliure i és també en aquesta època quan s’estructura el moviment de Rialles a nivell dels Països Catalans. A través de la recerca es detecta una manca de propostes d’educació en el lleure per part de la societat civil. Sobresurt l’acció de l’església que ha sabut adaptar-se als diferents períodes socio-educatius exercint a través d’aquest àmbit diferents funcions: compensatòria, d’adoctrinament i control o de suplència. S’evidencia també com el temps lliure passa a ser considerat un àmbit plenament educatiu quan el carrer deixa de ser considerat un entorn negatiu a evitar i passa a ser entès com un espai educatiu a aprofitar. Pel que fa als participants, no es pot concretar a nivell general quina de les tres iniciatives és la mes popular o elitista. Hi ha experiències de tot tant per part de l’Administració, com de l’Església i també de la Societat Civil. Val a dir però, que les iniciatives promogudes des de l’administració municipal han estat majoritàriament properes a la població gironina més necessitada. També en aquest sentit cal ressaltar el treball realitzat des del bisbat a partir dels anys seixanta a través dels casals d’estiu i de les colònies de vacances.

The thesis presents a historical description of the various initiatives in leisure-time education which were carried out in the city of Girona during the current century up to the year 1981. The research begins with the first infant and the junior free-time activities which took place in this city, and analyses more than thirty different initiatives throughout the century until the year 1981, when the Generalitat de Catalunya (regional government of Catalonia) took charge of operations in this sector and formulated the first legislation concerning free-time schools and the training of monitors and head teachers. The historical research is presented in three main chapters which analyze the proposals and activities carried out by government (municipal, provincial, regional or national, the Catholic church (mainly at a diocesan level, but also through some parish initiatives) and civil society, combining in this last category those initiatives proposed by private bodies and by the associative movement. The research is especially focused on summer activities (schools, centers, camps, etc.) and studies, among other things, their aims, their methodological proposals, the training of staff, and the children and young people who participated. The intention is to contribute material which is valid for a deeper reflection on leisure-time education and which will help to configure a small part of the history on non-formal education.

Universitat de Girona

Manager: Marquès, Salomó
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Soler Masó, Pere
Date: 1994 October 11
Abstract: La tesi presenta una descripció i reflexió històrica de les diferents iniciatives que en educació en el temps lliure s’han donat a la ciutat de Girona des de començament de segle XX fins a l’any 1981 quan té lloc el traspàs de competències en matèria de lleure i joventut a la Generalitat de Catalunya i des d’aquesta instància es realitza la primera normativa pel que fa a la constitució d’Escoles d’Educadors en el Lleure i es legisla també respecte a la formació de monitors i directors d’activitats de lleure infantil i juvenil. Les iniciatives son presentades a traves de tres grans capítols segons la instància promotora de cada activitat: L’ administració (entenent per aquesta les diferents instancies de l’aparell administratiu públic a nivell municipal, provincial autonòmic o republicà i central), l’església (reduint-se en aquest cas a les iniciatives promogudes per l’església catòlica, majoritàriament a nivell diocesà, i en alguns casos a nivell parroquial) i finalment, la societat civil (entenent en aquest sector les iniciatives que han estat promogudes des del sector privat i de l’associacionisme). Des de cada un d’aquest grans sectors s’estudien les intervencions que amb una intencionalitat educativa clarament explícita s’han portat a la pràctica durant el temps lliure dels infants i joves gironins a través d’activitats i moviments coneguts com les colònies, els casals d’estiu, els campaments, l’escoltisme, etc. En cada una d’aquestes experiències analitzem les finalitats, la proposta metodològica, la formació dels responsables i els infants i joves que hi participen. A través d’aquesta recerca es pretén aportar un material que ajudi a configurar una petita part de la historia de l’educació no formal tot recuperant també un material vàlid per a la reflexió i teorització sobre l’educació en el temps lliure. Pel que fa a les iniciatives de l’administració sobresurten les obres que es promouen a nivell de l’Ajuntament de Girona: les colònies escolars municipals i les guarderies-casals municipals d’abans del franquisme, les colònies organitzades des de serveis socials durant la transició democràtica i la constitució i els primers passos de l’Àrea de Joventut. Es presenten també les iniciatives realitzades a la ciutat de Girona des d’altres instàncies: a nivell de la Diputació de Girona les colònies de la Llar Infantil a nivell provincial les colònies promogudes per la Delegación Pronvincial de Enseñanza Primaria de Gerona i pel que fa a l’administració central es presenta l’impacte de l’actuació que el moviment feixista del regim franquista va tenir a Girona a través del Frente de Juventudes, la Sección Femenina i la Organització Juvenil Espanyola. També en aquest capítol de l’administració es comenten les primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya a Girona a partir de l’any 1981. En el capítol de l’església les obres que s’estudien són fonamentalment de caire diocesà. Hi trobem els Casals d’Estiu -obra genuïnament gironina-, l’Escoltisme Catòlic Català, la Federació de Joves Cristians i els Avantguardistes gironins, la Joventut d’Acció Catòlica, la Joventut Obrera Catòlica, el Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica, Hora-3 i el Servei de Colònies de Vacances. Hi ha també l’estudi d’altres moviments al marge de la pastoral del bisbat. En aquest cas parlem de l’Oratori Festiu dels Salesians, la Congregació Mariana de Girona -amb els Lluïsos, els Estanislaus, eIs Montañeros de Santa Maria i l’Acolliment Centre de Joves- i els Exploradores de España de "La Salle". Tot plegat fa que la iniciativa de l’església sigui la mes àmplia i la protagonista de bona part del moviment d’educació en el lleure de la ciutat de Girona. Pel que fa a la iniciativa pròpia de la Societat Civil es molt més minsa i amb una incidència reduïda fonamentalment en dos períodes concrets: la II República i la transició i etapa democràtica. Amb tot, en el primer terç de segle trobem l’obra dels Exploradores de España, les Padrines de Girona i els Pomells de Joventut. També a finals dels anys vint cal parlar de la iniciativa de les Colònies Escolars a través del diari EI Autonomista. Durant la II Republica podem parlar Palestra i dels Minyons de Muntanya. En el trist període franquista sols cal parlar de dues iniciatives que malgrat no ser autènticament promogudes des de la societat civil, les hem presentat en aquest apartat. Es tracta dels casals de l’associació Amigos de los Niños i de les colònies del Patronato Escolar de Suburbios de Gerona. A partir de la transició democràtica neixen iniciatives esporàdiques amb voluntat de fer una tasca educativa en el temps lliure i és també en aquesta època quan s’estructura el moviment de Rialles a nivell dels Països Catalans. A través de la recerca es detecta una manca de propostes d’educació en el lleure per part de la societat civil. Sobresurt l’acció de l’església que ha sabut adaptar-se als diferents períodes socio-educatius exercint a través d’aquest àmbit diferents funcions: compensatòria, d’adoctrinament i control o de suplència. S’evidencia també com el temps lliure passa a ser considerat un àmbit plenament educatiu quan el carrer deixa de ser considerat un entorn negatiu a evitar i passa a ser entès com un espai educatiu a aprofitar. Pel que fa als participants, no es pot concretar a nivell general quina de les tres iniciatives és la mes popular o elitista. Hi ha experiències de tot tant per part de l’Administració, com de l’Església i també de la Societat Civil. Val a dir però, que les iniciatives promogudes des de l’administració municipal han estat majoritàriament properes a la població gironina més necessitada. També en aquest sentit cal ressaltar el treball realitzat des del bisbat a partir dels anys seixanta a través dels casals d’estiu i de les colònies de vacances.
The thesis presents a historical description of the various initiatives in leisure-time education which were carried out in the city of Girona during the current century up to the year 1981. The research begins with the first infant and the junior free-time activities which took place in this city, and analyses more than thirty different initiatives throughout the century until the year 1981, when the Generalitat de Catalunya (regional government of Catalonia) took charge of operations in this sector and formulated the first legislation concerning free-time schools and the training of monitors and head teachers. The historical research is presented in three main chapters which analyze the proposals and activities carried out by government (municipal, provincial, regional or national, the Catholic church (mainly at a diocesan level, but also through some parish initiatives) and civil society, combining in this last category those initiatives proposed by private bodies and by the associative movement. The research is especially focused on summer activities (schools, centers, camps, etc.) and studies, among other things, their aims, their methodological proposals, the training of staff, and the children and young people who participated. The intention is to contribute material which is valid for a deeper reflection on leisure-time education and which will help to configure a small part of the history on non-formal education.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469157381
Other identifiers: DL Gi.1014-2008
http://www.tdx.cat/TDX-0709108-090328
http://hdl.handle.net/10803/7984
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4657
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
S. XX
Girona
Sociedad civil
Civil society
Societat civil
Administración
Government
Adminsitració
Iglésia
Església
Church
Campamentos
Summer camps
Recreational centers
Campaments
Centros de recreo
Casals d’estiu
Colonias de vacaciones
Holiday camps
Colònies
Young people
Jóvenes
Joves
Infants
Niños
Educación no formal
Non formal education
Educació no formal
Tiempo libre
Free time
Temps lliure
Ocio
Leisure
Lleure
Education
Educación
Educació
379.8 - Temps lliure
Title: L’educació en el lleure a Girona. Les iniciatives de l’administració, l’església i la societat civil (1900-1981)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors