Item


UV index measurement and model agreement: uncertainties and limitations

En les últimes dècades, l’increment dels nivells de radiació solar ultraviolada (UVR) que arriba a la Terra (principalment degut a la disminució d’ozó estratosfèric) juntament amb l’augment detectat en malalties relacionades amb l’exposició a la UVR, ha portat a un gran volum d’investigacions sobre la radiació solar en aquesta banda i els seus efectes en els humans. L’índex ultraviolat (UVI), que ha estat adoptat internacionalment, va ser definit amb el propòsit d’informar al públic general sobre els riscos d’exposar el cos nu a la UVR i per tal d’enviar missatges preventius. L’UVI es va definir inicialment com el valor màxim diari. No obstant, el seu ús actual s’ha ampliat i té sentit referir-se a un valor instantani o a una evolució diària del valor d’UVI mesurat, modelitzat o predit. El valor concret d’UVI està afectat per la geometria Sol-Terra, els núvols, l’ozó, els aerosols, l’altitud i l’albedo superficial. Les mesures d’UVI d’alta qualitat són essencials com a referència i per estudiar tendències a llarg termini; es necessiten també tècniques acurades de modelització per tal d’entendre els factors que afecten la UVR, per predir l’UVI i com a control de qualitat de les mesures. És d’esperar que les mesures més acurades d’UVI s’obtinguin amb espectroradiòmetres. No obstant, com que els costs d’aquests dispositius són elevats, és més habitual trobar dades d’UVI de radiòmetres eritemàtics (de fet, la majoria de les xarxes d’UVI estan equipades amb aquest tipus de sensors). Els millors resultats en modelització s’obtenen amb models de transferència radiativa de dispersió múltiple quan es coneix bé la informació d’entrada. No obstant, habitualment no es coneix informació d’entrada, com per exemple les propietats òptiques dels aerosols, la qual cosa pot portar a importants incerteses en la modelització. Sovint, s’utilitzen models més simples per aplicacions com ara la predicció d’UVI o l’elaboració de mapes d’UVI, ja que aquests són més ràpids i requereixen menys paràmetres d’entrada. Tenint en compte aquest marc de treball, l’objectiu general d’aquest estudi és analitzar l’acord al qual es pot arribar entre la mesura i la modelització d’UVI per condicions de cel sense núvols. D’aquesta manera, en aquest estudi es presenten comparacions model-mesura per diferents tècniques de modelització, diferents opcions d’entrada i per mesures d’UVI tant de radiòmetres eritemàtics com d’espectroradiòmeters. Com a conclusió general, es pot afirmar que la comparació model-mesura és molt útil per detectar limitacions i estimar incerteses tant en les modelitzacions com en les mesures. Pel que fa a la modelització, les principals limitacions que s’han trobat és la falta de coneixement de la informació d’aerosols considerada com a entrada dels models. També, s’han trobat importants diferències entre l’ozó mesurat des de satèl·lit i des de la superfície terrestre, la qual cosa pot portar a diferències importants en l’UVI modelitzat. PTUV, una nova i simple parametrització pel càlcul ràpid d’UVI per condicions de cel serens, ha estat desenvolupada en base a càlculs de transferència radiativa. La parametrització mostra una bona execució tant respecte el model base com en comparació amb diverses mesures d’UVI. PTUV ha demostrat la seva utilitat per aplicacions particulars com ara l’estudi de l’evolució anual de l’UVI per un cert lloc (Girona) i la composició de mapes d’alta resolució de valors d’UVI típics per un territori concret (Catalunya). En relació a les mesures, es constata que és molt important saber la resposta espectral dels radiòmetres eritemàtics per tal d’evitar grans incerteses a la mesura d’UVI. Aquest instruments, si estan ben caracteritzats, mostren una bona comparació amb els espectroradiòmetres d’alta qualitat en la mesura d’UVI. Les qüestions més importants respecte les mesures són la calibració i estabilitat a llarg termini. També, s’ha observat un efecte de temperatura en el PTFE, un material utilitzat en els difusors en alguns instruments, cosa que potencialment podria tenir implicacions importants en el camp experimental. Finalment, i pel que fa a les comparacions model-mesura, el millor acord s’ha trobat quan es consideren mesures d’UVI d’espectroradiòmetres d’alta qualitat i s’usen models de transferència radiativa que consideren les millors dades disponibles pel que fa als paràmetres òptics d’ozó i aerosols i els seus canvis en el temps. D’aquesta manera, l’acord pot ser tan alt dins un 0.1º% en UVI, i típicament entre menys d’un 3%. Aquest acord es veu altament deteriorat si s’ignora la informació d’aerosols i depèn de manera important del valor d’albedo de dispersió simple dels aerosols. Altres dades d’entrada del model, com ara l’albedo superficial i els perfils d’ozó i temperatura introdueixen una incertesa menor en els resultats de modelització.

The increase in solar ultraviolet radiation (UVR) levels reaching the Earth surface during the last decades (mostly induced by the stratospheric ozone depletion), together with a detected increase in UVR-related diseases, has lead to a high volume of investigations about this band of the solar radiation and its effects on human beings. The ultraviolet Index (UVI), which is currently internationally adopted, was defined in order to disseminate information to the public about the risks of exposing the naked body to UVR and to send preventive messages. UVI was initially defined as the maximum daily value. However, the current use of this index has been widened and nowadays it makes sense to refer to an instantaneous value or to the evolution of the measured, modelled, or predicted UVI during the day. The actual value of UVI is affected by the Sun-Earth geometry, clouds, ozone, aerosols, altitude and ground albedo. High quality UVI measurements are essential as a reference and to study long-term trends; accurate modelling techniques are needed to understand the way factors affect UVR, to predict UVI, and as a quality control of the measurements. For the UVI measurement, best accuracy is expected with data from spectroradiometers. However, since the costs of these devices are expensive, data from erythemal radiometers are more commonly available (most UVI networks are equipped with this latter type of sensors). Best UVI modelling performance is found with multi-scattering radiative transfer models when the input information is well known. However, some relevant input information, such as the aerosol optical properties, is usually not available which can lead to large modelling uncertainties. More simple models are often used for applications such as UVI prediction or elaboration of UVI maps, as they are much faster and require less input parameters. Considering this framework, the general objective of this work is to analyse the agreement that can be reached between modelled and measured UVI for cloudless conditions. For this, model-measurement comparisons are presented for different modelling techniques, for several input options, and for UVI measured by both erythemal radiometers and spectroradiometers. As a general conclusion, it can be stated that the comparison of modelled vs. measured UVI is very useful to detect limitations and estimate uncertainties in both the modelling and measurements. As far as modelling is concerned, the main limitations found are the lack of knowledge in the aerosol information considered as input. Also, important differences are found between the ozone column from satellite and from ground based measurements, which lead to important differences in the modelled UVI. PTUV, a new simple parameterisation for fast UVI calculations for cloudless conditions, has been developed based on radiative transfer calculations. The parameterisation shows a good performance both with respect to the base model and to diverse UVI measurements. PTUV has demonstrated to be useful for particular applications such as to study the annual UVI variation at a particular site (Girona) and to build high resolution maps of typical UVI for a territory (Catalonia). Regarding the measurements, it is found that the use of the actual spectral response of the erythemal radiometers is very important to avoid large uncertainties in the measured UVI. If well characterised, the erythemal radiometers compare reasonably well with high quality spectroradiometers when measuring UVI. Major issues with respect to the measurements are long term calibration accuracy and stability. Also, a temperature effect in PTFE, a material used as diffuser in some instruments, has been observed, which could have potentially important implications in the experimental field. Finally, and concerning the model-measurement comparisons, the best agreement has been found when high quality spectroradiometric UVI measurements are considered and radiative transfer models are applied taking into account the best data available regarding aerosol and ozone optical parameters and their changes in time. In this case, the agreement can be as high as 0.1% in UVI, and typically less than 3%. This agreement deteriorates greatly if aerosols are ignored, and depends importantly on the aerosol single scattering albedo. Other data, such as ground albedo or the actual atmospheric temperature and ozone profiles, introduce lower uncertainty in the modelling results.

Universitat de Girona

Manager: González Gutiérrez, Josep Abel
Calbó Angrill, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Badosa i Franch, Jordi
Date: 2005 September 27
Abstract: En les últimes dècades, l’increment dels nivells de radiació solar ultraviolada (UVR) que arriba a la Terra (principalment degut a la disminució d’ozó estratosfèric) juntament amb l’augment detectat en malalties relacionades amb l’exposició a la UVR, ha portat a un gran volum d’investigacions sobre la radiació solar en aquesta banda i els seus efectes en els humans. L’índex ultraviolat (UVI), que ha estat adoptat internacionalment, va ser definit amb el propòsit d’informar al públic general sobre els riscos d’exposar el cos nu a la UVR i per tal d’enviar missatges preventius. L’UVI es va definir inicialment com el valor màxim diari. No obstant, el seu ús actual s’ha ampliat i té sentit referir-se a un valor instantani o a una evolució diària del valor d’UVI mesurat, modelitzat o predit. El valor concret d’UVI està afectat per la geometria Sol-Terra, els núvols, l’ozó, els aerosols, l’altitud i l’albedo superficial. Les mesures d’UVI d’alta qualitat són essencials com a referència i per estudiar tendències a llarg termini; es necessiten també tècniques acurades de modelització per tal d’entendre els factors que afecten la UVR, per predir l’UVI i com a control de qualitat de les mesures. És d’esperar que les mesures més acurades d’UVI s’obtinguin amb espectroradiòmetres. No obstant, com que els costs d’aquests dispositius són elevats, és més habitual trobar dades d’UVI de radiòmetres eritemàtics (de fet, la majoria de les xarxes d’UVI estan equipades amb aquest tipus de sensors). Els millors resultats en modelització s’obtenen amb models de transferència radiativa de dispersió múltiple quan es coneix bé la informació d’entrada. No obstant, habitualment no es coneix informació d’entrada, com per exemple les propietats òptiques dels aerosols, la qual cosa pot portar a importants incerteses en la modelització. Sovint, s’utilitzen models més simples per aplicacions com ara la predicció d’UVI o l’elaboració de mapes d’UVI, ja que aquests són més ràpids i requereixen menys paràmetres d’entrada. Tenint en compte aquest marc de treball, l’objectiu general d’aquest estudi és analitzar l’acord al qual es pot arribar entre la mesura i la modelització d’UVI per condicions de cel sense núvols. D’aquesta manera, en aquest estudi es presenten comparacions model-mesura per diferents tècniques de modelització, diferents opcions d’entrada i per mesures d’UVI tant de radiòmetres eritemàtics com d’espectroradiòmeters. Com a conclusió general, es pot afirmar que la comparació model-mesura és molt útil per detectar limitacions i estimar incerteses tant en les modelitzacions com en les mesures. Pel que fa a la modelització, les principals limitacions que s’han trobat és la falta de coneixement de la informació d’aerosols considerada com a entrada dels models. També, s’han trobat importants diferències entre l’ozó mesurat des de satèl·lit i des de la superfície terrestre, la qual cosa pot portar a diferències importants en l’UVI modelitzat. PTUV, una nova i simple parametrització pel càlcul ràpid d’UVI per condicions de cel serens, ha estat desenvolupada en base a càlculs de transferència radiativa. La parametrització mostra una bona execució tant respecte el model base com en comparació amb diverses mesures d’UVI. PTUV ha demostrat la seva utilitat per aplicacions particulars com ara l’estudi de l’evolució anual de l’UVI per un cert lloc (Girona) i la composició de mapes d’alta resolució de valors d’UVI típics per un territori concret (Catalunya). En relació a les mesures, es constata que és molt important saber la resposta espectral dels radiòmetres eritemàtics per tal d’evitar grans incerteses a la mesura d’UVI. Aquest instruments, si estan ben caracteritzats, mostren una bona comparació amb els espectroradiòmetres d’alta qualitat en la mesura d’UVI. Les qüestions més importants respecte les mesures són la calibració i estabilitat a llarg termini. També, s’ha observat un efecte de temperatura en el PTFE, un material utilitzat en els difusors en alguns instruments, cosa que potencialment podria tenir implicacions importants en el camp experimental. Finalment, i pel que fa a les comparacions model-mesura, el millor acord s’ha trobat quan es consideren mesures d’UVI d’espectroradiòmetres d’alta qualitat i s’usen models de transferència radiativa que consideren les millors dades disponibles pel que fa als paràmetres òptics d’ozó i aerosols i els seus canvis en el temps. D’aquesta manera, l’acord pot ser tan alt dins un 0.1º% en UVI, i típicament entre menys d’un 3%. Aquest acord es veu altament deteriorat si s’ignora la informació d’aerosols i depèn de manera important del valor d’albedo de dispersió simple dels aerosols. Altres dades d’entrada del model, com ara l’albedo superficial i els perfils d’ozó i temperatura introdueixen una incertesa menor en els resultats de modelització.
The increase in solar ultraviolet radiation (UVR) levels reaching the Earth surface during the last decades (mostly induced by the stratospheric ozone depletion), together with a detected increase in UVR-related diseases, has lead to a high volume of investigations about this band of the solar radiation and its effects on human beings. The ultraviolet Index (UVI), which is currently internationally adopted, was defined in order to disseminate information to the public about the risks of exposing the naked body to UVR and to send preventive messages. UVI was initially defined as the maximum daily value. However, the current use of this index has been widened and nowadays it makes sense to refer to an instantaneous value or to the evolution of the measured, modelled, or predicted UVI during the day. The actual value of UVI is affected by the Sun-Earth geometry, clouds, ozone, aerosols, altitude and ground albedo. High quality UVI measurements are essential as a reference and to study long-term trends; accurate modelling techniques are needed to understand the way factors affect UVR, to predict UVI, and as a quality control of the measurements. For the UVI measurement, best accuracy is expected with data from spectroradiometers. However, since the costs of these devices are expensive, data from erythemal radiometers are more commonly available (most UVI networks are equipped with this latter type of sensors). Best UVI modelling performance is found with multi-scattering radiative transfer models when the input information is well known. However, some relevant input information, such as the aerosol optical properties, is usually not available which can lead to large modelling uncertainties. More simple models are often used for applications such as UVI prediction or elaboration of UVI maps, as they are much faster and require less input parameters. Considering this framework, the general objective of this work is to analyse the agreement that can be reached between modelled and measured UVI for cloudless conditions. For this, model-measurement comparisons are presented for different modelling techniques, for several input options, and for UVI measured by both erythemal radiometers and spectroradiometers. As a general conclusion, it can be stated that the comparison of modelled vs. measured UVI is very useful to detect limitations and estimate uncertainties in both the modelling and measurements. As far as modelling is concerned, the main limitations found are the lack of knowledge in the aerosol information considered as input. Also, important differences are found between the ozone column from satellite and from ground based measurements, which lead to important differences in the modelled UVI. PTUV, a new simple parameterisation for fast UVI calculations for cloudless conditions, has been developed based on radiative transfer calculations. The parameterisation shows a good performance both with respect to the base model and to diverse UVI measurements. PTUV has demonstrated to be useful for particular applications such as to study the annual UVI variation at a particular site (Girona) and to build high resolution maps of typical UVI for a territory (Catalonia). Regarding the measurements, it is found that the use of the actual spectral response of the erythemal radiometers is very important to avoid large uncertainties in the measured UVI. If well characterised, the erythemal radiometers compare reasonably well with high quality spectroradiometers when measuring UVI. Major issues with respect to the measurements are long term calibration accuracy and stability. Also, a temperature effect in PTFE, a material used as diffuser in some instruments, has been observed, which could have potentially important implications in the experimental field. Finally, and concerning the model-measurement comparisons, the best agreement has been found when high quality spectroradiometric UVI measurements are considered and radiative transfer models are applied taking into account the best data available regarding aerosol and ozone optical parameters and their changes in time. In this case, the agreement can be as high as 0.1% in UVI, and typically less than 3%. This agreement deteriorates greatly if aerosols are ignored, and depends importantly on the aerosol single scattering albedo. Other data, such as ground albedo or the actual atmospheric temperature and ozone profiles, introduce lower uncertainty in the modelling results.
Format: application/pdf
ISBN: 8468968498
Other identifiers: DL Gi.208-2006
http://www.tdx.cat/TDX-0206106-125633
http://hdl.handle.net/10803/7905
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4869
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Ultraviolet radiation
Ozono
Modelización
UV
Modelització
Radiació ultraviolada
Modelling
Radiación ultraviolada
Aerosoles
Ozó
Ozone
Aerosols
504 - Ciències del medi ambient
53 - Física
55 - Geologia. Meteorologia
66 - Enginyeria, tecnologia i indústria química. Metal·lúrgia
Title: UV index measurement and model agreement: uncertainties and limitations
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors