Item


La construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d’obra

Aquesta tesi doctoral com diu el seu títol es centra en analitzar la construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV a través de l’anàlisi dels llibres d’obra conservats a l’Arxiu Diòcesa de Girona. Aquesta tesi doctoral esta dividida en quatre parts. En la primera part s’analitza la historiografia de l’església de Sant Feliu de Girona des del segle XVII fins a l’actualitat. Dins d’aquest apartat s’analitzen les notícies que aporten els diferents autors i es situa el context historiogràfic de cadascun dels segles. S’ha realitzat un estudi molt exhaustiu en les darreres publicacions del segle XX i inicis del segle XXI. Un cop analitzades aquestes fonts - secundàries -, dins d’aquesta primera part del treball s’ha passat a analitzar els llibres d’obra del segle XIV. S’analitzaràn els aspectes formals i els diferents escrivans encarregats de realitzar aquests llibres d’obra. Aquesta serà la documentació bàsica per realitzar aquesta tesi doctoral. En la segona part del treball es procedirà a analitzar la gestió i el finançament de l’Obra. Es tracta d’una anàlisi, bàsicament dels ingressos, per veure quines són les estratègies que es duen a terme per aconseguir el màxim de recursos per la construcció i per les necessitats "litúrgiques" de l’església de Sant Feliu de Girona. En aquest apartat s’ha analitzat l’Obra com a entitat amb les persones que formen part d’ella i el paper que correspon a cadascuna d’elles (l’obrer, l’escrivà, el mestre d’obres, el questor). També s’han analitzat els promotors i aquells ingressos que, pel seu volum, subministren el nombre més gran de diners a l’Obra ("annates", bacins, etc.). La tercera part ha consistit en l’elaboració de la cronologia constructiva de l’església de Sant Feliu de Girona partint de la informació obtinguda en els llibres d’obra corresponent a les despeses. S’han analitzat totes aquelles obres, tant pel que fa a la construcció de l’edifici com pel que fa a reparacions i manteniment, que tenen lloc entre l’any 1349 (data del primer llibre d’obra de despeses) i l’any 1391. En aquesta part no s’ha entrat a analitzar de forma exhaustiva les figures que fan possible la construcció de l’església al segle XIV ja que això pertany al contingut de la darrera part del nostre treball. La darrera part del treball correspon a l’execució de les obres. En aquesta part trobem quatre grans capítols: els mestres d’obra, la mà d’obra, els materials i els mitjans auxiliars. En cadascun d’aquests capítols s’ha incidit sobre el rol dels diferents treballadors durant la construcció del temple, els materials utilitzats i les seves característiques (pedra, fusta, aglomerants, etc.) i els mitjans auxiliars utilitzats per col.locar aquests materials en obra. S’han separat els mestres d’obres de la resta de treballadors ja que els primers juguen un rol diferenciat dels segons. S’ha intentat analitzar en ambdós casos els seus sous i les tasques de cadascun d’ells. Pel que fa als materials també s’ha procedit a analitzar d’on s’extreuen, com han arribat a peu d’obra i on s’emmagatzemen i manipulen o transformen abans d’ésser col.locats en obra. Dels mitjans auxiliars s’ha intentat analitzar les funcions per la qual es fan servir les eines (apareixen totes les de l’ofici de pedrer), els enginys (elevar pesos), les bastides (poder treballar en alçada) i el encofrats (garantir la resistència inicial dels elements constructius). Evidentment s’han establert unes conclusions de cadascuna de les parts i unes conclusions finals. La tesi també inclou els agraïments corresponents, el prefaci i la bibliografia.

This doctoral thesis how it says their title focuses on analyzing the construction of the church of Saint Feliu of Girona in the 14th century through the analysis of the books of work preserved on the Archive Diòcesa of Girona. This doctoral thesis esta divided into four deliveries. In the first part the historiography of the church of Saint Feliu de Girona since the 17th century until the present is analyzed. In this section the news that the different authors bring is analyzed and the historiogràfic context of each of the centuries is placed. A very exhaustive study has been carried out in the last publications of the 20th century and beginnings of the 21st century. Once analyzed these fountains|sources? secondary?, in this first part of the work has been gone|passed to analyzing the books of work of the 14th century. The formal aspects and the different court clerks been of carrying out these books of work in charge will be analyzed. This will be the basic documentation to carry out this doctoral thesis. In the second part of the work people will proceed to analyzing the formality and the funding of the Work. It is about an analysis, in a basic way of the admissions, to see which they are the strategies that they are carried out to achieve the maximum of resources for the construction and from the "liturgical" needs of the church of Saint Feliu de Girona. In this section the Work as an entity with the persons who are part of her and the paper|role that corresponds to each of them (the worker, the court clerk, the master builder, the questor) have been analyzed. The promoters and those admissions|incomes that, for its volume, supply the Work ("annates", bowls, etc) with the greatest number of money have also been analyzed. The third part has consisted of the elaboration of the constructive chronology of the church of Saint Feliu de Girona following the obtained information in the books of work corresponding to the expenses. All those works, regarding the construction of the building as well as regarding repairs and maintenance, that have place among year 1349, (it dates from the first book of expenses work) and in year 1391 have been analyzed. In this part people have not entered to analyze in an exhaustive way the people that make the construction of the church in the 14th century possible since this belongs to the contents of the last part of our work. The last part of the work corresponds to the execution of the works. In this part we find four big chapters: the teachers of work, the labor, the materials and the auxiliary means. In each of these chapters the role of the different workers during the construction of the temple, the used materials and its characteristics (stone, wood, binders, etc) has been fallen upon and the auxiliary means used for placing these materials in work. The master builders of the rest of workers have been sorted out since the first play a role differentiated from the seconds. It has been attempted to analyze their salaries and the tasks of each of them in both cases. Regarding the materials has also been proceeded to analyzing from where they are extracted, how they have arrived on foot of work and where they are stored and where they manipulate or where they transform before being placed in work. Of the auxiliary means has been attempted to analyze the functions for which the tools (they turn up all the ones of the profession of gizzard) are used, the wits (to elevate weights), the scaffolds (to be able to work in height) and the framework (to guarantee the initial resistance of the constructive elements). Obviously some conclusions of each of the parts and some final conclusions have been established. The thesis also includes the corresponding gratitude, the preface and the bibliography.

Universitat de Girona

Manager: Nolla, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Author: Chamorro Trenado, Miquel Àngel
Date: 2004 May 10
Abstract: Aquesta tesi doctoral com diu el seu títol es centra en analitzar la construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV a través de l’anàlisi dels llibres d’obra conservats a l’Arxiu Diòcesa de Girona. Aquesta tesi doctoral esta dividida en quatre parts. En la primera part s’analitza la historiografia de l’església de Sant Feliu de Girona des del segle XVII fins a l’actualitat. Dins d’aquest apartat s’analitzen les notícies que aporten els diferents autors i es situa el context historiogràfic de cadascun dels segles. S’ha realitzat un estudi molt exhaustiu en les darreres publicacions del segle XX i inicis del segle XXI. Un cop analitzades aquestes fonts - secundàries -, dins d’aquesta primera part del treball s’ha passat a analitzar els llibres d’obra del segle XIV. S’analitzaràn els aspectes formals i els diferents escrivans encarregats de realitzar aquests llibres d’obra. Aquesta serà la documentació bàsica per realitzar aquesta tesi doctoral. En la segona part del treball es procedirà a analitzar la gestió i el finançament de l’Obra. Es tracta d’una anàlisi, bàsicament dels ingressos, per veure quines són les estratègies que es duen a terme per aconseguir el màxim de recursos per la construcció i per les necessitats "litúrgiques" de l’església de Sant Feliu de Girona. En aquest apartat s’ha analitzat l’Obra com a entitat amb les persones que formen part d’ella i el paper que correspon a cadascuna d’elles (l’obrer, l’escrivà, el mestre d’obres, el questor). També s’han analitzat els promotors i aquells ingressos que, pel seu volum, subministren el nombre més gran de diners a l’Obra ("annates", bacins, etc.). La tercera part ha consistit en l’elaboració de la cronologia constructiva de l’església de Sant Feliu de Girona partint de la informació obtinguda en els llibres d’obra corresponent a les despeses. S’han analitzat totes aquelles obres, tant pel que fa a la construcció de l’edifici com pel que fa a reparacions i manteniment, que tenen lloc entre l’any 1349 (data del primer llibre d’obra de despeses) i l’any 1391. En aquesta part no s’ha entrat a analitzar de forma exhaustiva les figures que fan possible la construcció de l’església al segle XIV ja que això pertany al contingut de la darrera part del nostre treball. La darrera part del treball correspon a l’execució de les obres. En aquesta part trobem quatre grans capítols: els mestres d’obra, la mà d’obra, els materials i els mitjans auxiliars. En cadascun d’aquests capítols s’ha incidit sobre el rol dels diferents treballadors durant la construcció del temple, els materials utilitzats i les seves característiques (pedra, fusta, aglomerants, etc.) i els mitjans auxiliars utilitzats per col.locar aquests materials en obra. S’han separat els mestres d’obres de la resta de treballadors ja que els primers juguen un rol diferenciat dels segons. S’ha intentat analitzar en ambdós casos els seus sous i les tasques de cadascun d’ells. Pel que fa als materials també s’ha procedit a analitzar d’on s’extreuen, com han arribat a peu d’obra i on s’emmagatzemen i manipulen o transformen abans d’ésser col.locats en obra. Dels mitjans auxiliars s’ha intentat analitzar les funcions per la qual es fan servir les eines (apareixen totes les de l’ofici de pedrer), els enginys (elevar pesos), les bastides (poder treballar en alçada) i el encofrats (garantir la resistència inicial dels elements constructius). Evidentment s’han establert unes conclusions de cadascuna de les parts i unes conclusions finals. La tesi també inclou els agraïments corresponents, el prefaci i la bibliografia.
This doctoral thesis how it says their title focuses on analyzing the construction of the church of Saint Feliu of Girona in the 14th century through the analysis of the books of work preserved on the Archive Diòcesa of Girona. This doctoral thesis esta divided into four deliveries. In the first part the historiography of the church of Saint Feliu de Girona since the 17th century until the present is analyzed. In this section the news that the different authors bring is analyzed and the historiogràfic context of each of the centuries is placed. A very exhaustive study has been carried out in the last publications of the 20th century and beginnings of the 21st century. Once analyzed these fountains|sources? secondary?, in this first part of the work has been gone|passed to analyzing the books of work of the 14th century. The formal aspects and the different court clerks been of carrying out these books of work in charge will be analyzed. This will be the basic documentation to carry out this doctoral thesis. In the second part of the work people will proceed to analyzing the formality and the funding of the Work. It is about an analysis, in a basic way of the admissions, to see which they are the strategies that they are carried out to achieve the maximum of resources for the construction and from the "liturgical" needs of the church of Saint Feliu de Girona. In this section the Work as an entity with the persons who are part of her and the paper|role that corresponds to each of them (the worker, the court clerk, the master builder, the questor) have been analyzed. The promoters and those admissions|incomes that, for its volume, supply the Work ("annates", bowls, etc) with the greatest number of money have also been analyzed. The third part has consisted of the elaboration of the constructive chronology of the church of Saint Feliu de Girona following the obtained information in the books of work corresponding to the expenses. All those works, regarding the construction of the building as well as regarding repairs and maintenance, that have place among year 1349, (it dates from the first book of expenses work) and in year 1391 have been analyzed. In this part people have not entered to analyze in an exhaustive way the people that make the construction of the church in the 14th century possible since this belongs to the contents of the last part of our work. The last part of the work corresponds to the execution of the works. In this part we find four big chapters: the teachers of work, the labor, the materials and the auxiliary means. In each of these chapters the role of the different workers during the construction of the temple, the used materials and its characteristics (stone, wood, binders, etc) has been fallen upon and the auxiliary means used for placing these materials in work. The master builders of the rest of workers have been sorted out since the first play a role differentiated from the seconds. It has been attempted to analyze their salaries and the tasks of each of them in both cases. Regarding the materials has also been proceeded to analyzing from where they are extracted, how they have arrived on foot of work and where they are stored and where they manipulate or where they transform before being placed in work. Of the auxiliary means has been attempted to analyze the functions for which the tools (they turn up all the ones of the profession of gizzard) are used, the wits (to elevate weights), the scaffolds (to be able to work in height) and the framework (to guarantee the initial resistance of the constructive elements). Obviously some conclusions of each of the parts and some final conclusions have been established. The thesis also includes the corresponding gratitude, the preface and the bibliography.
Format: application/pdf
ISBN: 8468886262
Other identifiers: DL Gi.1133-2004
http://www.tdx.cat/TDX-0922104-141552
http://hdl.handle.net/10803/7836
Document access: http://hdl.handle.net/10256/4960
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Església de Sant Feliu de Girona
Books of work
Tecnologia constructiva
Libros de obras
Llibres d’obra
Historiography
14th Century
Arquitectura religiosa
Sant Feliu Church of Girona
Construcción medieval
Mediaeval building
Paleography
Church architecture
Paleografia
Historiografia
Paleografía
Siglo XIV
Segle XIV
Historiografía
Technology of building
Tecnología de la construcción
Iglesia de Sant Félix de Girona
Construcció medieval
72 - Arquitectura
94 - Història general i per països
Title: La construcció de l’església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d’obra
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0