Item


Cultural Impact Perception a model proposal for intangible impact assessment. Una proposta d’avaluació de política pública a través de l’anàlisi d’impactes culturals d’esdeveniments culturals entesos com a actes d’implementació

In contemporary democratic societies most administrations manage their competences by means of programmes of government action, i.e. using public policies. These aim to resolve publicly identified situations or conflicts, as well as design strategies and / or implementation tools by means of action programmes derived from political - public administration agreements that have the objective of resolving these collective problems. Within this framework it is necessary to evaluate these processes so as to identify if the programmes established by the governments have been adequate, and if they have been capable of solving the various problems and of reaching the target groups in order to satisfy their needs and improve the situation of the final beneficiaries. This research proposes the analysis and measurement of cultural events, understood as acts of implementing a public policy, in order to later discover if evaluating a policy by means of the proposed analysis of the impacts is possible. Therefore the challenge of this research is found in the process of analysing cultural impacts so as to be able to observe if this analysis process can be adapted to the effectiveness analysis of a public policy.

En les societats democràtiques contemporànies, la majoria de les administracions gestionen les seves competències per mitjà de programes d’acció governamental, és a dir, les polítiques públiques, destinades a resoldre situacions identificades públicament. Així doncs les estratègies i/o eines d’implementació per mitjà dels programes d’acció - acords de l’administració pública- tenen l’objectiu de resoldre aquests problemes col•lectius. Dins d’aquest marc, cal avaluar aquests processos, per tal de determinar si els programes establerts pels governs han estat suficients, si han estat capaços de resoldre els diversos problemes i si han arribat als grups objectiu per tal de satisfer les seves necessitats, millorant la situació dels beneficiaris finals. Aquesta investigació proposa l’anàlisi i la mesura dels esdeveniments culturals, enteses com a actes d’implementació d’una política pública, amb la finalitat de descobrir si l’avaluació d’una política, mitjançant l’anàlisi proposat dels impactes, és possible. Per tant, el repte d’aquesta investigació es troba en el procés d’anàlisi dels impactes culturals per tal d’observar si aquest procés es pot adaptar a anàlisi de l’efectivitat d’una política pública.

Universitat de Girona

Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Colombo Vilarrasa, Alba
Date: 2012 September 25
Abstract: In contemporary democratic societies most administrations manage their competences by means of programmes of government action, i.e. using public policies. These aim to resolve publicly identified situations or conflicts, as well as design strategies and / or implementation tools by means of action programmes derived from political - public administration agreements that have the objective of resolving these collective problems. Within this framework it is necessary to evaluate these processes so as to identify if the programmes established by the governments have been adequate, and if they have been capable of solving the various problems and of reaching the target groups in order to satisfy their needs and improve the situation of the final beneficiaries. This research proposes the analysis and measurement of cultural events, understood as acts of implementing a public policy, in order to later discover if evaluating a policy by means of the proposed analysis of the impacts is possible. Therefore the challenge of this research is found in the process of analysing cultural impacts so as to be able to observe if this analysis process can be adapted to the effectiveness analysis of a public policy.
En les societats democràtiques contemporànies, la majoria de les administracions gestionen les seves competències per mitjà de programes d’acció governamental, és a dir, les polítiques públiques, destinades a resoldre situacions identificades públicament. Així doncs les estratègies i/o eines d’implementació per mitjà dels programes d’acció - acords de l’administració pública- tenen l’objectiu de resoldre aquests problemes col•lectius. Dins d’aquest marc, cal avaluar aquests processos, per tal de determinar si els programes establerts pels governs han estat suficients, si han estat capaços de resoldre els diversos problemes i si han arribat als grups objectiu per tal de satisfer les seves necessitats, millorant la situació dels beneficiaris finals. Aquesta investigació proposa l’anàlisi i la mesura dels esdeveniments culturals, enteses com a actes d’implementació d’una política pública, amb la finalitat de descobrir si l’avaluació d’una política, mitjançant l’anàlisi proposat dels impactes, és possible. Per tant, el repte d’aquesta investigació es troba en el procés d’anàlisi dels impactes culturals per tal d’observar si aquest procés es pot adaptar a anàlisi de l’efectivitat d’una política pública.
Format: application/pdf
Other identifiers: Gi. 1627-2012
http://hdl.handle.net/10803/94146
Document access: http://hdl.handle.net/10256/7287
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Política pública
Political planning
Esdeveniments culturals
Culturals events
Eventos culturales
Anàlisi d’impacte (Política pública)
Impact analysis (Political planning)
Análisis de impacto (Política pública)
Festivals
Festivales
Cultura
Culture
Avaluació
Evaluation
Evaluación
00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats
Title: Cultural Impact Perception a model proposal for intangible impact assessment. Una proposta d’avaluació de política pública a través de l’anàlisi d’impactes culturals d’esdeveniments culturals entesos com a actes d’implementació
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors