Item


Gènere i sexoafectivitat segons els adolescents dels usuaris dels centres oberts de la ciutat de Girona

L’objectiu d’aquest treball és conèixer la percepció que tenen els adolescents usuaris dels centres oberts de la ciutat de Girona sobre la sexualitat, l’afectivitat, quins rols de gènere se’n deriven i quines creences els sustenten. El disseny del treball ha estat qualitatiu, observacional, grups de discussió. Pel que fa als subjectes i al mètode, la població seleccionada ha estat de 33 adolescents i joves d’edats compreses entre els 12 i els 22 anys, usuaris de quatre centres oberts de Girona: el centre obert de Taialà, el Centre Obert de Font de la Pólvora (Onyar), el Centre Obert de Santa Eugènia i el Centre Obert del Barri Vell. Es van dur a terme grups de discussió d’una hora de duració sense descans amb d’entre 6 i 8 persones a partir d’un guió format per diversos mites i frases en relació a diversos temes (El festeig, la virginitat, la curiositat pel cos i per la sexualitat, els anticonceptius i les principals fonts d’informació) sobre les que havien de dir si estaven d’acord o no i qui creien que les deia (si un noi o una noia). Sobre els resultats del treball cal dir que s’ha observat la persistència d’algunes creences del model del amor romàntic en relació al rols de gènere com la definició de la dona vinculada a papers de cura i prevenció, una dona que té accés a la sexualitat però segueix estan catalogada per la vivència d’aquesta essent una persona “respectable” o una “puta”, que pren un rol més actiu en la iniciativa però no el l’assertivitat en les relacions; i un home, més impulsiu i sexual. En relació als comportaments sexuals destacar l’embaràs no desitjat com la principal preocupació de les relacions i el desconeixement/confusió entre els mètodes anticonceptius i de barrera disponibles a la xarxa de salut. Apareix la pornografia com a model emergent de relacions sexuals i models de relació entre homes i dones, en contraposició a altres fonts de informació i consulta tradicionals com els amics que segueixen essent la més significativa, la família, els serveis socials i educatius, i Internet. Com a conclusió cal dir que queda palesa la necessitat de incorporar una perspectiva de gènere en la formació curricular dels joves i el fet de seguir replantejant les millors estratègies d’intervenció per una concepció integradora de la sexualitat

Objective: to know the perception of adolescents open centres users from Girona city about sexuality, affectivity, roles which emerge about their speech and what beliefs they hold. Design: qualitative, observational, discussion groups. Subject and method: the select population consisted of 33 adolescents and young between 12 and 22 years old, users of Open Centers of Girona city: open centre of Taialà, open center of Font de la Polvòra and open center of Barri Vell. They participated in discussion groups formatted by 6 members and 8 members. Discussion groups of one hour without interval. We exposed various topics (flirting, virginity, curiosity about the boy and sexuality, the main sources of information) in different sentences and they decided if these topics were “true” or “false” and who they considered like issuers of these (a boy or a girl). Then, we have extrapolated categories and subcategories that have helped to build an idea about their perception about gender and sexoaffetivity topics. Results: some of romantic love beliefs still yet between adolescents affecting gender roles. Woman is defined by a preventive and care role. She has access to sexuality but is catalogued for the experience about it being a “respectable” person or a “bitch”. She takes a more active role about the initiative but this is not real in an assertive attitude in her relationships. Man is defined by impulsive and sexual role. About sexuality behaviour, we empathize unwanted pregnancy like the issue that most concerned about sexual intercourse and the ignorance/confusion they have between barrier and emergency anticonceptive methods preventive methods available in the health network. Appears pornography like a strong model of sexual intercourse and relationships between men and women as opposed to others traditional sources of information and consultation like friends, that continue being the most significative source of information, family, social and educated services and Internet. Conclusion: is demonstrated the need to incorporate a gender perspective in training curriculum of adolescents and to continue rethinking the best intervention strategies for to get an integrative conception of sexuality

Manager: Romaní, Oriol
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Muñoz Millán, Eugenia
Date: 2013 September
Abstract: L’objectiu d’aquest treball és conèixer la percepció que tenen els adolescents usuaris dels centres oberts de la ciutat de Girona sobre la sexualitat, l’afectivitat, quins rols de gènere se’n deriven i quines creences els sustenten. El disseny del treball ha estat qualitatiu, observacional, grups de discussió. Pel que fa als subjectes i al mètode, la població seleccionada ha estat de 33 adolescents i joves d’edats compreses entre els 12 i els 22 anys, usuaris de quatre centres oberts de Girona: el centre obert de Taialà, el Centre Obert de Font de la Pólvora (Onyar), el Centre Obert de Santa Eugènia i el Centre Obert del Barri Vell. Es van dur a terme grups de discussió d’una hora de duració sense descans amb d’entre 6 i 8 persones a partir d’un guió format per diversos mites i frases en relació a diversos temes (El festeig, la virginitat, la curiositat pel cos i per la sexualitat, els anticonceptius i les principals fonts d’informació) sobre les que havien de dir si estaven d’acord o no i qui creien que les deia (si un noi o una noia). Sobre els resultats del treball cal dir que s’ha observat la persistència d’algunes creences del model del amor romàntic en relació al rols de gènere com la definició de la dona vinculada a papers de cura i prevenció, una dona que té accés a la sexualitat però segueix estan catalogada per la vivència d’aquesta essent una persona “respectable” o una “puta”, que pren un rol més actiu en la iniciativa però no el l’assertivitat en les relacions; i un home, més impulsiu i sexual. En relació als comportaments sexuals destacar l’embaràs no desitjat com la principal preocupació de les relacions i el desconeixement/confusió entre els mètodes anticonceptius i de barrera disponibles a la xarxa de salut. Apareix la pornografia com a model emergent de relacions sexuals i models de relació entre homes i dones, en contraposició a altres fonts de informació i consulta tradicionals com els amics que segueixen essent la més significativa, la família, els serveis socials i educatius, i Internet. Com a conclusió cal dir que queda palesa la necessitat de incorporar una perspectiva de gènere en la formació curricular dels joves i el fet de seguir replantejant les millors estratègies d’intervenció per una concepció integradora de la sexualitat
Objective: to know the perception of adolescents open centres users from Girona city about sexuality, affectivity, roles which emerge about their speech and what beliefs they hold. Design: qualitative, observational, discussion groups. Subject and method: the select population consisted of 33 adolescents and young between 12 and 22 years old, users of Open Centers of Girona city: open centre of Taialà, open center of Font de la Polvòra and open center of Barri Vell. They participated in discussion groups formatted by 6 members and 8 members. Discussion groups of one hour without interval. We exposed various topics (flirting, virginity, curiosity about the boy and sexuality, the main sources of information) in different sentences and they decided if these topics were “true” or “false” and who they considered like issuers of these (a boy or a girl). Then, we have extrapolated categories and subcategories that have helped to build an idea about their perception about gender and sexoaffetivity topics. Results: some of romantic love beliefs still yet between adolescents affecting gender roles. Woman is defined by a preventive and care role. She has access to sexuality but is catalogued for the experience about it being a “respectable” person or a “bitch”. She takes a more active role about the initiative but this is not real in an assertive attitude in her relationships. Man is defined by impulsive and sexual role. About sexuality behaviour, we empathize unwanted pregnancy like the issue that most concerned about sexual intercourse and the ignorance/confusion they have between barrier and emergency anticonceptive methods preventive methods available in the health network. Appears pornography like a strong model of sexual intercourse and relationships between men and women as opposed to others traditional sources of information and consultation like friends, that continue being the most significative source of information, family, social and educated services and Internet. Conclusion: is demonstrated the need to incorporate a gender perspective in training curriculum of adolescents and to continue rethinking the best intervention strategies for to get an integrative conception of sexuality
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/8713
Language: cat
Collection: Màster interuniversitari en Joventut i Societat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Adolescents -- Conducta sexual -- Catalunya -- Girona
Teenagers -- Sexual behavior -- Catalonia -- Girona
Afectivitat
Affect (Psychology)
Title: Gènere i sexoafectivitat segons els adolescents dels usuaris dels centres oberts de la ciutat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors