Ítem


A Computer program for estimating population size by the removal method

A BASIC computer program (REMOVAL) was developed to compute in a VAXNMS environment all the calculations of the removal method for population size estimation (catch-effort method for closed populations with constant sampling effort). The program follows the maximum likelihood methodology, checks the failure conditions, applies the appropriate formula, and displays the estimates of population size and catchability, with their standard deviations and coefficients of variation, and two goodness-of-fit statistics with their significance levels. Data of removal experiments for the cyprinodontid fish Aphanius iberus in the Alt Emporda wetlands are used to exemplify the use of the program

Es presenta un programa informàtic REMOVAL en llenguatge BASIC per a l’estimació de grandària poblacional mitjançant el mètode removal (mètode de captures successives per a poblacions tancades i esforç de mostreig constant), d’ús en un entorn VAX/VMS. El prograrna segueix el mètode de màxima versemblança, controlant les conditions d’error i les fórmules apropiades, i proporciona estimacions de grandària poblacional i capturabilitat, amb les corresponents desviacions típiques i els coeficients de variació, i dos estadístics de bondat d’ajustament amb els seus nivells de significació. S’utilitzen dades d’experiments removal per al peix ciprinodontid Aphanius iberus als aiguamolls de l’Alt Empordà per a exemplificar l’ús del program

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1994, núm. 61, p. 13-17

Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural

Autor: García-Berthou, Emili
Data: 1993
Resum: A BASIC computer program (REMOVAL) was developed to compute in a VAXNMS environment all the calculations of the removal method for population size estimation (catch-effort method for closed populations with constant sampling effort). The program follows the maximum likelihood methodology, checks the failure conditions, applies the appropriate formula, and displays the estimates of population size and catchability, with their standard deviations and coefficients of variation, and two goodness-of-fit statistics with their significance levels. Data of removal experiments for the cyprinodontid fish Aphanius iberus in the Alt Emporda wetlands are used to exemplify the use of the program
Es presenta un programa informàtic REMOVAL en llenguatge BASIC per a l’estimació de grandària poblacional mitjançant el mètode removal (mètode de captures successives per a poblacions tancades i esforç de mostreig constant), d’ús en un entorn VAX/VMS. El prograrna segueix el mètode de màxima versemblança, controlant les conditions d’error i les fórmules apropiades, i proporciona estimacions de grandària poblacional i capturabilitat, amb les corresponents desviacions típiques i els coeficients de variació, i dos estadístics de bondat d’ajustament amb els seus nivells de significació. S’utilitzen dades d’experiments removal per al peix ciprinodontid Aphanius iberus als aiguamolls de l’Alt Empordà per a exemplificar l’ús del program
Format: application/pdf
ISSN: 1133-6889 (versió paper)
2013-3987 (versió electrònica)
Accés al document: http://hdl.handle.net/10256/9768
Llenguatge: eng
Editor: Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural
Col·lecció: Reproducció digital del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/8874
Articles publicats (D-CCAA)
És part de: Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 1994, núm. 61, p. 13-17
Drets: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
URI Drets: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Matèria: Peixos -- Poblacions -- Informàtica
Fish populations -- Data processing
Títol: A Computer program for estimating population size by the removal method
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Repositori: DUGiDocs

Matèries

Autors