Item


Incorporació de la lògica borrosa en l’estudi de la viabilitat dels nous projectes empresarials

La predicció de despeses, vendes o cobraments en l’àmbit de l’emprenedoria planteja la dificultat afegida de treballar amb dades extremadament incertes. Aquest fet ocasiona que la previsió de tresoreria o la previsió de pèrdues i guanys tingui associada un alt grau d’indeterminació. La lògica borrosa propicia la creació de nous models de prognosi que afavoreixen que l’emprenedor obtingui una visió de futur més àmplia. El nucli del treball doctoral està format per tres articles que presenten una proposta completa de solució a problemes actuals i reals de la predicció emprenedora centrats en potenciar la utilització de la lògica borrosa a nivell pràctic. Tanmateix, cada article desenvolupa un recurs informàtic d’implementació de cadascuna de les tècniques per tal de facilitar, en el cas que sigui possible, la seva incorporació a la praxi emprenedora.

The prediction of costs, sales and payments in the field of entrepreneurship presents the added difficulty of working with extremely uncertain data. This means that the estimate of “cash flow forecasting” and the “income statement” contains a high degree of indetermination. The fuzzy logic promotes the creation of new prognostic models that allow the entrepreneur to gain a broader vision. The core of the doctoral thesis is formed by three papers in which everyone presents a full proposal for a solution to real and current problems of prediction focused on promoting the use of fuzzy logic in entrepreneurial practice. Additionally, each paper develops a computer resource implementation of each technique in order to facilitate, if possible, its joining of the entrepreneurial practice.

Universitat de Girona

Manager: Ferrer i Comalat, Joan Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Linares Mustarós, Salvador
Date: 2015 March 26
Abstract: La predicció de despeses, vendes o cobraments en l’àmbit de l’emprenedoria planteja la dificultat afegida de treballar amb dades extremadament incertes. Aquest fet ocasiona que la previsió de tresoreria o la previsió de pèrdues i guanys tingui associada un alt grau d’indeterminació. La lògica borrosa propicia la creació de nous models de prognosi que afavoreixen que l’emprenedor obtingui una visió de futur més àmplia. El nucli del treball doctoral està format per tres articles que presenten una proposta completa de solució a problemes actuals i reals de la predicció emprenedora centrats en potenciar la utilització de la lògica borrosa a nivell pràctic. Tanmateix, cada article desenvolupa un recurs informàtic d’implementació de cadascuna de les tècniques per tal de facilitar, en el cas que sigui possible, la seva incorporació a la praxi emprenedora.
The prediction of costs, sales and payments in the field of entrepreneurship presents the added difficulty of working with extremely uncertain data. This means that the estimate of “cash flow forecasting” and the “income statement” contains a high degree of indetermination. The fuzzy logic promotes the creation of new prognostic models that allow the entrepreneur to gain a broader vision. The core of the doctoral thesis is formed by three papers in which everyone presents a full proposal for a solution to real and current problems of prediction focused on promoting the use of fuzzy logic in entrepreneurial practice. Additionally, each paper develops a computer resource implementation of each technique in order to facilitate, if possible, its joining of the entrepreneurial practice.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/290168
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Incorporació de la lògica borrosa en l’estudi de la viabilitat dels nous projectes empresarials
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors