Item


Factors regulating the invasion of two Mediterranean anurans. The role of niche conservatism, species interaction and habitat selection

Amphibians are a group in worldwide decline. The factors that are causing this decline are not well known, but could be multifactorial, related to the recent expansion of pathogens and habitat disturbance. One of these factors related to the loss of habitat quality is the introduction of alien species. These species can compete with or prey on species of the recipient community, producing deep changes in the structure of these communities. For this reason it is a priority to know which factors act by facilitating the invasion process and which species could be more affected by the presence of this alien species. In Catalonia has become established an alien frog, the painted frog. Introduced in the extreme south of France in the early XXth century, this species has expanded gradually, reaching the Llobregat delta to the south and Llanguedoc to the north. This region is rich in native species of amphibians, some of them endemic, and therefore it is necessary to know how this newcomer species interacts with each of these species. We have used a novel approach when analyzing these interactions, applying the theory of morphospaces. The morphospace is the range of morphological variation observed within a community. This morphology is correlated with the use of a niche, and hence the morphological similarities between the invasive and native species serve as a proxy to assess the functional overlap. These analogies in morphospace were evaluated also in the area of native species and among other species of Discoglossus. The question asked is "Does the invasive species occupy a vacant niche, maintaining a similar morphological gap than that observed in the source assemblage and in the case of other species of the genus Discoglossus?”.

Els amfibis són un grup en declivi a nivell mundial. Els factors que estan causant aquest declivi no són coneguts, però podria ser multifactorial, en relació amb l’expansió recent de certs patògens i les alteracions dels hàbitats. Un d’aquests factors que es relacionen amb la pèrdua de qualitat dels hàbitats és la introducció d’espècies exòtiques. Aquestes espècies poden competir o depredar sobre les espècies de la comunitat recipient, produint profundes alteracions en l’estructura d’aquestes comunitats. Per aquesta raó és prioritari conèixer que factors actuen facilitant el procés invasiu i quines espècies es poden veure més afectades per la presència d’una espècie exòtica. A Catalunya s’ha establert una espècie de anur d’origen africà, la granota pintada. Introduïda a l’extrem sud de França a inicis del segle XX, aquesta espècie s’ha anat expandint de forma progressiva, fins a arribar pel sud al delta del Llobregat i pel nord el Llenguadoc. Aquesta regió és rica en espècies natives d’amfibis, algunes d’elles endèmiques, i per tant cal conèixer com interacciona aquesta espècie recent arribada amb cadascuna d’aquestes espècies. Nosaltres hem utilitzat un enfocament nou en el moment d’analitzar aquestes interaccions, aplicant la teoria dels morfoespais. El morfoespai és el rang de variació morfològica que s’observa dins d’un acoblament. Aquesta morfologia es correlaciona amb l’ús d’un nínxol, i per tant les analogies morfològiques entre l’espècie invasora i les espècies natives poden servir com una aproximació per valorar el solapament funcional. Aquestes analogies en el morfoespai s’han avaluat també en l’area nativa de l’espècie i entre altres espècies de Discoglossus. La pregunta formulada és "ocupa l’espècie invasora un nínxol vacant, mantenint una distància morfològica similar que a l’acoblament d’origen i que altres espècies del gènere Discoglossus?".

Universitat de Girona

Manager: Boix Masafret, Dani
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Escoriza, Daniel
Date: 2015 March 2
Abstract: Amphibians are a group in worldwide decline. The factors that are causing this decline are not well known, but could be multifactorial, related to the recent expansion of pathogens and habitat disturbance. One of these factors related to the loss of habitat quality is the introduction of alien species. These species can compete with or prey on species of the recipient community, producing deep changes in the structure of these communities. For this reason it is a priority to know which factors act by facilitating the invasion process and which species could be more affected by the presence of this alien species. In Catalonia has become established an alien frog, the painted frog. Introduced in the extreme south of France in the early XXth century, this species has expanded gradually, reaching the Llobregat delta to the south and Llanguedoc to the north. This region is rich in native species of amphibians, some of them endemic, and therefore it is necessary to know how this newcomer species interacts with each of these species. We have used a novel approach when analyzing these interactions, applying the theory of morphospaces. The morphospace is the range of morphological variation observed within a community. This morphology is correlated with the use of a niche, and hence the morphological similarities between the invasive and native species serve as a proxy to assess the functional overlap. These analogies in morphospace were evaluated also in the area of native species and among other species of Discoglossus. The question asked is "Does the invasive species occupy a vacant niche, maintaining a similar morphological gap than that observed in the source assemblage and in the case of other species of the genus Discoglossus?”.
Els amfibis són un grup en declivi a nivell mundial. Els factors que estan causant aquest declivi no són coneguts, però podria ser multifactorial, en relació amb l’expansió recent de certs patògens i les alteracions dels hàbitats. Un d’aquests factors que es relacionen amb la pèrdua de qualitat dels hàbitats és la introducció d’espècies exòtiques. Aquestes espècies poden competir o depredar sobre les espècies de la comunitat recipient, produint profundes alteracions en l’estructura d’aquestes comunitats. Per aquesta raó és prioritari conèixer que factors actuen facilitant el procés invasiu i quines espècies es poden veure més afectades per la presència d’una espècie exòtica. A Catalunya s’ha establert una espècie de anur d’origen africà, la granota pintada. Introduïda a l’extrem sud de França a inicis del segle XX, aquesta espècie s’ha anat expandint de forma progressiva, fins a arribar pel sud al delta del Llobregat i pel nord el Llenguadoc. Aquesta regió és rica en espècies natives d’amfibis, algunes d’elles endèmiques, i per tant cal conèixer com interacciona aquesta espècie recent arribada amb cadascuna d’aquestes espècies. Nosaltres hem utilitzat un enfocament nou en el moment d’analitzar aquestes interaccions, aplicant la teoria dels morfoespais. El morfoespai és el rang de variació morfològica que s’observa dins d’un acoblament. Aquesta morfologia es correlaciona amb l’ús d’un nínxol, i per tant les analogies morfològiques entre l’espècie invasora i les espècies natives poden servir com una aproximació per valorar el solapament funcional. Aquestes analogies en el morfoespai s’han avaluat també en l’area nativa de l’espècie i entre altres espècies de Discoglossus. La pregunta formulada és "ocupa l’espècie invasora un nínxol vacant, mantenint una distància morfològica similar que a l’acoblament d’origen i que altres espècies del gènere Discoglossus?".
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/300902
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Ciències del medi ambient
Biologia
Ecologia general i biodiversitat
Title: Factors regulating the invasion of two Mediterranean anurans. The role of niche conservatism, species interaction and habitat selection
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors