Item


Optimisation methods meet the smart grid. New methods for solving location and allocation problems under the smart grid paradigm

The smart grid offers a new infrastructure for the management of energy demand and generation towards a sustainable future. Accordingly, there is the objective to provide consumers with a response capacity to stimuli of the electricity market, and at the same time, to efficiently manage the generation system which tends to a diversification of the generators and the energy sources. For that purpose, this thesis is first focused on providing to consumers methods for managing their energy consumption and then reducing costs according to their production activities. Next, this thesis focuses on electricity generation, tackling the problem of how to share out energy production among a set of distributed generators using self-organisation. Finally, it tackles the problem of planning the placement of new generators suing meta-heuristics.

La xarxa elèctrica intel·ligent ofereix una nova infraestructura per a la gestió de la demanda i generació d’electricitat cap a un futur més sostenible. En aquest sentit, hi ha l’objectiu de proveir els consumidors de capacitat de reacció davant d’estímuls del mercat elèctric i, al mateix temps, gestionar de forma eficient un sistema de generació que tendeix cap a una diversificació. Amb aquest objectiu, aquesta tesi primer es centra a desenvolupar mètodes perquè els consumidors puguin gestionar els seus consums i així també reduir-ne els costos d’acord amb les seves activitats de producció. Posteriorment, la tesi es centra en la generació elèctrica abordant el problema de com repartir la producció d’energia d’entre un conjunt de generadors distribuïts utilitzant mètodes auto-organitzatius. Finalment, s’aborda la planificació de nous generadors utilitzant mètodes metaheurístics.

Universitat de Girona

Manager: López, Beatriz (López Ibáñez)
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Author: Torrent-Fontbona, Ferran
Date: 2015 June 23
Abstract: The smart grid offers a new infrastructure for the management of energy demand and generation towards a sustainable future. Accordingly, there is the objective to provide consumers with a response capacity to stimuli of the electricity market, and at the same time, to efficiently manage the generation system which tends to a diversification of the generators and the energy sources. For that purpose, this thesis is first focused on providing to consumers methods for managing their energy consumption and then reducing costs according to their production activities. Next, this thesis focuses on electricity generation, tackling the problem of how to share out energy production among a set of distributed generators using self-organisation. Finally, it tackles the problem of planning the placement of new generators suing meta-heuristics.
La xarxa elèctrica intel·ligent ofereix una nova infraestructura per a la gestió de la demanda i generació d’electricitat cap a un futur més sostenible. En aquest sentit, hi ha l’objectiu de proveir els consumidors de capacitat de reacció davant d’estímuls del mercat elèctric i, al mateix temps, gestionar de forma eficient un sistema de generació que tendeix cap a una diversificació. Amb aquest objectiu, aquesta tesi primer es centra a desenvolupar mètodes perquè els consumidors puguin gestionar els seus consums i així també reduir-ne els costos d’acord amb les seves activitats de producció. Posteriorment, la tesi es centra en la generació elèctrica abordant el problema de com repartir la producció d’energia d’entre un conjunt de generadors distribuïts utilitzant mètodes auto-organitzatius. Finalment, s’aborda la planificació de nous generadors utilitzant mètodes metaheurístics.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/301440
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions
Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
Title: Optimisation methods meet the smart grid. New methods for solving location and allocation problems under the smart grid paradigm
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors