Item


Mesura de la qualitat en el sector serveis

El treball desenvolupat en aquesta tesi consisteix en l’adaptació a la llengua catalana d’un model de mesura de la qualitat en el sector serveis, el model servqual, i la seva contrastació a través d’una aplicació empírica al sector de les entitats financeres de les comarques gironines. El primers capítols del treball constitueixen un bloc introductori al tema principal de la tesi, la mesura de la qualitat en el sector serveis, i indiquen la necessitat i la conveniència d’obtenir una mesura fiable de la qualitat per tal d’aconseguir un avantatge competitiu sostenible tant en el mercat nacional com en el mercat internacional actual. El desenvolupament metodològic de la tesi es realitza en dues vessants diferents, per una banda es procedeix a l’adaptació a la llengua catalana de l’instrument de mesura que es vol contrastar, i per l’altra es descriu, es discuteix i s’aplica la metodologia estadística que permet descobrir variables latents, és a dir, constructes no observables directament, a través de l’estudi de la covariació de les variables observables o indicadors adequats. L’objectiu general que es vol aconseguir és l’avaluació de la qualitat percebuda del servei que ofereixen les entitats financeres de la província de Girona. Els objectius específics que es planteja el treball, a part de la obtenció de l’instrument adaptat a la llengua catalana per a la mesura de la qualitat percebuda en el sector de les entitats financeres, són: a) L’estudi de la validesa i de la fiabilitat de l’instrument, així com l’anàlisi de l’estabilitat de les dimensions inherents al model i que porten a la formació del constructe qualitat percebuda. b) L’anàlisi de la relació entre les percepcions i les expectatives com a manera d’avaluar la qualitat percebuda. c) La discriminació deis constructes qualitat, qualitat percebuda i satisfacció i les possibles relacions existents entre ells. d) L’estudi del poder predictiu del constructe qualitat percebuda sobre el comportament futur dels clients. e) L’impacte que tenen les característiques socioeconòmiqes deis clients, així com la distinció entre tipus d’entitat (caixes i bancs), en l’avaluació de la qualitat percebuda. L’elecció del sector empíric d’aplicació del treball no ha estat gratuïta i obeeix a dos motius principals. En primer lloc, i a diferència d’altres treballs empírics d’aplicació de l’’escala servqual, no es vol fer l’ estudi sobre una mostra de conveniència o sobre una llista de clients d’una determinada entitat sinó que planteja l’estudi sobre una mostra aleatòria geogràfica presa sobre el total poblacional censat a les comarques gironines. L’ altra motiu l’imposa la mateixa metodologia al exigir que el client ha d’haver pogut escollir lliurament l’entitat que avalua i per tant que el seu judici sobre l’entitat no ha estat condicionat a priori. La mostra s’ha seleccionat realitzant mostreig aleatori simple proporcional a la mesura de l’hàbitat prèvia estratificació dels municipis segons tinguin mida censal inferior als 2.000 habitants, entre 2.000 i 10.000 habitants, entre 10.000 i 50.000 habitants i superior als 50.000 habitants. El total de la mostra de la primera fase (500 persones), s’ha administrat mitjançant entrevista personal per enquestadors entrenats prèviament. El nivell de resposta útil consta de 430 qüestionaris. La mostra utilitzada en la segona fase consta de 150 persones, seleccionades aleatòriament entre les que havien donar resposta valida en la primera fase i l’administració es va fer per correu. Les anàlisis exploradores realitzades mostren la poca estabilitat de les dimensions del model encara que l’escala de les percepcions recull un percentatge de variabilitat superior a l’escala servqual i proporciona valors superiors per l’alfa de Cronbach. Les anàlisis confirmatòries efectuades per a contrastar l’existència de les cinc dimensions del model (tangible, fiabilitat, interès, seguretat i empatia), com a variables latents associades als seus corresponents models de mesura. ens permeten rebutjar-les globalment encara que observem ajustos menys dolents per al’ escala de les percepcions que per a l’escala servqual. L’anàlisi en profunditat del model ens porta a la conclusió que els aspectes més significatius en l’avaluació de qualitat són els corresponents a aspectes de seguretat, fiabilitat i interès i que els percentatges de variabilitat explicada són superiors en tots els casos per a l’ escala de les percepcions que per al’ escala servqual. Atès que l’ anàlisi de la bateria servqual indica que les percepcions dels clients només superen les seves expectatives en tres dels ítems corresponents a la dimensió tangible, que les valoracions de qualitat i de satisfacció global són molt bones i que la comparació de les puntuacions mitjanes a les expectatives amb puntuacions mitjanes d’importància dels diferents aspectes avaluats indiquen criteris semblants, concloem que l’escala de les percepcions té un poder explicatiu superior i que la interpretació de l’escala servqual s’ha de contextualitzar en el sentit que no es poden interpretar de la mateixa manera els gaps amb mateixa puntuació, sinó que la diferencia entre percepcions i expectatives és més important si la puntuació donada a les expectatives és més alta. Les anàlisis efectuades a través de proves Anova i interpretades a través d’anàlisis de classificació múltiple indiquen que els aspectes socioeconòmics que més incideixen en les valoracions de qualitat són els que fan referència a la mida de l’hàbitat i al nivell d’estudis. Veiem el paral·lelisme en l’explicació de les dues escales, percepcions i servqual, però sempre a favor de l’escala de les percepcions pel que fa a significativitat i a percentatge de variabilitat explicada. El model estructural saturat entre els constructes que mesuren de manera global la qualitat, les percepcions de qualitat i la satisfacció global, ens permet rebutjar la hipòtesis que es tracta de mesures de tres constructes iguals i ens permet establir relacions entre ells. El modelat amb equacions estructurals de dos models equivalents excepte pel que fa a la direccionalitat entre qualitat i satisfacció entre les percepcions, la qualitat, la satisfacció i el comportament futur del client, ens porta a ajustos completament equivalents. De la mateixa manera, el planteig de models equivalents per discernir quin dels dos constructes, qualitat o satisfacció, és el que causa un efecte directe sobre el comportament futur del client ens porta també a ajustos equivalents. Les principals conclusions del treball són que les percepcions de qualitat dels clients de les entitats financeres de les comarques gironines són molt bones i que els aspectes més importants per a la valoració de la qualitat són els que fan referència a seguretat, fiabilitat i interès. Els aspectes que fan referència a les dimensions tangibles i d’empatia són molt poc significatius estadísticament. Destaca el fet que l’escala de les percepcions té un poder predictiu més alt a nivell individual que l’escala servqual analitzada i que l’escala de les expectatives permet relativitzar la importància de les conclusions extretes a través de l’escala de les percepcions. S’ha comprovat la validació de criteri de l’instrument a través de la predicció del comportament futur del client en l’ajust estructural realitzat i la fiabilitat de l’instrument s’ha comprovat a través de la prova test-retest efectuada entre les dues fases del treball empíric sobre la mateixa mostra de persones en dos moments de temps. Qualitat i satisfacció són la mesura de dos constructes diferents entre els que no hem pogut decidir el sentit de causalitat. El poder predictiu del constructe qualitat percebuda sobre el comportament futur dels clients es mesura a través d’un efecte indirecte a través de les variables de qualitat i de satisfacció global i és significatiu. Les variables socioeconòmiques són importants per entendre millor el comportament dels diferents sectors de mercat així com dels dos tipus d’entitat avaluades (bancs i caixes). L’ escala servqual és un esquelet vàlid per a la mesura de la qualitat dels serveis però cal un treball qualitatiu previ a la seva implantació en un sector concret per recollir una part més gran de la variabilitat de les respostes i la seva força està en la utilització repetida al llarg del temps per captar canvis tant en les expectatives com en les percepcions de qualitat dels clients.

During the last years the attainment of quality has become a goal of business environment and, moreover, quality has been proven to be an important tool in the obtaining of sustainable competitive advantages. The measurement and the control of quality in services have a distinctive feature in the sense that focus is put on perceived quality. In services, intangibility is a fact and firms have to strengthen in customers and in the way in which customers form and update their perceptions about quality. In this thesis we adapt the servqual model to the Catalan language in order to analyse customers of financial institutions services in the area of Girona, Spain. A population study is realised. A distinctive feature of our analysis with respect to the majority of previous ones is that ours is a population study. That is to say, instead of directly address on customers of a firm we randomly sampled the population of the province of Girona, Spain. In particular, first stratified random sampling and then simple random sampling within each stratum are applied. Total population reported by the last census (1995 local elections) was N= 421487. The stratum considered were for towns below 2000 inhabitants, between 200 l and 10000 inhabitants and between 10001 and 50000 inhabitants.The questionnaires were individually administered during a face-to-face interview in the home of the individuals of the sample for previously entrained interviewers.Expectatives are specifically analysed. Our aim is to compare such expectatives with perceptions about services. Using the modified servqual methodology, the dimensions of quality are analysed using factor analysis, relative weights for each one of these dimensions and a causal model relating perceived quality, experienced satisfaction, global quality and future intentions of customers about the firm is estimated.The adaptation of the model to the reality is discussed and some proposals about the sampled sector (financial institutions) and the analysed area (the province of Girona) are commented.In addition, anova was used to determine if there were differences among the various sociodemographic categories in regard to each service quality item and each service quality dimension. Posterior MCA were realised to test the overall effect of the different sociodemographic categories on each dimension of service quality.

Universitat de Girona

Manager: Murillo, Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Empresa
Author: Saurina, Carme
Date: 1997 April 18
Abstract: El treball desenvolupat en aquesta tesi consisteix en l’adaptació a la llengua catalana d’un model de mesura de la qualitat en el sector serveis, el model servqual, i la seva contrastació a través d’una aplicació empírica al sector de les entitats financeres de les comarques gironines. El primers capítols del treball constitueixen un bloc introductori al tema principal de la tesi, la mesura de la qualitat en el sector serveis, i indiquen la necessitat i la conveniència d’obtenir una mesura fiable de la qualitat per tal d’aconseguir un avantatge competitiu sostenible tant en el mercat nacional com en el mercat internacional actual. El desenvolupament metodològic de la tesi es realitza en dues vessants diferents, per una banda es procedeix a l’adaptació a la llengua catalana de l’instrument de mesura que es vol contrastar, i per l’altra es descriu, es discuteix i s’aplica la metodologia estadística que permet descobrir variables latents, és a dir, constructes no observables directament, a través de l’estudi de la covariació de les variables observables o indicadors adequats. L’objectiu general que es vol aconseguir és l’avaluació de la qualitat percebuda del servei que ofereixen les entitats financeres de la província de Girona. Els objectius específics que es planteja el treball, a part de la obtenció de l’instrument adaptat a la llengua catalana per a la mesura de la qualitat percebuda en el sector de les entitats financeres, són: a) L’estudi de la validesa i de la fiabilitat de l’instrument, així com l’anàlisi de l’estabilitat de les dimensions inherents al model i que porten a la formació del constructe qualitat percebuda. b) L’anàlisi de la relació entre les percepcions i les expectatives com a manera d’avaluar la qualitat percebuda. c) La discriminació deis constructes qualitat, qualitat percebuda i satisfacció i les possibles relacions existents entre ells. d) L’estudi del poder predictiu del constructe qualitat percebuda sobre el comportament futur dels clients. e) L’impacte que tenen les característiques socioeconòmiqes deis clients, així com la distinció entre tipus d’entitat (caixes i bancs), en l’avaluació de la qualitat percebuda. L’elecció del sector empíric d’aplicació del treball no ha estat gratuïta i obeeix a dos motius principals. En primer lloc, i a diferència d’altres treballs empírics d’aplicació de l’’escala servqual, no es vol fer l’ estudi sobre una mostra de conveniència o sobre una llista de clients d’una determinada entitat sinó que planteja l’estudi sobre una mostra aleatòria geogràfica presa sobre el total poblacional censat a les comarques gironines. L’ altra motiu l’imposa la mateixa metodologia al exigir que el client ha d’haver pogut escollir lliurament l’entitat que avalua i per tant que el seu judici sobre l’entitat no ha estat condicionat a priori. La mostra s’ha seleccionat realitzant mostreig aleatori simple proporcional a la mesura de l’hàbitat prèvia estratificació dels municipis segons tinguin mida censal inferior als 2.000 habitants, entre 2.000 i 10.000 habitants, entre 10.000 i 50.000 habitants i superior als 50.000 habitants. El total de la mostra de la primera fase (500 persones), s’ha administrat mitjançant entrevista personal per enquestadors entrenats prèviament. El nivell de resposta útil consta de 430 qüestionaris. La mostra utilitzada en la segona fase consta de 150 persones, seleccionades aleatòriament entre les que havien donar resposta valida en la primera fase i l’administració es va fer per correu. Les anàlisis exploradores realitzades mostren la poca estabilitat de les dimensions del model encara que l’escala de les percepcions recull un percentatge de variabilitat superior a l’escala servqual i proporciona valors superiors per l’alfa de Cronbach. Les anàlisis confirmatòries efectuades per a contrastar l’existència de les cinc dimensions del model (tangible, fiabilitat, interès, seguretat i empatia), com a variables latents associades als seus corresponents models de mesura. ens permeten rebutjar-les globalment encara que observem ajustos menys dolents per al’ escala de les percepcions que per a l’escala servqual. L’anàlisi en profunditat del model ens porta a la conclusió que els aspectes més significatius en l’avaluació de qualitat són els corresponents a aspectes de seguretat, fiabilitat i interès i que els percentatges de variabilitat explicada són superiors en tots els casos per a l’ escala de les percepcions que per al’ escala servqual. Atès que l’ anàlisi de la bateria servqual indica que les percepcions dels clients només superen les seves expectatives en tres dels ítems corresponents a la dimensió tangible, que les valoracions de qualitat i de satisfacció global són molt bones i que la comparació de les puntuacions mitjanes a les expectatives amb puntuacions mitjanes d’importància dels diferents aspectes avaluats indiquen criteris semblants, concloem que l’escala de les percepcions té un poder explicatiu superior i que la interpretació de l’escala servqual s’ha de contextualitzar en el sentit que no es poden interpretar de la mateixa manera els gaps amb mateixa puntuació, sinó que la diferencia entre percepcions i expectatives és més important si la puntuació donada a les expectatives és més alta. Les anàlisis efectuades a través de proves Anova i interpretades a través d’anàlisis de classificació múltiple indiquen que els aspectes socioeconòmics que més incideixen en les valoracions de qualitat són els que fan referència a la mida de l’hàbitat i al nivell d’estudis. Veiem el paral·lelisme en l’explicació de les dues escales, percepcions i servqual, però sempre a favor de l’escala de les percepcions pel que fa a significativitat i a percentatge de variabilitat explicada. El model estructural saturat entre els constructes que mesuren de manera global la qualitat, les percepcions de qualitat i la satisfacció global, ens permet rebutjar la hipòtesis que es tracta de mesures de tres constructes iguals i ens permet establir relacions entre ells. El modelat amb equacions estructurals de dos models equivalents excepte pel que fa a la direccionalitat entre qualitat i satisfacció entre les percepcions, la qualitat, la satisfacció i el comportament futur del client, ens porta a ajustos completament equivalents. De la mateixa manera, el planteig de models equivalents per discernir quin dels dos constructes, qualitat o satisfacció, és el que causa un efecte directe sobre el comportament futur del client ens porta també a ajustos equivalents. Les principals conclusions del treball són que les percepcions de qualitat dels clients de les entitats financeres de les comarques gironines són molt bones i que els aspectes més importants per a la valoració de la qualitat són els que fan referència a seguretat, fiabilitat i interès. Els aspectes que fan referència a les dimensions tangibles i d’empatia són molt poc significatius estadísticament. Destaca el fet que l’escala de les percepcions té un poder predictiu més alt a nivell individual que l’escala servqual analitzada i que l’escala de les expectatives permet relativitzar la importància de les conclusions extretes a través de l’escala de les percepcions. S’ha comprovat la validació de criteri de l’instrument a través de la predicció del comportament futur del client en l’ajust estructural realitzat i la fiabilitat de l’instrument s’ha comprovat a través de la prova test-retest efectuada entre les dues fases del treball empíric sobre la mateixa mostra de persones en dos moments de temps. Qualitat i satisfacció són la mesura de dos constructes diferents entre els que no hem pogut decidir el sentit de causalitat. El poder predictiu del constructe qualitat percebuda sobre el comportament futur dels clients es mesura a través d’un efecte indirecte a través de les variables de qualitat i de satisfacció global i és significatiu. Les variables socioeconòmiques són importants per entendre millor el comportament dels diferents sectors de mercat així com dels dos tipus d’entitat avaluades (bancs i caixes). L’ escala servqual és un esquelet vàlid per a la mesura de la qualitat dels serveis però cal un treball qualitatiu previ a la seva implantació en un sector concret per recollir una part més gran de la variabilitat de les respostes i la seva força està en la utilització repetida al llarg del temps per captar canvis tant en les expectatives com en les percepcions de qualitat dels clients.
During the last years the attainment of quality has become a goal of business environment and, moreover, quality has been proven to be an important tool in the obtaining of sustainable competitive advantages. The measurement and the control of quality in services have a distinctive feature in the sense that focus is put on perceived quality. In services, intangibility is a fact and firms have to strengthen in customers and in the way in which customers form and update their perceptions about quality. In this thesis we adapt the servqual model to the Catalan language in order to analyse customers of financial institutions services in the area of Girona, Spain. A population study is realised. A distinctive feature of our analysis with respect to the majority of previous ones is that ours is a population study. That is to say, instead of directly address on customers of a firm we randomly sampled the population of the province of Girona, Spain. In particular, first stratified random sampling and then simple random sampling within each stratum are applied. Total population reported by the last census (1995 local elections) was N= 421487. The stratum considered were for towns below 2000 inhabitants, between 200 l and 10000 inhabitants and between 10001 and 50000 inhabitants.The questionnaires were individually administered during a face-to-face interview in the home of the individuals of the sample for previously entrained interviewers.Expectatives are specifically analysed. Our aim is to compare such expectatives with perceptions about services. Using the modified servqual methodology, the dimensions of quality are analysed using factor analysis, relative weights for each one of these dimensions and a causal model relating perceived quality, experienced satisfaction, global quality and future intentions of customers about the firm is estimated.The adaptation of the model to the reality is discussed and some proposals about the sampled sector (financial institutions) and the analysed area (the province of Girona) are commented.In addition, anova was used to determine if there were differences among the various sociodemographic categories in regard to each service quality item and each service quality dimension. Posterior MCA were realised to test the overall effect of the different sociodemographic categories on each dimension of service quality.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469159583
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7758
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Economia
Title: Mesura de la qualitat en el sector serveis
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors