Item


La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur

En la tesi es presenta una anàlisi de l’evolució dels canvis succeïts en el paisatge costaner de la Costa Brava (22 municipis litorals) en els darrers cinquanta anys (1956-2003); un estudi de la seva estructura ecopaisatgística, actual i passada, amb una especial èmfasi en la diagnosi de les conseqüències geoambientals de l’esclat urbanístic iniciat a la dècada de 1960, i s’ha determinat quina ha estat la tendència de canvi en els darrers vint-i-cinc anys la qual s’ha utilitzat per a elaborar models explicatius de la dinàmica territorial seguida i projectar-los cap al futur tot dissenyant escenaris probables.A les Bases teòriques s’exposa en quina parcel·la del coneixement científic es situa aquesta recerca i es repassa l’evolució dels diferents corrents i enfocaments que han precedit, dins la Ciència Geogràfica, els estudis sobre transformació del paisatge. Es posa especial en els principis i metodologies que plantegen les dues escoles d’anàlisi del paisatge en que es basa aquesta tesi: la Landscape Ecology i la estructurada a l’entorn del programa internacional Land Use and Land Cover Change (LUCC). S’ha dissenyat una pauta metodològica per a l’anàlisi paisatgística d’un territori a diferents escales: des de l’àmbit regional de tota la Costa Brava (66.230 ha), on es poden detectar les tendències generals, fins l’estudi detallat a escala local, on s’ha pres com a àrea d’estudi tres municipis del centre de la Costa Brava (6.960 Ha): Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro. Els principals resultats obtinguts són els següents:Una cartografia d’usos i cobertes del sòl de tres períodes temporals i la conseqüent interpretació espacial per a cada etapa: 1957 (situació preturística), 1980 (inici de les actuacions dels ajuntaments democràtics) i 2003 (actualitat).Una anàlisi quantitativa de la transformació del paisatge i de les relacions espacials associades al canvi, a partir de la cartografia d’usos i cobertes del sòl dels tres períodes mapificats (1956, 1980, 2003). Amb l’objectiu d’arribar a definir quina ha estat la dinàmica dels canvis ocorreguts al llarg dels darrers gairebé cinquanta anys. Una anàlisi de l’estructura del mosaic paisatgístic de cadascun dels talls temporals per mitjà de l’aplicació dels principals índexs de l’Ecologia del Paisatge. S’ha analitzat la geometria de la conversió dels usos del sòl i s’han posat de manifest les repercussions ecològiques i paisatgístiques d’aquests canvis. Per una banda, a partir del càlcul i interpretació dels índexos esmentats s’ha analitzat l’evolució de la morfologia i la distribució territorial dels quatre principals usos i cobertes del sòl de la Costa Brava. Per l’altra, per a la Costa Brava centre s’ha analitzat l’estat dels dos sistemes naturals del litoral amb més pressió antròpica: la franja estrictament costanera i les masses forestals. Respecte als tres municipis de la Costa Brava centre s’han tingut en compte en l’anàlisi de l’evolució del paisatge a escala local, les actuacions desenvolupades en l’àmbit urbanístic municipal i les seves conseqüències paisatgístiques i ambientals.A partir de la informació ja processada, s’han detectat les tendències de canvi a partir de models de canvi d’usos i cobertes del sòl. S’han incorporat també els factors biofísics i antròpics, socials i econòmics, condicionants i responsables d’una determinada utilització del territori en cadascun dels tres períodes. Mitjançant l’anàlisi multivariable s’ha intentat descobrir el conjunt de factors que influencien en la taxa i el patró espacial de canvi d’usos i les seves conseqüències territorials.Finalment s’ha aplicat un model de simulació, basat en els automatismes cel·lulars de Markov, per tal de projectar les tendències de canvi i plantejar escenaris futurs, una eina bàsica per a la planificació futura del territori i per al control de les problemàtiques ambientals. Aquestes mesures serveixen per a definir, per a la Costa Brava centre, un patró espacial dels canvis d’usos del sòl a nivell local, i, per al conjunt de la Costa Brava, per a predir, mitjançant models de simulació quantitativa, els possibles desenvolupaments i per estimar els impactes.

In this work, an analysis of changes occurred in the coastal landscape of the Costa Brava (22 towns) is presented. Furthermore, one research about the ecological structure of the current and former landscape is introduced, with an special outline in the diagnosis of the geoenvironmental consequences of the urban sprawl started in the decade of 1960. The trends of changes occurred in the last 25 years have been used to built models of those land dynamics and its projection to the future under the framework of several possible sceneries.In the chapter on the state of the art, the main geographic schools about landscape studies are presented. Concepts and methodologies used by Landscape Ecology and the international research programme Land Use and Land Cover Change (LUCC) are explained.A methodology orientated to the analysis of the landscape at different scales was prepared. From the regional scale of the whole Costa Brava (66.230 ha), where general trends could be detected, until a detailed analysis at the local scale where an area formed by three coastal towns from the centre of Costa Brava (6.960 Ha): Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro, were selected. The main results obtained in this work are the following:A cartography of land-use and land-cover of three different periods with the corresponding spatial interpretation for each stage: 1957 (pretouristical steady), 1980 (beginning of the democratic councils) and 2003 (current period).A quantitative analysis of the landscape changes and the spatial relations related with these changes derived from the land-use and land-cover mapping in the three periods mapped (1956, 1980, 2003). The main goal was to describe the dynamics of changes over the last 50 years.An analysis of landscape pattern for each one of the selected periods through the framework delivered by the Landscape Ecology theory, basically the fractal indexes. Environmental consequences of the landscape pattern were outlined. Furthermore, for the central sector of Costa Brava, changes in coastal zone and forest covers were analysed with a great detail.Trends in land-use and land-cover changes were modelled integrating biophysical and socio-economical factors. Multivariant analysis was used to find main driving forces of changes. Finally, a simulation model based on cellullars automata of Markov was used with the goal to built some sceneries of future, a basic tool in the landscape planning and in the environment management. This cluster of measures are useful to define a spatial pattern of land-use changes, as at a local scale as for the whole of Costa Brava region.

Universitat de Girona

Manager: Pintó i Fusalba, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Martí, Carolina
Date: 2005 March 11
Abstract: En la tesi es presenta una anàlisi de l’evolució dels canvis succeïts en el paisatge costaner de la Costa Brava (22 municipis litorals) en els darrers cinquanta anys (1956-2003); un estudi de la seva estructura ecopaisatgística, actual i passada, amb una especial èmfasi en la diagnosi de les conseqüències geoambientals de l’esclat urbanístic iniciat a la dècada de 1960, i s’ha determinat quina ha estat la tendència de canvi en els darrers vint-i-cinc anys la qual s’ha utilitzat per a elaborar models explicatius de la dinàmica territorial seguida i projectar-los cap al futur tot dissenyant escenaris probables.A les Bases teòriques s’exposa en quina parcel·la del coneixement científic es situa aquesta recerca i es repassa l’evolució dels diferents corrents i enfocaments que han precedit, dins la Ciència Geogràfica, els estudis sobre transformació del paisatge. Es posa especial en els principis i metodologies que plantegen les dues escoles d’anàlisi del paisatge en que es basa aquesta tesi: la Landscape Ecology i la estructurada a l’entorn del programa internacional Land Use and Land Cover Change (LUCC). S’ha dissenyat una pauta metodològica per a l’anàlisi paisatgística d’un territori a diferents escales: des de l’àmbit regional de tota la Costa Brava (66.230 ha), on es poden detectar les tendències generals, fins l’estudi detallat a escala local, on s’ha pres com a àrea d’estudi tres municipis del centre de la Costa Brava (6.960 Ha): Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro. Els principals resultats obtinguts són els següents:Una cartografia d’usos i cobertes del sòl de tres períodes temporals i la conseqüent interpretació espacial per a cada etapa: 1957 (situació preturística), 1980 (inici de les actuacions dels ajuntaments democràtics) i 2003 (actualitat).Una anàlisi quantitativa de la transformació del paisatge i de les relacions espacials associades al canvi, a partir de la cartografia d’usos i cobertes del sòl dels tres períodes mapificats (1956, 1980, 2003). Amb l’objectiu d’arribar a definir quina ha estat la dinàmica dels canvis ocorreguts al llarg dels darrers gairebé cinquanta anys. Una anàlisi de l’estructura del mosaic paisatgístic de cadascun dels talls temporals per mitjà de l’aplicació dels principals índexs de l’Ecologia del Paisatge. S’ha analitzat la geometria de la conversió dels usos del sòl i s’han posat de manifest les repercussions ecològiques i paisatgístiques d’aquests canvis. Per una banda, a partir del càlcul i interpretació dels índexos esmentats s’ha analitzat l’evolució de la morfologia i la distribució territorial dels quatre principals usos i cobertes del sòl de la Costa Brava. Per l’altra, per a la Costa Brava centre s’ha analitzat l’estat dels dos sistemes naturals del litoral amb més pressió antròpica: la franja estrictament costanera i les masses forestals. Respecte als tres municipis de la Costa Brava centre s’han tingut en compte en l’anàlisi de l’evolució del paisatge a escala local, les actuacions desenvolupades en l’àmbit urbanístic municipal i les seves conseqüències paisatgístiques i ambientals.A partir de la informació ja processada, s’han detectat les tendències de canvi a partir de models de canvi d’usos i cobertes del sòl. S’han incorporat també els factors biofísics i antròpics, socials i econòmics, condicionants i responsables d’una determinada utilització del territori en cadascun dels tres períodes. Mitjançant l’anàlisi multivariable s’ha intentat descobrir el conjunt de factors que influencien en la taxa i el patró espacial de canvi d’usos i les seves conseqüències territorials.Finalment s’ha aplicat un model de simulació, basat en els automatismes cel·lulars de Markov, per tal de projectar les tendències de canvi i plantejar escenaris futurs, una eina bàsica per a la planificació futura del territori i per al control de les problemàtiques ambientals. Aquestes mesures serveixen per a definir, per a la Costa Brava centre, un patró espacial dels canvis d’usos del sòl a nivell local, i, per al conjunt de la Costa Brava, per a predir, mitjançant models de simulació quantitativa, els possibles desenvolupaments i per estimar els impactes.
In this work, an analysis of changes occurred in the coastal landscape of the Costa Brava (22 towns) is presented. Furthermore, one research about the ecological structure of the current and former landscape is introduced, with an special outline in the diagnosis of the geoenvironmental consequences of the urban sprawl started in the decade of 1960. The trends of changes occurred in the last 25 years have been used to built models of those land dynamics and its projection to the future under the framework of several possible sceneries.In the chapter on the state of the art, the main geographic schools about landscape studies are presented. Concepts and methodologies used by Landscape Ecology and the international research programme Land Use and Land Cover Change (LUCC) are explained.A methodology orientated to the analysis of the landscape at different scales was prepared. From the regional scale of the whole Costa Brava (66.230 ha), where general trends could be detected, until a detailed analysis at the local scale where an area formed by three coastal towns from the centre of Costa Brava (6.960 Ha): Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro, were selected. The main results obtained in this work are the following:A cartography of land-use and land-cover of three different periods with the corresponding spatial interpretation for each stage: 1957 (pretouristical steady), 1980 (beginning of the democratic councils) and 2003 (current period).A quantitative analysis of the landscape changes and the spatial relations related with these changes derived from the land-use and land-cover mapping in the three periods mapped (1956, 1980, 2003). The main goal was to describe the dynamics of changes over the last 50 years.An analysis of landscape pattern for each one of the selected periods through the framework delivered by the Landscape Ecology theory, basically the fractal indexes. Environmental consequences of the landscape pattern were outlined. Furthermore, for the central sector of Costa Brava, changes in coastal zone and forest covers were analysed with a great detail.Trends in land-use and land-cover changes were modelled integrating biophysical and socio-economical factors. Multivariant analysis was used to find main driving forces of changes. Finally, a simulation model based on cellullars automata of Markov was used with the goal to built some sceneries of future, a basic tool in the landscape planning and in the environment management. This cluster of measures are useful to define a spatial pattern of land-use changes, as at a local scale as for the whole of Costa Brava region.
Format: application/pdf
ISBN: 8468925780
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7899
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ciències del medi ambient
Title: La transformació del paisatge litoral de la Costa Brava: Anàlisi de l’evolució (1956-2003), diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors