Item


El cinema com a recurs i matèria d’estudi: l’experiència de Drac Màgic

La tesi titulada "El cinema com a recurs i matèria d’estudi: l’experiència de Drac Màgic", consta de quatre parts clarament diferenciades, però complementàries entre si, que responen a la voluntat d’orientar la introducció del cinema en l’àmbit de l’educació. L’objectiu fonamental de la primera part de la tesi és el de crear un marc teòric en el que conflueixin les recerques i les opinions de diversos autors, provinents del camp de la comunicació o bé especialistes en l’àmbit de l’educació, que s’han interrogat, des de la seva particular parcel·la d’estudi, sobre aspectes relacionats amb la presència dels mitjans de comunicació, en general, o bé sobre la incidència del cinema, en particular, en la nostra societat i en les persones. Les qüestions més bàsiques que constitueixen, segons el meu parer, els principals dubtes que ha de dissipar un educador que està interessat en la possibilitat d’introduir el cinema en la seva pràctica educativa i que són les següents: què és el cinema, per què introduir el cinema, quin cinema introduir i com introduir el cinema.La segona part de la tesi està dedicada íntegrament a l’estudi de l’experiència d’una cooperativa de Barcelona, anomenada Drac Màgic, que des de fa vint-i-cinc anys treballa en l’aplicació del cinema en l’àmbit de l’educació formal i en la formació permanent del professorat. L’anàlisi d’aquesta proposta, ens permet concretar amb un exemple pràctic, que és molt proper a la nostra realitat immediata, es aspectes teòrics que hem presentat en la primera part de la tesi. Per altra banda, l’estudi d’aquesta experiència pretén ser un punt de referència a l’hora de realitzar la proposta pràctica d’integració del cinema en els plantejaments educatius, que realitzem a la quarta part de la tesi.En la tercera part de la tesi, hem investigat en el marc legal que configura les possibilitat i els límits que se’ls hi plantegen als professors que estan interessats en introduir els mitjans de comunicació, en general, i el cinema, en particular, en les seves pràctiques educatives. Així, doncs, per conèixer el nivell de compromís que les institucions públiques adopten per potenciar la introducció dels mitjans de comunicació en general, i del cinema, en particular, a les escoles, hem investigat en el marc legal que regula actualment el funcionament dels centres escolars i que es coneix amb el nom de Reforma educativa i també hem volgut conèixer els principals objectius i les activitats que desenvolupen dues iniciatives institucionals El Programa de Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació del Ministeri d’Educació i Ciència espanyol i el Programa de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.En la quarta part de la tesi, hem dissenyat una proposta pràctica per introduir el cinema a les escoles del nostres país, que s’ha concretat en l’elaboració d’un crèdit variable sobre cinema destinat als alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria.

The thesis entitled "The Cinema as a means and subject of study: the experience of Drac Màgic" consist of four clearly differentiated, but complementary, parts which show the intention to direct the introduction of the cinema into the area of education. The main object of the first part of the thesis is to create a theoretic framework where research and the opinion of different authors meet. These authors, from the communication field or specialists in the education field, have asked themselves, from the point of view of their specific areas of study, about aspects related to the presence of the media in general and also about the incidence of the cinema, in particular, in our society and in people. In my opinion, an educator interested in the possibility of introducing the cinema into educational practice must dispel the main doubts which are formed by the most basic questions, which are as follows: what is the cinema, why introduce it, which is to be introduced and how introduce it.The second part of the thesis is totally dedicated to the study of the experience of a group from Barcelona called Drac Màgic, which has been working for twenty-five years on the use of cinema in the area of formal education and teacher training. The analysis of this proposal allows us to pinpoint the theoretical aspects than we have presented in the first part of the thesis with a practical example which is very close to our immediate reality. On the other hand, the study of this experience is intended to be a point of reference while at the same time carrying out the practical proposal for the integration of the cinema in the educational expositions that we make in the fourth part of the thesis.In the third part of the thesis we have looked into the legal framework which forms the possibilities and the limits presented to the teachers who are interested in introducing the media, in general, and specially the cinema in their practical teaching. In order to know the commitment that the public institutions adopt to reinforce the introduction into schools of the media in general and specially the cinema, we have looked into the legal framework than regulates the function of schools at the present time and is know as Educational Reform (Reforma educativa) and we have also wished to know the main objectives and activities than are being developed by two institutional bodies The Programme for New Technologies of Information and Communication (Programa de Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) by the Spanish Ministry of Education and Science and the Programme of Audiovisual Media (Programa de Mitjans Audiovisuals) by the Department of Education of the Generalitat de Catalunya. In the fourth part of the thesis we have drawn up a practical proposal on how to introduce the cinema into the schools of our country, which is to develop a variable credit about cinema for the students who are studding the Compulsory Secondary Education.

Universitat de Girona

Manager: Pèlach Busom, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Gispert Pellicer, Esther
Date: 1996 October 16
Abstract: La tesi titulada "El cinema com a recurs i matèria d’estudi: l’experiència de Drac Màgic", consta de quatre parts clarament diferenciades, però complementàries entre si, que responen a la voluntat d’orientar la introducció del cinema en l’àmbit de l’educació. L’objectiu fonamental de la primera part de la tesi és el de crear un marc teòric en el que conflueixin les recerques i les opinions de diversos autors, provinents del camp de la comunicació o bé especialistes en l’àmbit de l’educació, que s’han interrogat, des de la seva particular parcel·la d’estudi, sobre aspectes relacionats amb la presència dels mitjans de comunicació, en general, o bé sobre la incidència del cinema, en particular, en la nostra societat i en les persones. Les qüestions més bàsiques que constitueixen, segons el meu parer, els principals dubtes que ha de dissipar un educador que està interessat en la possibilitat d’introduir el cinema en la seva pràctica educativa i que són les següents: què és el cinema, per què introduir el cinema, quin cinema introduir i com introduir el cinema.La segona part de la tesi està dedicada íntegrament a l’estudi de l’experiència d’una cooperativa de Barcelona, anomenada Drac Màgic, que des de fa vint-i-cinc anys treballa en l’aplicació del cinema en l’àmbit de l’educació formal i en la formació permanent del professorat. L’anàlisi d’aquesta proposta, ens permet concretar amb un exemple pràctic, que és molt proper a la nostra realitat immediata, es aspectes teòrics que hem presentat en la primera part de la tesi. Per altra banda, l’estudi d’aquesta experiència pretén ser un punt de referència a l’hora de realitzar la proposta pràctica d’integració del cinema en els plantejaments educatius, que realitzem a la quarta part de la tesi.En la tercera part de la tesi, hem investigat en el marc legal que configura les possibilitat i els límits que se’ls hi plantegen als professors que estan interessats en introduir els mitjans de comunicació, en general, i el cinema, en particular, en les seves pràctiques educatives. Així, doncs, per conèixer el nivell de compromís que les institucions públiques adopten per potenciar la introducció dels mitjans de comunicació en general, i del cinema, en particular, a les escoles, hem investigat en el marc legal que regula actualment el funcionament dels centres escolars i que es coneix amb el nom de Reforma educativa i també hem volgut conèixer els principals objectius i les activitats que desenvolupen dues iniciatives institucionals El Programa de Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació del Ministeri d’Educació i Ciència espanyol i el Programa de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.En la quarta part de la tesi, hem dissenyat una proposta pràctica per introduir el cinema a les escoles del nostres país, que s’ha concretat en l’elaboració d’un crèdit variable sobre cinema destinat als alumnes que cursen l’Educació Secundària Obligatòria.
The thesis entitled "The Cinema as a means and subject of study: the experience of Drac Màgic" consist of four clearly differentiated, but complementary, parts which show the intention to direct the introduction of the cinema into the area of education. The main object of the first part of the thesis is to create a theoretic framework where research and the opinion of different authors meet. These authors, from the communication field or specialists in the education field, have asked themselves, from the point of view of their specific areas of study, about aspects related to the presence of the media in general and also about the incidence of the cinema, in particular, in our society and in people. In my opinion, an educator interested in the possibility of introducing the cinema into educational practice must dispel the main doubts which are formed by the most basic questions, which are as follows: what is the cinema, why introduce it, which is to be introduced and how introduce it.The second part of the thesis is totally dedicated to the study of the experience of a group from Barcelona called Drac Màgic, which has been working for twenty-five years on the use of cinema in the area of formal education and teacher training. The analysis of this proposal allows us to pinpoint the theoretical aspects than we have presented in the first part of the thesis with a practical example which is very close to our immediate reality. On the other hand, the study of this experience is intended to be a point of reference while at the same time carrying out the practical proposal for the integration of the cinema in the educational expositions that we make in the fourth part of the thesis.In the third part of the thesis we have looked into the legal framework which forms the possibilities and the limits presented to the teachers who are interested in introducing the media, in general, and specially the cinema in their practical teaching. In order to know the commitment that the public institutions adopt to reinforce the introduction into schools of the media in general and specially the cinema, we have looked into the legal framework than regulates the function of schools at the present time and is know as Educational Reform (Reforma educativa) and we have also wished to know the main objectives and activities than are being developed by two institutional bodies The Programme for New Technologies of Information and Communication (Programa de Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) by the Spanish Ministry of Education and Science and the Programme of Audiovisual Media (Programa de Mitjans Audiovisuals) by the Department of Education of the Generalitat de Catalunya. In the fourth part of the thesis we have drawn up a practical proposal on how to introduce the cinema into the schools of our country, which is to develop a variable credit about cinema for the students who are studding the Compulsory Secondary Education.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469149461
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7979
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Ensenyament primari i secundari
Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Title: El cinema com a recurs i matèria d’estudi: l’experiència de Drac Màgic
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors