Item


L’Ansietat dels estudiants davant el pràcticum: és necessari intervenir?

L’objectiu d’aquesta recerca és realitzar un estudi exploratori amb la finalitat d’avaluarl’ansietat percebuda pels estudiants immediatament abans de començar el Pràcticum encentres externs, la contribució de les creences disfuncionals a la percepció d’estrès i ansietat,les expectatives d’autoeficàcia per afrontar els estressors percebuts, les pors i preocupacionsprincipals dels estudiants, així com les seves necessitats de formació específica per afrontar elPràcticum. Els resultats mostren nivells moderats d’ansietat. Les situacions anticipades com amés estressants són l’intent de suïcidi d’un client, l’atac físic, la confidència sobre la comissiód’un delicte, les afirmacions suïcides per part d’un client i la manifestació d‘ira cap a l’estudiant.Les dades també suggereixen que un 44% de la variància de l’ansietat-Estat és pot explicar apartir de l’efecte conjunt de l’ansietat disposicional i les creences disfuncionals, així coml’existència d’una relació negativa entre l’estrès percebut i les expectatives d’autoeficàcia perafrontar-lo. Als estudiants els preocupa no estar a l’alçada de les expectatives, no rebresuficient atenció i orientació dels seus tutors i no saber donar resposta a les demandes delcentre o dels usuaris

Esta investigación se propone realizar un estudio exploratorio con el fin de evaluar laansiedad percibida por los estudiantes inmediatamente antes de iniciar el Practicum en centrosexternos, la contribución de las creencias disfuncionales a la percepción de estrés y ansiedad,las expectativas de autoeficacia para afrontar los estresores percibidos, los miedos y preocupaciones principales de los estudiantes, así como su necesidad de formación específicapara afrontar el Practicum. Los resultados muestran niveles moderados de ansiedad. Lassituaciones anticipadas como más estresantes fueron el intento de suicidio de un cliente, elataque físico, la confidencia sobre la comisión de un delito, las afirmaciones suicidas por partede un cliente y la manifestación de ira hacia el estudiante. Los datos también sugieren que un44% de la varianza de la ansiedad-Estado puede explicarse a partir de la ansiedaddisposicional y de las creencias disfuncionales, así como la existencia de una relación negativaentre el estrés percibido y las expectativas de autoeficacia para afrontarlo. A los estudiantes lespreocupa no estar a la altura de las expectativas, no recibir suficiente atención y orientación desus tutores y no saber dar respuesta a las demandas del centro o de los usuarios

This research intended to carry out an exploratory study in order to assess the anxietyperceived by students immediately before their practicum stage in external centers, thecontribution of dysfunctional beliefs to students perception of stress and anxiety, the selfefficacyexpectations to cope with perceived stressors, and the demand to faculty for specificeducation and training to cope with perceived stress. Results show moderate rates ofanticipatory anxiety. The most stressful situations anticipated by students were suicide attemptby a client, physical attack, a client’s reporting his or her criminal activity, suicidal statementsmade by a client and a client’s expressing anger toward the student. Data also suggest that upto 44% of the variance of State-anxiety can be explained by dispositional anxiety anddysfunctional beliefs, and a negative relationship between the perceived stress and the selfefficacyexpectations to cope with it. Students’ worries relate mainly to their ability to cope withthe clients and the center’s demands and lack of adequate supervision from faculty andprofessionals

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Villar, Esperança
Viñas i Poch, Ferran
Torrent Jerez, Anna
Serrat Sellabona, Elisabet
Rostán Sánchez, Carles
Caparrós Caparrós, Beatriu
Cabruja i Ubach, Teresa
Aymerich Andreu, Maria
Albertín Carbó, Pilar
Abstract: L’objectiu d’aquesta recerca és realitzar un estudi exploratori amb la finalitat d’avaluarl’ansietat percebuda pels estudiants immediatament abans de començar el Pràcticum encentres externs, la contribució de les creences disfuncionals a la percepció d’estrès i ansietat,les expectatives d’autoeficàcia per afrontar els estressors percebuts, les pors i preocupacionsprincipals dels estudiants, així com les seves necessitats de formació específica per afrontar elPràcticum. Els resultats mostren nivells moderats d’ansietat. Les situacions anticipades com amés estressants són l’intent de suïcidi d’un client, l’atac físic, la confidència sobre la comissiód’un delicte, les afirmacions suïcides per part d’un client i la manifestació d‘ira cap a l’estudiant.Les dades també suggereixen que un 44% de la variància de l’ansietat-Estat és pot explicar apartir de l’efecte conjunt de l’ansietat disposicional i les creences disfuncionals, així coml’existència d’una relació negativa entre l’estrès percebut i les expectatives d’autoeficàcia perafrontar-lo. Als estudiants els preocupa no estar a l’alçada de les expectatives, no rebresuficient atenció i orientació dels seus tutors i no saber donar resposta a les demandes delcentre o dels usuaris
Esta investigación se propone realizar un estudio exploratorio con el fin de evaluar laansiedad percibida por los estudiantes inmediatamente antes de iniciar el Practicum en centrosexternos, la contribución de las creencias disfuncionales a la percepción de estrés y ansiedad,las expectativas de autoeficacia para afrontar los estresores percibidos, los miedos y preocupaciones principales de los estudiantes, así como su necesidad de formación específicapara afrontar el Practicum. Los resultados muestran niveles moderados de ansiedad. Lassituaciones anticipadas como más estresantes fueron el intento de suicidio de un cliente, elataque físico, la confidencia sobre la comisión de un delito, las afirmaciones suicidas por partede un cliente y la manifestación de ira hacia el estudiante. Los datos también sugieren que un44% de la varianza de la ansiedad-Estado puede explicarse a partir de la ansiedaddisposicional y de las creencias disfuncionales, así como la existencia de una relación negativaentre el estrés percibido y las expectativas de autoeficacia para afrontarlo. A los estudiantes lespreocupa no estar a la altura de las expectativas, no recibir suficiente atención y orientación desus tutores y no saber dar respuesta a las demandas del centro o de los usuarios
This research intended to carry out an exploratory study in order to assess the anxietyperceived by students immediately before their practicum stage in external centers, thecontribution of dysfunctional beliefs to students perception of stress and anxiety, the selfefficacyexpectations to cope with perceived stressors, and the demand to faculty for specificeducation and training to cope with perceived stress. Results show moderate rates ofanticipatory anxiety. The most stressful situations anticipated by students were suicide attemptby a client, physical attack, a client’s reporting his or her criminal activity, suicidal statementsmade by a client and a client’s expressing anger toward the student. Data also suggest that upto 44% of the variance of State-anxiety can be explained by dispositional anxiety anddysfunctional beliefs, and a negative relationship between the perceived stress and the selfefficacyexpectations to cope with it. Students’ worries relate mainly to their ability to cope withthe clients and the center’s demands and lack of adequate supervision from faculty andprofessionals
Document access: http://hdl.handle.net/2072/14905
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Anxiety
Ansietat
Stress (Psychology)
Estrès
Pràctiques (Ensenyament)
Internship programs
Title: L’Ansietat dels estudiants davant el pràcticum: és necessari intervenir?
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors