Item


Ús de minicasos a les classes expositives de psicologia

L’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació Superior implica nous rols per a professorsi alumnes i la introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta unaexperiència d’innovació en la docència de la Psicologia consistent en la incorporació deminicasos a les classes expositives de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” desegon curs de la llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment i s’analitza l’opinió delsestudiants respecte a la utilitats dels minicasos per incrementar l’atenció, l’interès i lacomprensió de l’assignatura

El logro del Espacio Europeo de Educación Superior implica nuevos roles para losprofesores y alumnos, y la introducción de nuevas metodologías docentes. En el presenteartículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistenteen la incorporación de minicasos en las clases expositivas de la asignatura troncal y anual“Evaluación Psicológica” de segundo curso de la licenciatura de Psicología. Se expone elprocedimiento y se analiza la opinión de los estudiantes respecto a la utilización de losminicasos para incrementar la atención, el interés y la comprensión de la asignatura

The achievement of the European Higher Education Area goals requires new roles ofthe professors and students, as well as the introduction of new educational methodologies. Theaim of this article is to present an innovative approach to teaching psychology which consists ofthe application of minicaseson the core subject of “Psychological Assessment”. The procedureand the student’s opinion about the utility of minicasesto increase attention, interest andcomprehension are discussed

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Font-Mayolas, Sílvia
Salamó Avellaneda, Anna
Abstract: L’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació Superior implica nous rols per a professorsi alumnes i la introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta unaexperiència d’innovació en la docència de la Psicologia consistent en la incorporació deminicasos a les classes expositives de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” desegon curs de la llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment i s’analitza l’opinió delsestudiants respecte a la utilitats dels minicasos per incrementar l’atenció, l’interès i lacomprensió de l’assignatura
El logro del Espacio Europeo de Educación Superior implica nuevos roles para losprofesores y alumnos, y la introducción de nuevas metodologías docentes. En el presenteartículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistenteen la incorporación de minicasos en las clases expositivas de la asignatura troncal y anual“Evaluación Psicológica” de segundo curso de la licenciatura de Psicología. Se expone elprocedimiento y se analiza la opinión de los estudiantes respecto a la utilización de losminicasos para incrementar la atención, el interés y la comprensión de la asignatura
The achievement of the European Higher Education Area goals requires new roles ofthe professors and students, as well as the introduction of new educational methodologies. Theaim of this article is to present an innovative approach to teaching psychology which consists ofthe application of minicaseson the core subject of “Psychological Assessment”. The procedureand the student’s opinion about the utility of minicasesto increase attention, interest andcomprehension are discussed
Document access: http://hdl.handle.net/2072/14906
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Espai Europeu d’Educació Superior
European Higher Education Area
Estudiants universitaris
College students
Psicodiagnòstic
Psychodiagnostics
Title: Ús de minicasos a les classes expositives de psicologia
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors