Item


Descripció de propietats moleculars i activitats biològiques emprant l’energia de repulsió electró-electró

En aquest treball es descriu l’ús de les mesures de semblança molecular quàntica (MSMQ) per a caracteritzar propietats i activitats biològiques moleculars, i definir descriptors emprables per a construir models QSAR i QSPR. L’estudi que es presenta consisteix en la continuació d’un treball recent, on es descrivien relacions entre el paràmetre log P i MSMQ, donant així una alternativa a aquest parimetre hidrofòbic empíric. L’actual contribució presenta una nova mesura, capaç d’estendre l’ús de les MSMQ, que consisteix en l’energia de repulsió electró-electró (Vee). Aquest valor, disponible normalment a partir de programari de química quàntica, considera la molècula com una sola entitat, i no cal recórrer a l’ús decontribucions de fragments. La metodologia s’ha aplicat a cinc tipus diferents de compostos on diferents propietats moleculars i activitats biològiques s’han correlacionat amb Vee com a únic descriptor molecular. En tots els casos estudiats, s’han obtingut correlacions satisfactòries.

In this paper it is reported the use of molecular quantum similarity measures (MQSM) to describe molecular activities and to define descriptors used when constructing QSAR and QSPR models. The present study consists of a continuation of a recent work where relationships between the log P parameter and MQSM were described, so an altemative to this empirical hydrophobic parameter was given. The present work presents a new measure, able to universalise the use of MQSM, consisting of the expectation value of the electron-electron repulsion energy ( Vee ). This value, cornmonly available from any current quantum chernical software package, considers the molecule as a whole, and there is no need to employ isolated fragments contributions. This methodology has been tested over three different sets of compounds where different biological activities have been correlated using Vee as a parameter. In all studied cases, excellent linear relationships have been obtained

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Amat Barnés, Lluís
Gironés Torrent, Xavier
Abstract: En aquest treball es descriu l’ús de les mesures de semblança molecular quàntica (MSMQ) per a caracteritzar propietats i activitats biològiques moleculars, i definir descriptors emprables per a construir models QSAR i QSPR. L’estudi que es presenta consisteix en la continuació d’un treball recent, on es descrivien relacions entre el paràmetre log P i MSMQ, donant així una alternativa a aquest parimetre hidrofòbic empíric. L’actual contribució presenta una nova mesura, capaç d’estendre l’ús de les MSMQ, que consisteix en l’energia de repulsió electró-electró (Vee). Aquest valor, disponible normalment a partir de programari de química quàntica, considera la molècula com una sola entitat, i no cal recórrer a l’ús decontribucions de fragments. La metodologia s’ha aplicat a cinc tipus diferents de compostos on diferents propietats moleculars i activitats biològiques s’han correlacionat amb Vee com a únic descriptor molecular. En tots els casos estudiats, s’han obtingut correlacions satisfactòries.
In this paper it is reported the use of molecular quantum similarity measures (MQSM) to describe molecular activities and to define descriptors used when constructing QSAR and QSPR models. The present study consists of a continuation of a recent work where relationships between the log P parameter and MQSM were described, so an altemative to this empirical hydrophobic parameter was given. The present work presents a new measure, able to universalise the use of MQSM, consisting of the expectation value of the electron-electron repulsion energy ( Vee ). This value, cornmonly available from any current quantum chernical software package, considers the molecule as a whole, and there is no need to employ isolated fragments contributions. This methodology has been tested over three different sets of compounds where different biological activities have been correlated using Vee as a parameter. In all studied cases, excellent linear relationships have been obtained
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180284
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Semblança molecular quàntica
Química quàntica
Quantum chemistry
Quantum Molecular Similarity
Title: Descripció de propietats moleculars i activitats biològiques emprant l’energia de repulsió electró-electró
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors