Item


Revisió sobre l’eficàcia de les intervencions dirigides a cuidadors informals de malalts amb demència per a reduir els nivells de morbiditat psicològica

Revisió sobre l’eficàcia de les intervencions dirigides a cuidadorsinformals de malalts amb demència per a reduir els nivells de morbiditatpsicològicaAntecedentsL’envelliment de la població està relacionat amb l’augment de la prevalença dedemències tals com la malaltia d’Alzheimer. El caràcter progressiu, incapacitanti irreversible de la malaltia d’Alzheimer comporta dependència i demanda,obligant l’aparició d’un cuidador informal per cobrir les necessitats del malalt.Amb l’evolució de la malaltia, augmenta l’exigència de les cures i el cuidador esveu en risc de patir alteracions a qualsevol nivell, principalment a nivellpsicològic.Objectius1. Avaluar l’efectivitat de les intervencions dirigides a cuidadors informals depersones amb demència per a reduir la morbiditat psicològica, segons latipologia de les intervencions i els seus components.2. Avaluar l’efectivitat de les intervencions dirigides a cuidadors informals depersones amb demència per a reduir la morbiditat psicològica, segons lescaracterístiques sociodemogràfiques del cuidador i la persona que rep lescures, el tipus de càrrega i els instruments de mesura.Material i mètodesEs va realitzar una revisió bibliogràfica en les bases de dades: MEDLINEPubMed, CSIC-IME, CUIDEN i Biblioteca Cochrane Plus sobre lesintervencions dirigides a cuidadors informals de demència o Alzheimerd’estudis publicats entre el gener de 2002 i febrer de 2013. Els criteris d’inclusióvan ser: cuidadors informals que convisquessin amb la persona a qui donen lescures i sense remuneració econòmica, persones amb demència o Alzheimer noinstitucionalitzades, intervencions comparades entre un grup experimental i ungrup control, prioritat per revisions sistemàtiques i metanàlisis. La mostra finalla van composar 7 estudis.ResultatsLes diferents intervencions analitzades van mostrar dades estadísticamentsignificatives tot i produir efectes discrets en les diferents variables demorbiditat psicològica. Les intervencions psicoeducatives i les intervencionsdirigides als pacients van resultar efectives en la millora de la sensació debenestar i la simptomatologia del malalt. Les intervencions psicològiques vanincidir en la sobrecàrrega i la depressió. Les intervencions de suport vanproduir un augment dels coneixements, habilitats i de la xarxa social delcuidador. El dia de descans va disminuir l’estrès, l’ansietat i la càrrega objectivaperò els efectes van ser a curt termini. Les intervencions múltiplesestructurades van mostrar una disminució del risc d’institucionalització. Lesintervencions centrades en la resolució de problemes, superiors a 6 sessions oaquelles que havien realitzat seguiment, van mostrar efectes a llarg termini finsals 12 mesos. Altres intervencions pràctiques com les realitzades al domicili oamb tecnologia, no van mostrar suficient evidència científica. El sexe i l’edat delcuidador així com la relació de parentesc amb el malalt van mostrar diferènciesen els efectes de les intervencions.ConclusionsLes intervencions s’han de planificar en funció de les necessitats del cuidadorja que no hi ha cap intervenció que incideixi en totes les variables de morbiditatpsicològica. La variabilitat de tipologia i composició de les intervencions, lesdiferències sociodemogràfiques del cuidador i la persona que rep les cures i lescaracterístiques dels estudis influeixen en l’heterogeneïtat de resultats de larevisió. Aquests fets limiten la contundència de resultats pel que cal seguirinvestigant

A review about the effectiveness of the interventions aimed at caregiversof elderly people with dementia to reduce the levels of psychologymorbidityBackgroundThe ageing of the population is associated with the increase of the prevalenceof dementias such as Alzheimer’s disease. The gradual, disabling andirreversible character of the Alzheimer’s disease causes dependence anddemand. Furthermore, it forces the appearance of an informal caregiver to meetthe needs of the patient. The evolution of the disease increases the care’srequirements and the caregiver is at risk for suffering disorders, mainly inmental health. To solve this problem, several interventions have been describedbut none of them have shown conclusive outcomes.Objectives1. Assess the effectiveness of the interventions aimed at informal caregivers ofelderly people with dementia to reduce the levels of psychology morbidity,depending on the typology of the interventions and their components.2. Assess the effectiveness of the interventions aimed at informal caregivers ofelderly people with dementia to reduce the levels of psychology morbidity,depending on the characteristics of the caregiver and the care recipient, thetype of burden and the measuring instruments.MethodsA literature review of the electronic database: MEDLINE PubMed, CSIC-IME,CUIDEN and Cochrane Plus has been carried out to search interventions aimedat informal caregivers of elderly people with dementia or Alzheimer of studiespublished since January of 2002 to February of 2013. The inclusion criteriawere: informal caregivers that live together with the care recipient and withouteconomic compensation, people with dementia or Alzheimer’s disease not institutionalized, care interventions with an experimental group and a controlgroup, give priority to systematic reviews and meta-analysis. The final samplewas made up of 7 studies.ResultsDifferent interventions have shown significant but small effects on the variablesof morbidity psychology. Psychoeducational interventions and interventions toimprove care receivers competences improved subjective well-being and thecare receivers outcomes. Psychological interventions had an impact on burdenand depression. Support interventions produced an improvement of ability andknowledge and caregiver’s social network. Respite/adult day care reducedstress, anxiety and objective burden, but the effects were just for a short-term.Multicomponent interventions showed a delay of institutionalization.Interventions focused on resolving problems, greater than 6 sessions orinterventions which had done a follow-up, had large-term effects until 12months. Other practical interventions such as interventions in the home ortechnology-mediated interventions haven’t demonstrated enough evidence. The age and the gender of the caregiver and the relationship with the care receivershowed differences on the effects.ConclusionsInterventions have to be planned according to the caregiver’s needs becausethere isn’t any intervention which an impact on all the variables of psychologymorbidity. The variability of typology and composition of the interventions, thedifferences of the caregiver and care receiver and the characteristics of thestudies influence in the heterogeneity of the outcomes in this review. Thesefacts limit the forcefulness of outcomes so it’s necessary to continueinvestigating

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Serrat Hernáez, Ferran
Abstract: Revisió sobre l’eficàcia de les intervencions dirigides a cuidadorsinformals de malalts amb demència per a reduir els nivells de morbiditatpsicològicaAntecedentsL’envelliment de la població està relacionat amb l’augment de la prevalença dedemències tals com la malaltia d’Alzheimer. El caràcter progressiu, incapacitanti irreversible de la malaltia d’Alzheimer comporta dependència i demanda,obligant l’aparició d’un cuidador informal per cobrir les necessitats del malalt.Amb l’evolució de la malaltia, augmenta l’exigència de les cures i el cuidador esveu en risc de patir alteracions a qualsevol nivell, principalment a nivellpsicològic.Objectius1. Avaluar l’efectivitat de les intervencions dirigides a cuidadors informals depersones amb demència per a reduir la morbiditat psicològica, segons latipologia de les intervencions i els seus components.2. Avaluar l’efectivitat de les intervencions dirigides a cuidadors informals depersones amb demència per a reduir la morbiditat psicològica, segons lescaracterístiques sociodemogràfiques del cuidador i la persona que rep lescures, el tipus de càrrega i els instruments de mesura.Material i mètodesEs va realitzar una revisió bibliogràfica en les bases de dades: MEDLINEPubMed, CSIC-IME, CUIDEN i Biblioteca Cochrane Plus sobre lesintervencions dirigides a cuidadors informals de demència o Alzheimerd’estudis publicats entre el gener de 2002 i febrer de 2013. Els criteris d’inclusióvan ser: cuidadors informals que convisquessin amb la persona a qui donen lescures i sense remuneració econòmica, persones amb demència o Alzheimer noinstitucionalitzades, intervencions comparades entre un grup experimental i ungrup control, prioritat per revisions sistemàtiques i metanàlisis. La mostra finalla van composar 7 estudis.ResultatsLes diferents intervencions analitzades van mostrar dades estadísticamentsignificatives tot i produir efectes discrets en les diferents variables demorbiditat psicològica. Les intervencions psicoeducatives i les intervencionsdirigides als pacients van resultar efectives en la millora de la sensació debenestar i la simptomatologia del malalt. Les intervencions psicològiques vanincidir en la sobrecàrrega i la depressió. Les intervencions de suport vanproduir un augment dels coneixements, habilitats i de la xarxa social delcuidador. El dia de descans va disminuir l’estrès, l’ansietat i la càrrega objectivaperò els efectes van ser a curt termini. Les intervencions múltiplesestructurades van mostrar una disminució del risc d’institucionalització. Lesintervencions centrades en la resolució de problemes, superiors a 6 sessions oaquelles que havien realitzat seguiment, van mostrar efectes a llarg termini finsals 12 mesos. Altres intervencions pràctiques com les realitzades al domicili oamb tecnologia, no van mostrar suficient evidència científica. El sexe i l’edat delcuidador així com la relació de parentesc amb el malalt van mostrar diferènciesen els efectes de les intervencions.ConclusionsLes intervencions s’han de planificar en funció de les necessitats del cuidadorja que no hi ha cap intervenció que incideixi en totes les variables de morbiditatpsicològica. La variabilitat de tipologia i composició de les intervencions, lesdiferències sociodemogràfiques del cuidador i la persona que rep les cures i lescaracterístiques dels estudis influeixen en l’heterogeneïtat de resultats de larevisió. Aquests fets limiten la contundència de resultats pel que cal seguirinvestigant
A review about the effectiveness of the interventions aimed at caregiversof elderly people with dementia to reduce the levels of psychologymorbidityBackgroundThe ageing of the population is associated with the increase of the prevalenceof dementias such as Alzheimer’s disease. The gradual, disabling andirreversible character of the Alzheimer’s disease causes dependence anddemand. Furthermore, it forces the appearance of an informal caregiver to meetthe needs of the patient. The evolution of the disease increases the care’srequirements and the caregiver is at risk for suffering disorders, mainly inmental health. To solve this problem, several interventions have been describedbut none of them have shown conclusive outcomes.Objectives1. Assess the effectiveness of the interventions aimed at informal caregivers ofelderly people with dementia to reduce the levels of psychology morbidity,depending on the typology of the interventions and their components.2. Assess the effectiveness of the interventions aimed at informal caregivers ofelderly people with dementia to reduce the levels of psychology morbidity,depending on the characteristics of the caregiver and the care recipient, thetype of burden and the measuring instruments.MethodsA literature review of the electronic database: MEDLINE PubMed, CSIC-IME,CUIDEN and Cochrane Plus has been carried out to search interventions aimedat informal caregivers of elderly people with dementia or Alzheimer of studiespublished since January of 2002 to February of 2013. The inclusion criteriawere: informal caregivers that live together with the care recipient and withouteconomic compensation, people with dementia or Alzheimer’s disease not institutionalized, care interventions with an experimental group and a controlgroup, give priority to systematic reviews and meta-analysis. The final samplewas made up of 7 studies.ResultsDifferent interventions have shown significant but small effects on the variablesof morbidity psychology. Psychoeducational interventions and interventions toimprove care receivers competences improved subjective well-being and thecare receivers outcomes. Psychological interventions had an impact on burdenand depression. Support interventions produced an improvement of ability andknowledge and caregiver’s social network. Respite/adult day care reducedstress, anxiety and objective burden, but the effects were just for a short-term.Multicomponent interventions showed a delay of institutionalization.Interventions focused on resolving problems, greater than 6 sessions orinterventions which had done a follow-up, had large-term effects until 12months. Other practical interventions such as interventions in the home ortechnology-mediated interventions haven’t demonstrated enough evidence. The age and the gender of the caregiver and the relationship with the care receivershowed differences on the effects.ConclusionsInterventions have to be planned according to the caregiver’s needs becausethere isn’t any intervention which an impact on all the variables of psychologymorbidity. The variability of typology and composition of the interventions, thedifferences of the caregiver and care receiver and the characteristics of thestudies influence in the heterogeneity of the outcomes in this review. Thesefacts limit the forcefulness of outcomes so it’s necessary to continueinvestigating
Document access: http://hdl.handle.net/2072/220955
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Demència
Cuidadors
Salut mental
Alzheimer, Malaltia d’
Mental health
Dementia
Alzheimer’s disease
Caregivers
Title: Revisió sobre l’eficàcia de les intervencions dirigides a cuidadors informals de malalts amb demència per a reduir els nivells de morbiditat psicològica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors