Item


La Secció d’Arqueologia del GEiEG

Amb aquesta recerca es pretén donar veu a un tipus d‘investigació científica articulada a partir de les excursions científiques i que actualment està quasi en desús. Els integrants del GEiEG que es dedicaven a l’arqueologia havien de compaginar aquesta afició amb la professió i la majoria no havien estat formats en història, sinó que la seva era una formació autodidacta. Diversos personatges relacionats amb el món cultural gironí dels anys 30 foren qui van posar en marxa la investigació arqueològica. Amb aquest treball es vol recuperar un episodi de la història de l‘arqueologia gironina, molt poc investigat i quasi oblidat i directament vinculat amb el context històric i social de la Segona República. Concretament hem investigat la formació de la Secció d‘Arqueologia del GEiEG, com es va anar creant, qui la formava, com van anar dotant-la de bibliografia bàsica sobre arqueologia, el local que tenien, la seva col•lecció, les seves publicacions. Hem volgut veure què va passar amb el fons arqueològic, si les col•leccions que formaven el fons foren entregades intactes, si hi havien altres col•leccions privades dins aquest fons. Volíem saber si totes les peces provenien del GEiEG o d‘altres fonts. També volíem saber si els altres socis tenien col•leccions privades. Per una altra banda també volíem estudiar i investigar la creació de la col•lecció de peces arqueològiques anteriors a la formació del grup, així com veure qui eren les persones interessades en l‘arqueologia. I finalment volíem conèixer els usos del fons des de la seva donació fins els nostres dies. Alhora ens ha permès veure com des de les comarques s‘intentaven realitzar troballes al marge de Barcelona i com es van localitzar important jaciments de Girona i els seus voltants a partir de les excursions científiques i les sortides del GEiEG

This research aims to expose a kind of scientific research based on scientific excursions, and currently almost unused. GEiEG members who were engaged in archeology had to combine this passion with their profession and most of them had not been educated in history studies, but they were a self-taught. Some people associated with cultural world in Girona in the 30’s were those who launched archaeological research. With this work we want to retrieve an episode in the history of archeology in Girona, little researched and almost forgotten and directly linked to the social and historical context of the Second Republic. Specifically, we have investigated the creation of the Section of Archaeology GeiEG. Some aspects which has been investigated are how it was created, who belonged to, how was increased with basic bibliography on archeology, the place they had, its collection or its publications. We wanted to know what happened to the archaeological collection, if the collection was delivered intact, if there were other private documents in this collection. We wanted to know if all the archeological pieces came from GEiEG or if they came from other places. We also wanted to know if other members had private collections. Moreover we wanted to study and investigate the creation of a collection of archaeological pieces prior to the formation of the group and see the people who were interested in archeology. And finally, we wanted to know the uses of the collections from their donation to the present. All this stuff have allowed us to see as attempts by the regions outside Barcelona make findings and how they locate important sites of Girona and its surroundings from the scientific excursions and outings GEiEG

Manager: Burch, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art
Author: Martí Ginabreda, Enric
Abstract: Amb aquesta recerca es pretén donar veu a un tipus d‘investigació científica articulada a partir de les excursions científiques i que actualment està quasi en desús. Els integrants del GEiEG que es dedicaven a l’arqueologia havien de compaginar aquesta afició amb la professió i la majoria no havien estat formats en història, sinó que la seva era una formació autodidacta. Diversos personatges relacionats amb el món cultural gironí dels anys 30 foren qui van posar en marxa la investigació arqueològica. Amb aquest treball es vol recuperar un episodi de la història de l‘arqueologia gironina, molt poc investigat i quasi oblidat i directament vinculat amb el context històric i social de la Segona República. Concretament hem investigat la formació de la Secció d‘Arqueologia del GEiEG, com es va anar creant, qui la formava, com van anar dotant-la de bibliografia bàsica sobre arqueologia, el local que tenien, la seva col•lecció, les seves publicacions. Hem volgut veure què va passar amb el fons arqueològic, si les col•leccions que formaven el fons foren entregades intactes, si hi havien altres col•leccions privades dins aquest fons. Volíem saber si totes les peces provenien del GEiEG o d‘altres fonts. També volíem saber si els altres socis tenien col•leccions privades. Per una altra banda també volíem estudiar i investigar la creació de la col•lecció de peces arqueològiques anteriors a la formació del grup, així com veure qui eren les persones interessades en l‘arqueologia. I finalment volíem conèixer els usos del fons des de la seva donació fins els nostres dies. Alhora ens ha permès veure com des de les comarques s‘intentaven realitzar troballes al marge de Barcelona i com es van localitzar important jaciments de Girona i els seus voltants a partir de les excursions científiques i les sortides del GEiEG
This research aims to expose a kind of scientific research based on scientific excursions, and currently almost unused. GEiEG members who were engaged in archeology had to combine this passion with their profession and most of them had not been educated in history studies, but they were a self-taught. Some people associated with cultural world in Girona in the 30’s were those who launched archaeological research. With this work we want to retrieve an episode in the history of archeology in Girona, little researched and almost forgotten and directly linked to the social and historical context of the Second Republic. Specifically, we have investigated the creation of the Section of Archaeology GeiEG. Some aspects which has been investigated are how it was created, who belonged to, how was increased with basic bibliography on archeology, the place they had, its collection or its publications. We wanted to know what happened to the archaeological collection, if the collection was delivered intact, if there were other private documents in this collection. We wanted to know if all the archeological pieces came from GEiEG or if they came from other places. We also wanted to know if other members had private collections. Moreover we wanted to study and investigate the creation of a collection of archaeological pieces prior to the formation of the group and see the people who were interested in archeology. And finally, we wanted to know the uses of the collections from their donation to the present. All this stuff have allowed us to see as attempts by the regions outside Barcelona make findings and how they locate important sites of Girona and its surroundings from the scientific excursions and outings GEiEG
Document access: http://hdl.handle.net/2072/232980
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Excavacions arqueològiques -- Catalunya -- Girona
Excavations (Archaeology) -- Catalonia -- Girona
Excursionisme -- Societats, etc. -- Catalunya -- Girona
Mountaineering--Societies, etc. -- Catalonia -- Girona
GEiEG
Grup Excursionista i Esportiu Gironí
Title: La Secció d’Arqueologia del GEiEG
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors