Item


Un estudi sobre interdisciplinarietat, professions socials i acció socioeducativa = Un estudio sobre interdisciplinariedad, profesiones sociales y acción socioeducativa

Aquest article és el relat d’un seguit d’accions encetades per donar resposta a una sèrie de preguntes referides a l’àmbit de la intervenció socioeducativa. Elque volíem era conèixer I’estat de la interdisciplinarietat en I’ àmbit de les accions socioeducatives professionals. En quin grau i de quina manera conflueixen les diferents disciplines en I’acció social o socioeducativa? Quines profess ions i professionals d’allò social van desenvolupant aquestes accions?Quines relacions -de col·laboració; de confrontació; d’anlament, etc.- es produeixen entre elles? 1, per últim, ens preguntàvem: existeix una consciencia entre els i les professionals sobre la necessitat -o no- d’aquesta interdisciplinarietat? Aquestes qüestions inicials dibuixaven tres eixos al voltant dels quals s’havia d’organitzar la recerca. El primer, la interdisciplinarietat, entesa com la confluència, el diàleg i la interacció entre els diferents sabers -cognitius, afectius i comportamentals- que conflueixen o poden confluir en les accions socials professional s. El segon, les projeccions socials, enteses com totes aquelles accions professionals -socialment i legalment reconegudes com a tals que es desenvolupen en el marc de I’Estat de/ Benestar i s’ocupen, majoritari ament, de situacions i problemàtiques derivades d’aquell. 1, per últim, el tercer, I’acció socioeducativa, molt vinculat a I’anterior i referit tant a les mateixes accions desenvolupades com a I’objectiu al qual aquelles s’adrecen

Este artículo es el relato de una serie de acciones iniciadas para dar respuesta a una serie de preguntas referidas al ámbito de la intervención socioeducativa. Lo que queríamos era conocer el estado de la interdisciplinariedad en el ámbito de las acciones socioeducativas profesionales. ¿En qué grado y de qué fonna confluyen las distintas disciplinas en la acc ión social o socio educativa? ¿Qué profesiones y profesionales de lo social están desarrollando estas acciones? ¿Qué relaciones - de colaboración; de confrontación; de aislamiento, etc.- se producen entre ellas? Y, por último, nos preguntábamos: ¿ex iste una conciencia entre los y las profesionales sobre la necesidad --{) no- de esta interdisciplinariedad? Estas cuestiones iniciales dibujaban tres ejes alrededor de los cuales tenía que organizarse la búsqueda. El primero, la interdiscip/inariedad, entendida como la confluencia, el diálogo y la interacción entre los diferentes saberes - cognitivos, afectivos y comportamentales- que confluyen o pueden confluir en las acciones sociales profesionales. El segundo, las profesiones sociales,entendidas como todas aque llas acciones profesionales - socialmente ylegalmente reconocidas como ta les- que se desarrollan en el marco del Estado del Bienestar y se ocupan, mayoritariamente, de situaciones y problemáticas derivadas de aquel. Y, por último, el tercero, la acción socioeducativa, muy vinculado al anterior y referido tanto a las propias acciones desarrolladas como el objetivo al que aquellas se dirigen

Fundació Pere Tarrés-Escola de l’Esplai

Author: Úcar, Xavier
Canals, Ll.
Figueras, P.
Aymerich, E.
Costa, S.
Feu, Jordi
Abstract: Aquest article és el relat d’un seguit d’accions encetades per donar resposta a una sèrie de preguntes referides a l’àmbit de la intervenció socioeducativa. Elque volíem era conèixer I’estat de la interdisciplinarietat en I’ àmbit de les accions socioeducatives professionals. En quin grau i de quina manera conflueixen les diferents disciplines en I’acció social o socioeducativa? Quines profess ions i professionals d’allò social van desenvolupant aquestes accions?Quines relacions -de col·laboració; de confrontació; d’anlament, etc.- es produeixen entre elles? 1, per últim, ens preguntàvem: existeix una consciencia entre els i les professionals sobre la necessitat -o no- d’aquesta interdisciplinarietat? Aquestes qüestions inicials dibuixaven tres eixos al voltant dels quals s’havia d’organitzar la recerca. El primer, la interdisciplinarietat, entesa com la confluència, el diàleg i la interacció entre els diferents sabers -cognitius, afectius i comportamentals- que conflueixen o poden confluir en les accions socials professional s. El segon, les projeccions socials, enteses com totes aquelles accions professionals -socialment i legalment reconegudes com a tals que es desenvolupen en el marc de I’Estat de/ Benestar i s’ocupen, majoritari ament, de situacions i problemàtiques derivades d’aquell. 1, per últim, el tercer, I’acció socioeducativa, molt vinculat a I’anterior i referit tant a les mateixes accions desenvolupades com a I’objectiu al qual aquelles s’adrecen
Este artículo es el relato de una serie de acciones iniciadas para dar respuesta a una serie de preguntas referidas al ámbito de la intervención socioeducativa. Lo que queríamos era conocer el estado de la interdisciplinariedad en el ámbito de las acciones socioeducativas profesionales. ¿En qué grado y de qué fonna confluyen las distintas disciplinas en la acc ión social o socio educativa? ¿Qué profesiones y profesionales de lo social están desarrollando estas acciones? ¿Qué relaciones - de colaboración; de confrontación; de aislamiento, etc.- se producen entre ellas? Y, por último, nos preguntábamos: ¿ex iste una conciencia entre los y las profesionales sobre la necesidad --{) no- de esta interdisciplinariedad? Estas cuestiones iniciales dibujaban tres ejes alrededor de los cuales tenía que organizarse la búsqueda. El primero, la interdiscip/inariedad, entendida como la confluencia, el diálogo y la interacción entre los diferentes saberes - cognitivos, afectivos y comportamentales- que confluyen o pueden confluir en las acciones sociales profesionales. El segundo, las profesiones sociales,entendidas como todas aque llas acciones profesionales - socialmente ylegalmente reconocidas como ta les- que se desarrollan en el marco del Estado del Bienestar y se ocupan, mayoritariamente, de situaciones y problemáticas derivadas de aquel. Y, por último, el tercero, la acción socioeducativa, muy vinculado al anterior y referido tanto a las propias acciones desarrolladas como el objetivo al que aquellas se dirigen
Document access: http://hdl.handle.net/2072/254540
Language: cat
spa
Publisher: Fundació Pere Tarrés-Escola de l’Esplai
Rights: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: interdisciplinarietat
Interdisciplinary approach to knowledge
Educació social
Social Education
Title: Un estudi sobre interdisciplinarietat, professions socials i acció socioeducativa = Un estudio sobre interdisciplinariedad, profesiones sociales y acción socioeducativa
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors