Item


Valoració del dolor agut postoperatori en els pacients hospitalitzats del Servei de Cirurgia de la Clínica Girona

El dolor és una experiència subjectiva que afecta el benestar del pacient i provoca un augment de la morbimortalitat. Malgrat és coneguin les conseqüències negatives, el dolor postoperatori encara és infravalorat i manejat de forma inadequada. L’aplicació d’una valoració adequada i sistemàtica del dolor en el postoperatori ajuda a interpretar millor aquest símptoma i, d’aquesta manera a fer bon ús dels recursos disponibles i de forma més eficaçObjectius: Conèixer el nivell de dolor agut postoperatori experimentat pels pacients hospitalitzats i intervinguts al servei de Cirurgia General de la Clínica Girona, estudiar la relació del dolor agut postoperatori amb el diagnòstic dels pacients i analitzar la presencia de dolor agut postoperatori amb el tipus d’analgèsia administrada i la necessitat de medicació de rescatMètodes: Estudi descriptiu i longitudinal que s’ha portat a terme amb el registre de les dades dels pacients que complien els criteris d’inclusió, seleccionant pacients dels dos sexes, adults, majors de 18 anys, sotmesos a cirurgia programada i informats prèviament. Es van realitzar valoracions del nivell de dolor a cada 8h, durant les 72 hores posteriors a la intervenció mitjançant una escala visual analògicaResultats: S’han inclòs 69 pacients en el període compres entre el 3 de Març i el 30 d’Abril. La puntuació de l’escala visual analògica va indicar que a les 8 hores de la intervenció quirúrgica va ser el moment de major intensitat de dolor i major nombre de pacients amb dolor moderat (30,4%) i amb dolor intens (21,6%). No s’han observat diferències estadísticament significatives entre el tipus d’intervenció i el nivell de dolor en les primeres 24 hores (p>0,05). L’associació de Paracetamol i Metamizol va ser la més utilitzada com analgèsia de base (46,4%). El 20,3% dels pacients van necessitar d’analgèsia de rescat i la Petidina clorhidrat va estar l’analgèsic narcòtic més utilitzat (42,9%). Les intervencions derivades del sistema digestiu van ser les que van concentrar més pacients amb necessitat d’analgèsia de rescat (57,1%)Conclusió: És necessari millorar l’atenció al pacient amb dolor agut postoperatori. Es proposa avaluar i registrar sistemàticament el nivell de dolor dels pacients, utilitzant una escala multidimensional i combinada que s’adapti a cada persona

Pain is a subjective experience that affects the wellness of the patient and leads to increased morbidity and mortality. Although it is aware of the negative consequences, postoperative pain is still undervalued and handled improperly. The application of a systematic and proper assessment of postoperative pain helps to better interpret this symptom and thus make good use of the available resources more efficientlyObjectives: It was to determine the level of acute postoperative pain experienced by patients hospitalized and operated in the ward of General Surgery in Clinic Girona, to study the relationship of acute postoperative pain with patient diagnosis and to analyze the presence of acute postoperative pain with the type of analgesia administered and the need for rescue medicationMethods: A longitudinal descriptive study was carried out to record the data of patients who met the inclusion criteria, selecting patients of both sexes, adults, age 18 years, undergoing elective surgery and reported previously. Assessments were performed every 8 hours for pain level during the 72 hours after intervention by means of the visual analogue scaleResults: A total of 69 patients were included in the period between March 3 and April 30. The visual analog scale score indicated that 8 hours after surgery time was higher pain intensity and greater number of patients with moderate pain (30,4%) and severe pain (21,6%). No statistically significant differences were observed between the type of intervention and the level of pain in the first 24 hours (p>0,05). The association of Paracetamol and Metamizol was used as the most basic analgesia (46,4%). The 20,3% of patients required rescue analgesia and Pethidine hydrochloride was the most widely used narcotic analgesic (42,9%). The digestive system interventions that focused more patients with need of rescue analgesia (57,1%)Conclusion: It’s necessary to improve the management of patients with acute postoperativepain, it’s proposed to systematically evaluate and record the level of pain patients using a multidimensional scale and combined to each person

Facultat d’Infermeria

Manager: Suñer Soler, Rosa
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Ferreira Santos, Maria do Carmo
Abstract: El dolor és una experiència subjectiva que afecta el benestar del pacient i provoca un augment de la morbimortalitat. Malgrat és coneguin les conseqüències negatives, el dolor postoperatori encara és infravalorat i manejat de forma inadequada. L’aplicació d’una valoració adequada i sistemàtica del dolor en el postoperatori ajuda a interpretar millor aquest símptoma i, d’aquesta manera a fer bon ús dels recursos disponibles i de forma més eficaçObjectius: Conèixer el nivell de dolor agut postoperatori experimentat pels pacients hospitalitzats i intervinguts al servei de Cirurgia General de la Clínica Girona, estudiar la relació del dolor agut postoperatori amb el diagnòstic dels pacients i analitzar la presencia de dolor agut postoperatori amb el tipus d’analgèsia administrada i la necessitat de medicació de rescatMètodes: Estudi descriptiu i longitudinal que s’ha portat a terme amb el registre de les dades dels pacients que complien els criteris d’inclusió, seleccionant pacients dels dos sexes, adults, majors de 18 anys, sotmesos a cirurgia programada i informats prèviament. Es van realitzar valoracions del nivell de dolor a cada 8h, durant les 72 hores posteriors a la intervenció mitjançant una escala visual analògicaResultats: S’han inclòs 69 pacients en el període compres entre el 3 de Març i el 30 d’Abril. La puntuació de l’escala visual analògica va indicar que a les 8 hores de la intervenció quirúrgica va ser el moment de major intensitat de dolor i major nombre de pacients amb dolor moderat (30,4%) i amb dolor intens (21,6%). No s’han observat diferències estadísticament significatives entre el tipus d’intervenció i el nivell de dolor en les primeres 24 hores (p>0,05). L’associació de Paracetamol i Metamizol va ser la més utilitzada com analgèsia de base (46,4%). El 20,3% dels pacients van necessitar d’analgèsia de rescat i la Petidina clorhidrat va estar l’analgèsic narcòtic més utilitzat (42,9%). Les intervencions derivades del sistema digestiu van ser les que van concentrar més pacients amb necessitat d’analgèsia de rescat (57,1%)Conclusió: És necessari millorar l’atenció al pacient amb dolor agut postoperatori. Es proposa avaluar i registrar sistemàticament el nivell de dolor dels pacients, utilitzant una escala multidimensional i combinada que s’adapti a cada persona
Pain is a subjective experience that affects the wellness of the patient and leads to increased morbidity and mortality. Although it is aware of the negative consequences, postoperative pain is still undervalued and handled improperly. The application of a systematic and proper assessment of postoperative pain helps to better interpret this symptom and thus make good use of the available resources more efficientlyObjectives: It was to determine the level of acute postoperative pain experienced by patients hospitalized and operated in the ward of General Surgery in Clinic Girona, to study the relationship of acute postoperative pain with patient diagnosis and to analyze the presence of acute postoperative pain with the type of analgesia administered and the need for rescue medicationMethods: A longitudinal descriptive study was carried out to record the data of patients who met the inclusion criteria, selecting patients of both sexes, adults, age 18 years, undergoing elective surgery and reported previously. Assessments were performed every 8 hours for pain level during the 72 hours after intervention by means of the visual analogue scaleResults: A total of 69 patients were included in the period between March 3 and April 30. The visual analog scale score indicated that 8 hours after surgery time was higher pain intensity and greater number of patients with moderate pain (30,4%) and severe pain (21,6%). No statistically significant differences were observed between the type of intervention and the level of pain in the first 24 hours (p>0,05). The association of Paracetamol and Metamizol was used as the most basic analgesia (46,4%). The 20,3% of patients required rescue analgesia and Pethidine hydrochloride was the most widely used narcotic analgesic (42,9%). The digestive system interventions that focused more patients with need of rescue analgesia (57,1%)Conclusion: It’s necessary to improve the management of patients with acute postoperativepain, it’s proposed to systematically evaluate and record the level of pain patients using a multidimensional scale and combined to each person
Document access: http://hdl.handle.net/2072/257633
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Dolor -- Valoració d’infermeria
Postoperatori -- Dolor
Pain -- Nursing assessment
Postoperative period -- Pain
Title: Valoració del dolor agut postoperatori en els pacients hospitalitzats del Servei de Cirurgia de la Clínica Girona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors