Item


Dret comparat i dret de família en el marc europeu

This paper firstly reviews the role of comparative law in the field of family law, and then links it with the case law of the ECtHR on Article 8 ECHR. As the court tackles conflicts involving the interests of individuals in a variety of situations, it tends to embark very often in a comparative analysis of the family law in force in a number of jurisdictions to ascertain the validity of the applicable laws and whether a margin of appreciation of the State exists. In addition, the court has deployed a dynamic interpretation of the convention to ensure that the rights recognized therein have a real and effective protection in a changing society. The similarities and differences in national legal systems, the awareness of possible common trends and the evolution of domestic legal systems, all helps to shape the obligations that the ECtHR derives from Article 8. Taking for granted that comparative law is the only possible methodology in order to construe the provisions of the convention, the only one providing for decisive arguments in its interpretation, easily justifies the criticisms of the legal scholarship that is challenging the developments brought about by the ECHR in the ambit of personal and family matters

Aquest treball repassa el paper del dret comparat en l’àmbit del dret de família i el connecta amb lajurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’art. 8 del Conveni Europeu de DretsHumans. Aquest tribunal es troba davant de conflictes que enfronten els interessos individuals de personesimplicades en situacions molt diverses. Per això, s’embarca sovint en l’examen comparat del dret vigent al’hora de donar una resposta sobre la validesa de la regulació jurídico-familiar aplicable i sobre quin és elmarge d’apreciació dels estats part. El TEDH ha desplegat per a aquesta tasca una interpretació dinàmicadel conveni amb l’objectiu d’assegurar que els drets que hi són reconeguts gaudeixen d’una protecció real iefectiva en una societat canviant. Les semblances i diferències dels ordenaments nacionals, la possibilitatsde discernir tendències comuns i la pròpia evolució interna d’aquells ordenaments, influeixen a l’hora dedonar o no un determinat abast a les obligacions que el TEDH deriva de l’art. 8 CEDH. Amb tot,considerar el dret comparat com l’única metodologia possible, com la verdaderament decisiva per a lainterpretació del conveni, obre molts flancs a la crítica de la doctrina reticent als desenvolupaments de lajurisprudència europea en matèria de persona i família

Universitat Pompeu Fabra

Author: Ribot Igualada, Jordi
Abstract: This paper firstly reviews the role of comparative law in the field of family law, and then links it with the case law of the ECtHR on Article 8 ECHR. As the court tackles conflicts involving the interests of individuals in a variety of situations, it tends to embark very often in a comparative analysis of the family law in force in a number of jurisdictions to ascertain the validity of the applicable laws and whether a margin of appreciation of the State exists. In addition, the court has deployed a dynamic interpretation of the convention to ensure that the rights recognized therein have a real and effective protection in a changing society. The similarities and differences in national legal systems, the awareness of possible common trends and the evolution of domestic legal systems, all helps to shape the obligations that the ECtHR derives from Article 8. Taking for granted that comparative law is the only possible methodology in order to construe the provisions of the convention, the only one providing for decisive arguments in its interpretation, easily justifies the criticisms of the legal scholarship that is challenging the developments brought about by the ECHR in the ambit of personal and family matters
Aquest treball repassa el paper del dret comparat en l’àmbit del dret de família i el connecta amb lajurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre l’art. 8 del Conveni Europeu de DretsHumans. Aquest tribunal es troba davant de conflictes que enfronten els interessos individuals de personesimplicades en situacions molt diverses. Per això, s’embarca sovint en l’examen comparat del dret vigent al’hora de donar una resposta sobre la validesa de la regulació jurídico-familiar aplicable i sobre quin és elmarge d’apreciació dels estats part. El TEDH ha desplegat per a aquesta tasca una interpretació dinàmicadel conveni amb l’objectiu d’assegurar que els drets que hi són reconeguts gaudeixen d’una protecció real iefectiva en una societat canviant. Les semblances i diferències dels ordenaments nacionals, la possibilitatsde discernir tendències comuns i la pròpia evolució interna d’aquells ordenaments, influeixen a l’hora dedonar o no un determinat abast a les obligacions que el TEDH deriva de l’art. 8 CEDH. Amb tot,considerar el dret comparat com l’única metodologia possible, com la verdaderament decisiva per a lainterpretació del conveni, obre molts flancs a la crítica de la doctrina reticent als desenvolupaments de lajurisprudència europea en matèria de persona i família
Document access: http://hdl.handle.net/2072/281488
Language: cat
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Dret comparat
Dret de família
Comparative law
Domestic relations
Title: Dret comparat i dret de família en el marc europeu
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors