Item


Projeccions de canvi climatic per a Catalunya (NE Península Ibèrica). Part II: sintetitzant diverses metodologies = Climate change projections for Catalonia (NE Iberian Peninsula). Part II: Integrating several methodologies

The publication of the fourth IPCC report, as well as the number of research results reported in recent years about the regionalization of climate projections, were the driving forces to justify the update of the report on climate change in Catalonia. Specifically, the new IPCC report contains new climate projections at global and continental scales, while several international projects (especially European projects PRUDENCE and ENSEMBLES) have produced continental-scale climate projections, which allow for distinguishing between European regions. For Spain, some of these results have been included in a document commissioned by the“State Agency of Meteorology”. In addition, initiatives are being developed within Catalonia (in particular, by the Meteorological Service of Catalonia) to downscale climate projections in this area. The present paper synthesizes results of these and other previously published studies, as well as our own analysis of results of the ENSEMBLES project. The aim is to propose scenarios of variation in temperature and rainfall in Catalonia during the 21st Century. Thus, by the middle of this century temperatures could rise up to 2 C compared with that of the late 20th Century. These increases would probably be higher in summer than in winter, generalized across the territory but less pronounced in coastal areas. Rainfall, however, would not change much, but it could slightly decrease. Towards the end of the 21st Century, temperatures could rise to about 5 C above that of the last century, while the average rainfall could decrease by more than 10%. Increases in temperature would be higher in summer and in areas further from the coast. Rainfall would decrease especially during the summer, while it could even increase in winter in mountainous areas such as the Pyrenees.

La publicació del quart informe de l’IPCC, així com la gran quantitat de resultats de la recerca desenvolupada els darrers anys sobre la regionalització de les projeccions climàtiques, va impulsar l’actualització de l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Concretament, el nou informe de l’IPCC conté noves projeccions climàtiques d’escala global i continental, mentre que diversos projectes internacionals (especialment els projectes europeus PRUDENCE i ENSEMBLES) han produït projeccions climàtiques a escala subcontinental, que permeten discriminar entre regions europees. A nivell de l’estat espanyol, alguns d’aquests resultats han estat recollits en un document elaborat per encàrrec de la “Agencia Estatal de Meteorología”. A més, a Catalunya mateix s’estan desenvolupant iniciatives (en particular, al Servei Meteorològic de Catalunya) per aconseguir projeccions climàtiques a escala d’aquest territori. En el present treball se sintetitzen els resultats d’aquests i altres estudis publicats prèviament, així com els d’una anàlisi pròpia dels resultats del projecte ENSEMBLES. L’objectiu és proposar uns escenaris de variació de la temperatura i la precipitació a Catalunya, durant el present segle XXI. Així, per a la meitat del segle XXI, la temperatura podria pujar fins gairebé 2 C respecte a la de finals del segle XX. Aquests augments serien, probablement, més alts a l’estiu que a l’hivern; generals en tot el territori però menys acusats a les zones litorals. Les precipitacions, en canvi, no haurien de canviar gaire i en tot cas disminuirien molt lleugerament. Cap a finals del segle XXI, la temperatura podria ser fins uns 5 C més alta que la de finals del segle passat, mentre que la precipitació mitjana anual podria disminuir més d’un 10%. Els augments de temperatura serien més elevats a l’estiu i a les àrees més allunyades de la costa. Les precipitacions disminuirien especialment durant l’estiu, mentre que podrien fins i tot augmentar a l’hivern en zones de muntanya com ara el Pirineu

Associació Catalana de Meteorologia

Author: Calbó Angrill, Josep
Sánchez Lorenzo, Arturo
Barrera-Escoda, A.
Cunillera, Jordi
Abstract: The publication of the fourth IPCC report, as well as the number of research results reported in recent years about the regionalization of climate projections, were the driving forces to justify the update of the report on climate change in Catalonia. Specifically, the new IPCC report contains new climate projections at global and continental scales, while several international projects (especially European projects PRUDENCE and ENSEMBLES) have produced continental-scale climate projections, which allow for distinguishing between European regions. For Spain, some of these results have been included in a document commissioned by the“State Agency of Meteorology”. In addition, initiatives are being developed within Catalonia (in particular, by the Meteorological Service of Catalonia) to downscale climate projections in this area. The present paper synthesizes results of these and other previously published studies, as well as our own analysis of results of the ENSEMBLES project. The aim is to propose scenarios of variation in temperature and rainfall in Catalonia during the 21st Century. Thus, by the middle of this century temperatures could rise up to 2 C compared with that of the late 20th Century. These increases would probably be higher in summer than in winter, generalized across the territory but less pronounced in coastal areas. Rainfall, however, would not change much, but it could slightly decrease. Towards the end of the 21st Century, temperatures could rise to about 5 C above that of the last century, while the average rainfall could decrease by more than 10%. Increases in temperature would be higher in summer and in areas further from the coast. Rainfall would decrease especially during the summer, while it could even increase in winter in mountainous areas such as the Pyrenees.
La publicació del quart informe de l’IPCC, així com la gran quantitat de resultats de la recerca desenvolupada els darrers anys sobre la regionalització de les projeccions climàtiques, va impulsar l’actualització de l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Concretament, el nou informe de l’IPCC conté noves projeccions climàtiques d’escala global i continental, mentre que diversos projectes internacionals (especialment els projectes europeus PRUDENCE i ENSEMBLES) han produït projeccions climàtiques a escala subcontinental, que permeten discriminar entre regions europees. A nivell de l’estat espanyol, alguns d’aquests resultats han estat recollits en un document elaborat per encàrrec de la “Agencia Estatal de Meteorología”. A més, a Catalunya mateix s’estan desenvolupant iniciatives (en particular, al Servei Meteorològic de Catalunya) per aconseguir projeccions climàtiques a escala d’aquest territori. En el present treball se sintetitzen els resultats d’aquests i altres estudis publicats prèviament, així com els d’una anàlisi pròpia dels resultats del projecte ENSEMBLES. L’objectiu és proposar uns escenaris de variació de la temperatura i la precipitació a Catalunya, durant el present segle XXI. Així, per a la meitat del segle XXI, la temperatura podria pujar fins gairebé 2 C respecte a la de finals del segle XX. Aquests augments serien, probablement, més alts a l’estiu que a l’hivern; generals en tot el territori però menys acusats a les zones litorals. Les precipitacions, en canvi, no haurien de canviar gaire i en tot cas disminuirien molt lleugerament. Cap a finals del segle XXI, la temperatura podria ser fins uns 5 C més alta que la de finals del segle passat, mentre que la precipitació mitjana anual podria disminuir més d’un 10%. Els augments de temperatura serien més elevats a l’estiu i a les àrees més allunyades de la costa. Les precipitacions disminuirien especialment durant l’estiu, mentre que podrien fins i tot augmentar a l’hivern en zones de muntanya com ara el Pirineu
Document access: http://hdl.handle.net/2072/294859
Language: cat
Publisher: Associació Catalana de Meteorologia
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Canvis climàtics -- Catalunya
Climatic changes -- Catalonia
Climatologia
Climatology
Title: Projeccions de canvi climatic per a Catalunya (NE Península Ibèrica). Part II: sintetitzant diverses metodologies = Climate change projections for Catalonia (NE Iberian Peninsula). Part II: Integrating several methodologies
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors