Item


Educación y jóvenes ex-tutelados: revisión de la literatura científica española

Quin és el nivell educatiu dels joves que han passat pel sistema de protecció social a la infància? En la majoria dels països no es pot contestar aquesta pregunta. No existeixen dades sistemàtiques ni estadístics oficials, exceptuant el Regne Unit. En el present article es realitza una revisió de la literatura científica espanyola a través d’estudis i programes que aporten dades indirectes o directes sobre l’escolarització i el nivell formatiu dels joves de població general en contrast amb els de el sistema de protecció. Alguns d’aquests treballs ens indiquen que aquests joves tenen un nivell educatiu baix i un abandó escolar prematur molt accentuat comparat amb la població general, sent tots dos factors freqüentment citats com de risc a l’exclusió social. La invisibilitat estadística en la qual es troba el col•lectiu de nens i nenes tutelats i més concretament la referida a la seva educació, ve acompanyada d’una escassetat d’investigació i de programes orientats a la inclusió d’aquests joves en els diferents nivells d’educació. Aquesta revisió persegueix obrir un debat ara com ara poc implantat però necessari

What is the educational level of young people leaving care? In most countries we can not answer this question. There are no systematic or official statistical data, except in the case of the United Kingdom in the recent years. In this article we do a review of Spanish literature through studies and programs that provide direct or indirect data on the education and training level of young people in general population in contrast to children in care or young people leaving care. Some of these studies indicate that children in care have a low educational level and an early school leaving in compared with the general population, two factors often cited as risk to social exclusion. The statistical invisibility related to young people leaving care and specifically referring to his education, is accompanied by a shortage of research and programs focusing on the inclusion of young people in various levels of education. This review aims to open now a necessary debate

Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Author: Montserrat Boada, Carme
Casas Aznar, Ferran
Abstract: Quin és el nivell educatiu dels joves que han passat pel sistema de protecció social a la infància? En la majoria dels països no es pot contestar aquesta pregunta. No existeixen dades sistemàtiques ni estadístics oficials, exceptuant el Regne Unit. En el present article es realitza una revisió de la literatura científica espanyola a través d’estudis i programes que aporten dades indirectes o directes sobre l’escolarització i el nivell formatiu dels joves de població general en contrast amb els de el sistema de protecció. Alguns d’aquests treballs ens indiquen que aquests joves tenen un nivell educatiu baix i un abandó escolar prematur molt accentuat comparat amb la població general, sent tots dos factors freqüentment citats com de risc a l’exclusió social. La invisibilitat estadística en la qual es troba el col•lectiu de nens i nenes tutelats i més concretament la referida a la seva educació, ve acompanyada d’una escassetat d’investigació i de programes orientats a la inclusió d’aquests joves en els diferents nivells d’educació. Aquesta revisió persegueix obrir un debat ara com ara poc implantat però necessari
What is the educational level of young people leaving care? In most countries we can not answer this question. There are no systematic or official statistical data, except in the case of the United Kingdom in the recent years. In this article we do a review of Spanish literature through studies and programs that provide direct or indirect data on the education and training level of young people in general population in contrast to children in care or young people leaving care. Some of these studies indicate that children in care have a low educational level and an early school leaving in compared with the general population, two factors often cited as risk to social exclusion. The statistical invisibility related to young people leaving care and specifically referring to his education, is accompanied by a shortage of research and programs focusing on the inclusion of young people in various levels of education. This review aims to open now a necessary debate
Document access: http://hdl.handle.net/2072/295412
Language: spa
Publisher: Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya). Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Rights: Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca
Subject: Política educativa -- Espanya
Benestar social -- Espanya
Tutela i curatela -- Espanya
Joves problemàtics -- Espanya
Education and state -- Spain
Social welfare -- Spain
Guardian and ward -- Spain
Problem youth -- Spain
Title: Educación y jóvenes ex-tutelados: revisión de la literatura científica española
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors