Item


L’Alfabetització per a la salut de pares i mares amb fills prematurs ingressats: projecte de recerca

El nombre de naixements de nadons prematurs augmenta cada any i es preveu que les xifres vagin incrementant al llarg dels pròxims anys. Davant d’aquest problema de salut és necessari promoure la investigació per tal d’avançar en aquest àmbit, millorant l’atenció i seguiment de tots aquests nens i nenes i les seves famílies. Un nadó es considera prematur quan neix amb una edat gestacional menor de 37 setmanes completes, presentant una immaduresa tant anatòmica com fisiològica. La seva complexitat clínica requereix d’una atenció multidisciplinar òptima, on infermeria hi té un paper primordial. És la responsable de proporcionar unes cures de qualitat ajustades a les característiques del nadó, de potenciar la unió i vincle de la família, d’ajudar a l’aprenentatge i afavorir la participació dels pares i mares. Per aconseguir un assoliment de conceptes adequat són necessàries la comunicació i la informació lliurades per part dels professionals sanitaris, tot i així, cada persona presenta uns coneixements, una motivació i unes competències diferents, és a dir, cada persona presenta una alfabetització per la salut diferent. El coneixement del nivell d’alfabetització per la salut de tots aquells pares i mares que tenen un nadó prematur ingressat, facilitaria l’intercanvi d’informació i el conseqüent aprenentatge, assegurant la consolidació de conceptes, la continuïtat de les cures fora de l’àmbit hospitalari i la capacitació dels progenitors per prendre decisions pel que fa a la salut dels seus fills i filles. Objectius: Conèixer el grau d’alfabetització per a la salut dels pares i mares de nens i nenes prematurs ingressats a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i identificar el seu nivell de satisfacció envers l’atenció rebuda per part dels professionals sanitaris del centre hospitalari. Material i mètodes: Estudi descriptiu transversal quantitatiu i qualitatiu on la mostra d’estudi seran tots els pares i mares de nens i nenes ingressats/ingressades a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Les dades quantitatives s’obtindran a partir del qüestionari HLS-EU-Q i les qualitatives a partir de grups focals duts a terme a l’hospital. L’anàlisi de les dades es portarà a terme mitjançant el programa SPSS per les dades quantitatives i el programa Nvivo pel tractament de les qualitatives

The number of preterm births is increasing every year and it is expected that the numbers will increase in the coming years. Faced with this health problem it is necessary to promote investigation in this area, improving the care of these children and their families. A baby is considered premature when born with a gestational age less than 37 full weeks, presenting anatomical and physiological immaturity. This clinical complexity requires a multidisciplinary optimal care where nursing is very important. It is responsible for providing a quality care tailored to the characteristics of the baby, to strengthen the bond and unity of family, to help learning and encourage the participation of parents. To get a proper attainment of concepts are necessary communication and information issued by health professionals, however, each person has knowledge, competencies and motivation different, that is, each person has a different health literacy. Knowledge of health literacy level of all those parents who have a premature baby hospitalized would facilitate the exchange of information and the consequent learning, ensuring the consolidation of concepts, continuity of care outside the hospital and empowering parents to make decisions regarding the health of their children Objectives: Determine the level of health literacy of parents of premature children hospitalized in the NICU of University Hospital Dr. Josep Trueta of Girona and identify their level of satisfaction towards the attention received from health professionals at the hospital. Methods: Cross-sectional study with quantitative and qualitative methods where study sample will be all parents of children admitted to the NICU at the University Hospital Dr. Josep Trueta. The quantitative data will get from the questionnaire HLS-EU-Q and the qualitative data from focus groups will be carried out in the hospital The data analysis will be carried out using SPSS for quantitative data and program Nvivo for qualitative data

Facultat d’Infermeria

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Pimàs Serra, Neus
Abstract: El nombre de naixements de nadons prematurs augmenta cada any i es preveu que les xifres vagin incrementant al llarg dels pròxims anys. Davant d’aquest problema de salut és necessari promoure la investigació per tal d’avançar en aquest àmbit, millorant l’atenció i seguiment de tots aquests nens i nenes i les seves famílies. Un nadó es considera prematur quan neix amb una edat gestacional menor de 37 setmanes completes, presentant una immaduresa tant anatòmica com fisiològica. La seva complexitat clínica requereix d’una atenció multidisciplinar òptima, on infermeria hi té un paper primordial. És la responsable de proporcionar unes cures de qualitat ajustades a les característiques del nadó, de potenciar la unió i vincle de la família, d’ajudar a l’aprenentatge i afavorir la participació dels pares i mares. Per aconseguir un assoliment de conceptes adequat són necessàries la comunicació i la informació lliurades per part dels professionals sanitaris, tot i així, cada persona presenta uns coneixements, una motivació i unes competències diferents, és a dir, cada persona presenta una alfabetització per la salut diferent. El coneixement del nivell d’alfabetització per la salut de tots aquells pares i mares que tenen un nadó prematur ingressat, facilitaria l’intercanvi d’informació i el conseqüent aprenentatge, assegurant la consolidació de conceptes, la continuïtat de les cures fora de l’àmbit hospitalari i la capacitació dels progenitors per prendre decisions pel que fa a la salut dels seus fills i filles. Objectius: Conèixer el grau d’alfabetització per a la salut dels pares i mares de nens i nenes prematurs ingressats a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i identificar el seu nivell de satisfacció envers l’atenció rebuda per part dels professionals sanitaris del centre hospitalari. Material i mètodes: Estudi descriptiu transversal quantitatiu i qualitatiu on la mostra d’estudi seran tots els pares i mares de nens i nenes ingressats/ingressades a la UCIN de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta Les dades quantitatives s’obtindran a partir del qüestionari HLS-EU-Q i les qualitatives a partir de grups focals duts a terme a l’hospital. L’anàlisi de les dades es portarà a terme mitjançant el programa SPSS per les dades quantitatives i el programa Nvivo pel tractament de les qualitatives
The number of preterm births is increasing every year and it is expected that the numbers will increase in the coming years. Faced with this health problem it is necessary to promote investigation in this area, improving the care of these children and their families. A baby is considered premature when born with a gestational age less than 37 full weeks, presenting anatomical and physiological immaturity. This clinical complexity requires a multidisciplinary optimal care where nursing is very important. It is responsible for providing a quality care tailored to the characteristics of the baby, to strengthen the bond and unity of family, to help learning and encourage the participation of parents. To get a proper attainment of concepts are necessary communication and information issued by health professionals, however, each person has knowledge, competencies and motivation different, that is, each person has a different health literacy. Knowledge of health literacy level of all those parents who have a premature baby hospitalized would facilitate the exchange of information and the consequent learning, ensuring the consolidation of concepts, continuity of care outside the hospital and empowering parents to make decisions regarding the health of their children Objectives: Determine the level of health literacy of parents of premature children hospitalized in the NICU of University Hospital Dr. Josep Trueta of Girona and identify their level of satisfaction towards the attention received from health professionals at the hospital. Methods: Cross-sectional study with quantitative and qualitative methods where study sample will be all parents of children admitted to the NICU at the University Hospital Dr. Josep Trueta. The quantitative data will get from the questionnaire HLS-EU-Q and the qualitative data from focus groups will be carried out in the hospital The data analysis will be carried out using SPSS for quantitative data and program Nvivo for qualitative data
Document access: http://hdl.handle.net/2072/296956
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Infants prematurs
Infants (Premature)
Neonatologia
Neonatology
Title: L’Alfabetització per a la salut de pares i mares amb fills prematurs ingressats: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors