Item


La Utilització dels serveis d’atenció primària a la Regió Sanitària Girona i els seus condicionants demogràfics, econòmics i socials

El percentatge de població immigrant a l’estat espanyol oscil·la al voltant d’un 14%. Les característiques sociodemogràfiques d’aquests col·lectius nouvinguts ha suposat una alteració en la utilització dels recursos públics (sanitat o educació). Si pretenem garantir l’equitat en la prestació d’aquests serveis, cal identificar els factors que influeixen en la seva utilització. Definim i comparem el perfil demogràfic, socioeconòmic, de morbiditat atesa i d’utilització dels serveis sanitaris d’atenció primària pels usuaris immigrants i autòctons de la Regió Sanitaria Girona. Alhora, determinem quins d’aquests factors influeixen en l’accés i en l’ús d’aquests serveis. Les dades analitzades provenen d’un qüestionari administrat a una mostra d’usuaris dels serveis d’atenció primària de la Regió Sanitària Girona durant l’any 2006 i dels registres mèdics de l’Institut Català de la Salut. Les comparacions demogràfiques, socieconòmiques, de morbiditat atesa i utilització dels serveis sanitaris entre immigrants i autòctons es realitzen a través de contrastos paramètrics i no paramètrics. La identificació dels factors que influeixen en el primer contacte i en la freqüentació dels serveis d’atenció primària, es formula mitjançant l’especificació d’un model en dues parts. Els resultats evidencien l’existència de diferències demogràfiques, socioeconòmiques, culturals i d’estat de salut entre immigrants i autòctons. La modelització dels factors que intervenen en l’accés i freqüentació dels serveis d’atenció primària ens indica que realitzar el primer contacte amb els serveis de salut només es veu influenciat per factors relacionats amb la morbiditat. En canvi, una major o menor freqüentació depèn tant de factors relacionats amb la pròpia salut com dels elements socioeconòmics i demogràfics abans esmentats. Addicionalment, l’anàlisi fa evident no es pot considerar el col·lectiu d’immigrants com un tot homogeni, doncs l’origen de l’usuari és un element clau a l’hora de determinar diferents intensitats en l’accés i freqüentació.

The proportion of immigrants in Spain ranges around 14%. Sociodemographic characteristics of these newcomer’s groups has meant an alteration in the use of public resources (health or education). If we want to ensure equity in the provision of these services, we must identify the factors that influence their use. We have defined and we have compared demographic profile, socioeconomic status, morbidity and the utilization of primary health care services for immigrant and native users in Girona Health Region. Likewise, we have determined which of these factors influence into the access and into the use of these services. The data come from a questionnaire administered to a sample of users of primary health cares services in Girona Health Region during 2006, and from the medical records of the Catalan Health Institute. Comparisons of demographic, socioeconomic, morbidity and health care services utilization between immigrants and natives are performed through parametric and nonparametric contrasts. The identification of factors that influence into the initial contact and into the frequency of primary care services utilization is formulated by specifying a model in two parts. The results show the existence of differences in demographic, socioeconomic, cultural and health status between immigrants and natives. The modeling of factors that affect access and frequency of primary health care services shows that make the first contact with health services is influenced only by factors related to morbidity. In contrast, a greater or lesser frequency depends on both their own health-related factors such as socioeconomic and demographic elements mentioned above. Additionally, the analysis evidences that immigrants are not an homogeneous collective, so the user origin is a key element in determining access to different intensities and frequency.

Universitat de Girona

Manager: Sáez Zafra, Marc
Saurina, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Vall-llosera Casanovas, Laura
Abstract: El percentatge de població immigrant a l’estat espanyol oscil·la al voltant d’un 14%. Les característiques sociodemogràfiques d’aquests col·lectius nouvinguts ha suposat una alteració en la utilització dels recursos públics (sanitat o educació). Si pretenem garantir l’equitat en la prestació d’aquests serveis, cal identificar els factors que influeixen en la seva utilització. Definim i comparem el perfil demogràfic, socioeconòmic, de morbiditat atesa i d’utilització dels serveis sanitaris d’atenció primària pels usuaris immigrants i autòctons de la Regió Sanitaria Girona. Alhora, determinem quins d’aquests factors influeixen en l’accés i en l’ús d’aquests serveis. Les dades analitzades provenen d’un qüestionari administrat a una mostra d’usuaris dels serveis d’atenció primària de la Regió Sanitària Girona durant l’any 2006 i dels registres mèdics de l’Institut Català de la Salut. Les comparacions demogràfiques, socieconòmiques, de morbiditat atesa i utilització dels serveis sanitaris entre immigrants i autòctons es realitzen a través de contrastos paramètrics i no paramètrics. La identificació dels factors que influeixen en el primer contacte i en la freqüentació dels serveis d’atenció primària, es formula mitjançant l’especificació d’un model en dues parts. Els resultats evidencien l’existència de diferències demogràfiques, socioeconòmiques, culturals i d’estat de salut entre immigrants i autòctons. La modelització dels factors que intervenen en l’accés i freqüentació dels serveis d’atenció primària ens indica que realitzar el primer contacte amb els serveis de salut només es veu influenciat per factors relacionats amb la morbiditat. En canvi, una major o menor freqüentació depèn tant de factors relacionats amb la pròpia salut com dels elements socioeconòmics i demogràfics abans esmentats. Addicionalment, l’anàlisi fa evident no es pot considerar el col·lectiu d’immigrants com un tot homogeni, doncs l’origen de l’usuari és un element clau a l’hora de determinar diferents intensitats en l’accés i freqüentació.
The proportion of immigrants in Spain ranges around 14%. Sociodemographic characteristics of these newcomer’s groups has meant an alteration in the use of public resources (health or education). If we want to ensure equity in the provision of these services, we must identify the factors that influence their use. We have defined and we have compared demographic profile, socioeconomic status, morbidity and the utilization of primary health care services for immigrant and native users in Girona Health Region. Likewise, we have determined which of these factors influence into the access and into the use of these services. The data come from a questionnaire administered to a sample of users of primary health cares services in Girona Health Region during 2006, and from the medical records of the Catalan Health Institute. Comparisons of demographic, socioeconomic, morbidity and health care services utilization between immigrants and natives are performed through parametric and nonparametric contrasts. The identification of factors that influence into the initial contact and into the frequency of primary care services utilization is formulated by specifying a model in two parts. The results show the existence of differences in demographic, socioeconomic, cultural and health status between immigrants and natives. The modeling of factors that affect access and frequency of primary health care services shows that make the first contact with health services is influenced only by factors related to morbidity. In contrast, a greater or lesser frequency depends on both their own health-related factors such as socioeconomic and demographic elements mentioned above. Additionally, the analysis evidences that immigrants are not an homogeneous collective, so the user origin is a key element in determining access to different intensities and frequency.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297490
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Girona
Medical economics
Economía de la salud
Economia de la salut
Emigration and immigration
Emigración e inmigración
Emigració i immigració
Primary care
Atención primaria
Atenció primària
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Title: La Utilització dels serveis d’atenció primària a la Regió Sanitària Girona i els seus condicionants demogràfics, econòmics i socials
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors