Item


Towards the implementation of ecosystem management: a multi-level assessment of a small scale Mediterranean multi-specific fishery

Fisheries are complex systems, in which the process of assessment and management should explicitly consider the ecological, social and economic attributes of the system. For a responsible and sustainable management of marine resources and their interaction with the fishing activity, both, managers and scientists, are necessary. The multidimensional view of the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM:) provides the most suitable context for managing small-scale fisheries, promoting-the participation of all members of society linked to the fishing activity, as co-management is a key factor in their development. In Catalonia, the fishermen guild of the port of Palam6s is one of the most important in the region of Baix Emporda and holds ample historical record of local fishing activity information. This PhD dissertation applies the information from the fishermen guild of the port of Palam6s, through a vision of EAFM:, considering fisheries as a socio-economic unit (systemic approach), but also as different ecosystem components representing different levels of the hierarchy on the biological organization (communities and individual species). From a systemic context, the use of the Living Planet Index (LPI) is proposed to describe the fishe:r:y dynamics in order to assess the performance of the fishery targeted by the fishermen guild of Palam6s, analyzing simultaneously the degree of compliance with the objectives of the Aichi Biodiversity Targets. The LPI index is suitable for multi-specific fisheries using different fishing strategies as the small­scale fisheries of the Palam6s port. At the level of the biological communities and through a network approach, potential management units were identified based on the analysis of by-catch, thus incorporating non-target species. According to the characteristics of each module, at least some of these could be considered management units not evident using a different approach. Finally, the effects of SSF were evaluated on a commercial interest species, Pagellus erythrinus. In that sense, it has been re-evaluated the reproductive cycle by means of an histological approach, various population parameters were estimated and the vulnerability of this species in relation to the activities of SSF was evaluated, in an attempt to show a practical application of the third hierarchical management level, that must be considered in an ecosystem approach to fisheries on the biological strategy of the species, since species individually, respond differently to different types of fishing pressure and any management carried out considering all the species as a whole, would probably fail.

Les pesqueres constitueixen sistemes complexos, en el quals el procés d’avaluació i gestió hauria de considerar explícitament els atributs ecològics, socials i econòmics del sistema. Per aconseguir una gestió responsable i sostenible del recursos marins és necessària la interacció de pescadors, gestors i científics. La visió multi-dimensional de l’Enfocament Ecosistémic de la Pesca (EEP) proporciona el context general més adequat per a la gestió de pesqueres a petita escala. El EEP promou la participació de tots els membres de la sacietat relacionats amb l’activitat pesquera, i per tant la cogestió és un element clau per al seu desenvolupament. A Catalunya, la Confraria del port de Palamós és una de les més importants de la regió del Baix Empordà i compta amb un ampli registre històric d’ informació pesquera local. En aquesta tesi s’avalua com maximitzar l’ús de la informació provinent de la Confraria del part de Palamós, a través d’una visió d’ EEP considerant a la pesquera com una unitat socioeconòmica (enfocament sistèmic) però també considerant els diferents components de l’ecosistema, representant diferents nivells de la jerarquia de l’organització biològica (com u ni ta ts i espècies individuals). En un context sistèmic, es proposa l’ús de l’Índex Planeta Viu (LPI per les seves sigles en anglès) per descriure la dinàmica pesquera, de Palamós, simultàniament analitzant el grau d’acompliment dels objectius d’Aichi Biodiversitat. Aquest índex, és adequat per pesqueres multi-específiques que fan servir diverses estratègies de pesca, com és el cas la pesca artesanal de Palamós. A nivell de comunitats biològiques, i través d’un enfocament de xarxes es van identificar possibles unitats de gestió, partint de l’anàlisi del descart, i incorporant d’aquesta manera les espècies no objectiu. D’acord a les característiques de cada mòdul, alguns podrien ser considerats com a unitats de gestió, fins ara no evidents com a tals eines de gestió. Finalment es van avaluar els efectes de la pesca a petita escala sobre una espècie d’interès comercial, Pagellus erythrinus. En aquest sentit, es va revaluar el cicle reproductiu a través d’una anàlisi histològica, es van estimar diversos paràmetres poblacionals i es va avaluar la vulnerabilitat d’aquesta espècie en relació a les activitats de la pesca artesanal. Aquest exemple pretén demostrar que l’estratègia biològica de l’espècie, és el tercer nivell jeràrquic que cal tenir present en un enfoc ecosistèmic de la pesca, atès que les espècies, individualment, responen de manera diferent als diferents tipus de pesca i a la pressió, i qualsevol gestió que es van estimar diversos paràmetres poblacionals i es va avaluar la vulnerabilitat d’aquesta espècie en relació a les activitats de la pesca artesanal. Aquest exemple pretén demostrar que l’estratègia biològica de l’espècie, és el tercer nivell jeràrquic que cal tenir present en un enfoc ecosistèmic de la pesca, atès que les espècies, individualment, responen de manera diferent als diferents tipus de pesca i a la pressió, i qualsevol gestió que es dugui a terme considerant les espècies com un conjunt, fracassarà.

Universitat de Girona

Manager: Casadevall, Margarida
Vilela, Raúl
Carranza, Alvar
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Dimitriadis, Caterina
Abstract: Fisheries are complex systems, in which the process of assessment and management should explicitly consider the ecological, social and economic attributes of the system. For a responsible and sustainable management of marine resources and their interaction with the fishing activity, both, managers and scientists, are necessary. The multidimensional view of the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM:) provides the most suitable context for managing small-scale fisheries, promoting-the participation of all members of society linked to the fishing activity, as co-management is a key factor in their development. In Catalonia, the fishermen guild of the port of Palam6s is one of the most important in the region of Baix Emporda and holds ample historical record of local fishing activity information. This PhD dissertation applies the information from the fishermen guild of the port of Palam6s, through a vision of EAFM:, considering fisheries as a socio-economic unit (systemic approach), but also as different ecosystem components representing different levels of the hierarchy on the biological organization (communities and individual species). From a systemic context, the use of the Living Planet Index (LPI) is proposed to describe the fishe:r:y dynamics in order to assess the performance of the fishery targeted by the fishermen guild of Palam6s, analyzing simultaneously the degree of compliance with the objectives of the Aichi Biodiversity Targets. The LPI index is suitable for multi-specific fisheries using different fishing strategies as the small­scale fisheries of the Palam6s port. At the level of the biological communities and through a network approach, potential management units were identified based on the analysis of by-catch, thus incorporating non-target species. According to the characteristics of each module, at least some of these could be considered management units not evident using a different approach. Finally, the effects of SSF were evaluated on a commercial interest species, Pagellus erythrinus. In that sense, it has been re-evaluated the reproductive cycle by means of an histological approach, various population parameters were estimated and the vulnerability of this species in relation to the activities of SSF was evaluated, in an attempt to show a practical application of the third hierarchical management level, that must be considered in an ecosystem approach to fisheries on the biological strategy of the species, since species individually, respond differently to different types of fishing pressure and any management carried out considering all the species as a whole, would probably fail.
Les pesqueres constitueixen sistemes complexos, en el quals el procés d’avaluació i gestió hauria de considerar explícitament els atributs ecològics, socials i econòmics del sistema. Per aconseguir una gestió responsable i sostenible del recursos marins és necessària la interacció de pescadors, gestors i científics. La visió multi-dimensional de l’Enfocament Ecosistémic de la Pesca (EEP) proporciona el context general més adequat per a la gestió de pesqueres a petita escala. El EEP promou la participació de tots els membres de la sacietat relacionats amb l’activitat pesquera, i per tant la cogestió és un element clau per al seu desenvolupament. A Catalunya, la Confraria del port de Palamós és una de les més importants de la regió del Baix Empordà i compta amb un ampli registre històric d’ informació pesquera local. En aquesta tesi s’avalua com maximitzar l’ús de la informació provinent de la Confraria del part de Palamós, a través d’una visió d’ EEP considerant a la pesquera com una unitat socioeconòmica (enfocament sistèmic) però també considerant els diferents components de l’ecosistema, representant diferents nivells de la jerarquia de l’organització biològica (com u ni ta ts i espècies individuals). En un context sistèmic, es proposa l’ús de l’Índex Planeta Viu (LPI per les seves sigles en anglès) per descriure la dinàmica pesquera, de Palamós, simultàniament analitzant el grau d’acompliment dels objectius d’Aichi Biodiversitat. Aquest índex, és adequat per pesqueres multi-específiques que fan servir diverses estratègies de pesca, com és el cas la pesca artesanal de Palamós. A nivell de comunitats biològiques, i través d’un enfocament de xarxes es van identificar possibles unitats de gestió, partint de l’anàlisi del descart, i incorporant d’aquesta manera les espècies no objectiu. D’acord a les característiques de cada mòdul, alguns podrien ser considerats com a unitats de gestió, fins ara no evidents com a tals eines de gestió. Finalment es van avaluar els efectes de la pesca a petita escala sobre una espècie d’interès comercial, Pagellus erythrinus. En aquest sentit, es va revaluar el cicle reproductiu a través d’una anàlisi histològica, es van estimar diversos paràmetres poblacionals i es va avaluar la vulnerabilitat d’aquesta espècie en relació a les activitats de la pesca artesanal. Aquest exemple pretén demostrar que l’estratègia biològica de l’espècie, és el tercer nivell jeràrquic que cal tenir present en un enfoc ecosistèmic de la pesca, atès que les espècies, individualment, responen de manera diferent als diferents tipus de pesca i a la pressió, i qualsevol gestió que es van estimar diversos paràmetres poblacionals i es va avaluar la vulnerabilitat d’aquesta espècie en relació a les activitats de la pesca artesanal. Aquest exemple pretén demostrar que l’estratègia biològica de l’espècie, és el tercer nivell jeràrquic que cal tenir present en un enfoc ecosistèmic de la pesca, atès que les espècies, individualment, responen de manera diferent als diferents tipus de pesca i a la pressió, i qualsevol gestió que es dugui a terme considerant les espècies com un conjunt, fracassarà.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297763
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Pagellus erythrinus
Reproductive biology
Biologia reproductiva
Reproduction in fishes
Reproducció en peixos
Reproducción en peces
Mar Mediterrània
Mediterranean sea
Mar Mediterráneo
Small-scale fisheries
Pesqueres a petita escala
Pesqueras a pequeña escala
Living Planet Index
Índex Planeta Viu
Índice Planeta Vivo
504 - Ciències del medi ambient
639 - Caça. Pesca. Piscicultura
Title: Towards the implementation of ecosystem management: a multi-level assessment of a small scale Mediterranean multi-specific fishery
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors