Item


Desenvolupament d’un sistema de previsió de risc d’infecció per Stemphylium vesicarium. Avaluació, validació i implementació en parcel·les experimentals en camps comercials de perera

L’estemfiliosi de la perera és una malaltia fúngica ocasionada pel fong Deuteromicet Stemphylium vesicarium. Els símptomes característics d’aquesta malaltia són lesions necròtiques en fulles i fruits, provocant el depreciament econòmic d’aquests últims. Si les condicions climàtiques són favorables aquesta malaltia pot arribar a provocar la pèrdua total de la producció. La malaltia es localitza bàsicament en la conca mediterrània, sent les zones fructícoles de Girona a Catalunya i Emilia-Romagna a Itàlia els llocs on les pèrdues de producció són més grans. Actualment l’únic mètode de control és la cobertura permanent dels òrgans de la planta amb fungicides. Per obtenir aquesta protecció és necessari realitzar aplicacions preventives amb una cadència fixa, setmanal o quinzenal, de diferents fungicides en els arbres. Aquesta cadència d’aplicació comporta que al llarg del període vegetatiu de la perera es realitzin entre 20 i 25 aplicacions de fungicida, per cadències setmanals, o entre 10 i 13 aplicacions si la cadència és quinzenal. Aquest elevat nombre de tractaments comporta uns efectes toxicològics a nivell mediambiental i per a la salut humana, un augment del cost econòmic de la producció i en alguns casos afavorir l’aparició de resistències del patogen a determinats fungicides. Molts d’ aquests tractaments es realitzen sense que les condicions ambientals siguin favorables a l’inici d’infeccions del fong, i són per tant innecessàries. Amb l’objectiu d’obtenir una eina per determinar el risc d’infeccions en funció de les condicions climàtiques i realitzar d’aquesta manera els tractaments amb fungicides només quan són necessaris, es va elaborar el Sistema pel Tractament Racionalitzat de l’Estemfiliosi de la Perera (STREP). El model consisteix en relacionar quantitativament amb la severitat de la malaltia els paràmetres climàtics de durada del període d’humectació i temperatura mitjana durant aquests períodes. En aquest treball s’ha determinat l’eficàcia en el control de la malaltia per diferents fungicides aplicats de manera preventiva amb una cadència fixa en diferents finques comercials i durant varis anys. S’ha constatat que no hi ha cap producte totalment eficaç en el control de la malaltia, sent l’eficàcia obtinguda mitjana. Aquesta eficàcia de control esta en funció del nivell de pressió de la malaltia, obtenint eficàcies inferiors quan el nivell en els testimonis no tractats és elevat. En assajos en condicions controlades s’ha determinat que els fungicides analitzats aplicats de manera curativa o postinfecciosa, quan ja s’han iniciat les infeccions, presenten una eficàcia més baixa que quan s’apliquen preventivament. El tiram és el producte amb una eficàcia més elevada en la major part de les condicions experimentals. S’ ha analitzat durant 5 anys, 1992-1996, en diferents plantacions de perera de Girona, la dinàmica dels paràmetres ambientals de durada deis períodes amb humectació, la temperatura mitjana de l’aire, la temperatura mitjana durant els períodes d’humectació, la durada dels períodes amb humitat relativa superior al 90% i la pluviometria. S ’ha constatat que la humectació deguda a la rosada és la principal causa d’humectació i que és un procés lent i continu. Les durades més freqüents d’humectació han estat períodes inferiors a 12 hores i les temperatures més freqüents durant aquests períodes han estat entre 11 i 21°C. S’ha determinat també que existeixen períodes amb humitat relativa elevada però sense formació de pel·lícula d’aigua i s’ha observat que ocasionalment existeixen períodes breus d’interrupció de la humectació en que poden existir humanitats relatives elevades o baixes. La capacitat predictiva del model STREP ha estat avaluada mitjançant 42 assajos en condicions naturals i controlades, determinant que en més del 95 % dels casos avaluats les prediccions de malaltia s’han correspost amb les observades, i que només en dos casos el model ha infraestimat el nivell de risc d’infecció. Demostrant així que el model STREP és fiable en les seves prediccions. S’ha estudiat l’efecte de la humitat relativa durant els períodes interromputs d’humectació i les durades d’aquests períodes, en les infeccions produïdes pel fong. S’ha constatat que el model STREP hauria d’incorporar com a períodes separats els períodes d’humectació interromputs amb relatives elevades (>98%) s’haurien de considerar com a períodes continus. Per una altra banda s’ha comprovat que els períodes amb humitats relatives elevades sense formació d’humectació en condicions naturals no són suficients per provocar l’inici d’infeccions de S. Vesicarium. S’ha utilitzat el model STREP com a eina per guiar els tractaments fungicides en diferents parcel·les de finques comercials durant dos anys. D’aquests assajos es pot concloure que utilitzant valors de risc acumulat SA:0.4 com a llindar per a realitzar els tractaments es controla la malaltia amb una eficàcia semblant als tractaments setmanals, però amb una reducció del nombre d’aplicacions necessàries entre un 25 i un 50%. Utilitzar un llindar SA:0.6 en finques amb varietats sensibles i una pressió d’inòcul del patogen elevada presenta bons resultats però inferiors als obtinguts amb tractaments setmanals, no obstant l’estalvi de tractaments ha estat molt important (50-70%). De tots aquests resultats es conclou que el model STREP és adequat per ésser utilitzat en programes pilot a escala comercial en el control racional de l’estemfiliosi de la perera. En funció d’aquests resultats es considerarà la seva implementació en Estacions d’Avisos Fitosanitaris.

Brown spot of pear, caused by Stemphylium vesicarium, is an important disease in fruit-growing areas of Europe, mainly in Girona (Catalonia) and Emilia-Romagna (Italy). Infections and necrosis occur on leaves and fruits. If the environmental conditions are favourable for the disease, the loss of production will be very high. The control of brown spot of pear is based on protecting sprays of fungicide applied, al 7-to 15-day intervals depending on the type of fungicide. The high number of fungicide applications needed to maintain acceptable levels of disease can produce toxicological effects on ecosystems, humans and increased costs of pear production. We have determined the efficacy of disease control by different fungicides, sprayed with a preventive strategy in 3 trials during 2 years. None of the fungicides showed high efficacy of disease control, and the efficacy was related to the disease level. Experiments under controlled-conditions showed that treatments done with post-¬infection strategies have a low efficacy. Thiram was the fungicide with better efficacy for both preventive and after-infection strategies. During five years,1992-1996, we studied the dynamics of environmental conditions of wetness period, temperature, high relative humidity period (>90%) and rainfall. The most frequent wetness periods were shorter than 12h. The temperature during these periods was between 11-21°C. There were periods with high relative humidity but without wetness formation, and there were also wetness periods interrupted by dry periods. The relative humidity during these dry periods was high or low. The research has been focused to eliminate unnecessary sprays, and an infection model for S. vesicarium (STREP) was previously developed, which quantifies the effect of wetness duration and temperature on the severity of infection by S. vesicarium. The model was evaluated in 42 field trials and was validated in relation lo its capacity to predict the intensity of disease. Most part of disease level predictions (95%) were coincident with disease levels observed, showing that STREP model was a reasonable good predictor. We studied the effect of relative humidity during interrupted wetness periods, and the effect on disease progression of periods with high relative humidity but without wetness on disease levels. Interrupted periods with low relative humidity can be considered as two separated periods, but if the relative humidity is high (>98 %) it can be considered as a continuous period. Periods shorter than 12-18 h with high relative humidity but without wetness were insufficient to start infections. The STREP model was evaluated during two years and was used for scheduling treatments with fungicides, and showed that the efficacy with SA:0.4 threshold was similar to weekly sprays, but saving 25-50 % of fungicide sprays. The utilisation of a threshold SA:0.6 showed a smaller efficacy than weekly sprays but it saved applications about 50-70 %. From these results it can be accepted say that the STREP model can be used in pilot trials as a forecaster for scheduling sprays in commercial orchards for rational control of brown spot of pear. If the results are acceptable, the model will be integrated on Grower’s Warning Stations.

Universitat de Girona

Manager: Montesinos Seguí, Emilio
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Llorente i Cabratosa, Isidre
Abstract: L’estemfiliosi de la perera és una malaltia fúngica ocasionada pel fong Deuteromicet Stemphylium vesicarium. Els símptomes característics d’aquesta malaltia són lesions necròtiques en fulles i fruits, provocant el depreciament econòmic d’aquests últims. Si les condicions climàtiques són favorables aquesta malaltia pot arribar a provocar la pèrdua total de la producció. La malaltia es localitza bàsicament en la conca mediterrània, sent les zones fructícoles de Girona a Catalunya i Emilia-Romagna a Itàlia els llocs on les pèrdues de producció són més grans. Actualment l’únic mètode de control és la cobertura permanent dels òrgans de la planta amb fungicides. Per obtenir aquesta protecció és necessari realitzar aplicacions preventives amb una cadència fixa, setmanal o quinzenal, de diferents fungicides en els arbres. Aquesta cadència d’aplicació comporta que al llarg del període vegetatiu de la perera es realitzin entre 20 i 25 aplicacions de fungicida, per cadències setmanals, o entre 10 i 13 aplicacions si la cadència és quinzenal. Aquest elevat nombre de tractaments comporta uns efectes toxicològics a nivell mediambiental i per a la salut humana, un augment del cost econòmic de la producció i en alguns casos afavorir l’aparició de resistències del patogen a determinats fungicides. Molts d’ aquests tractaments es realitzen sense que les condicions ambientals siguin favorables a l’inici d’infeccions del fong, i són per tant innecessàries. Amb l’objectiu d’obtenir una eina per determinar el risc d’infeccions en funció de les condicions climàtiques i realitzar d’aquesta manera els tractaments amb fungicides només quan són necessaris, es va elaborar el Sistema pel Tractament Racionalitzat de l’Estemfiliosi de la Perera (STREP). El model consisteix en relacionar quantitativament amb la severitat de la malaltia els paràmetres climàtics de durada del període d’humectació i temperatura mitjana durant aquests períodes. En aquest treball s’ha determinat l’eficàcia en el control de la malaltia per diferents fungicides aplicats de manera preventiva amb una cadència fixa en diferents finques comercials i durant varis anys. S’ha constatat que no hi ha cap producte totalment eficaç en el control de la malaltia, sent l’eficàcia obtinguda mitjana. Aquesta eficàcia de control esta en funció del nivell de pressió de la malaltia, obtenint eficàcies inferiors quan el nivell en els testimonis no tractats és elevat. En assajos en condicions controlades s’ha determinat que els fungicides analitzats aplicats de manera curativa o postinfecciosa, quan ja s’han iniciat les infeccions, presenten una eficàcia més baixa que quan s’apliquen preventivament. El tiram és el producte amb una eficàcia més elevada en la major part de les condicions experimentals. S’ ha analitzat durant 5 anys, 1992-1996, en diferents plantacions de perera de Girona, la dinàmica dels paràmetres ambientals de durada deis períodes amb humectació, la temperatura mitjana de l’aire, la temperatura mitjana durant els períodes d’humectació, la durada dels períodes amb humitat relativa superior al 90% i la pluviometria. S ’ha constatat que la humectació deguda a la rosada és la principal causa d’humectació i que és un procés lent i continu. Les durades més freqüents d’humectació han estat períodes inferiors a 12 hores i les temperatures més freqüents durant aquests períodes han estat entre 11 i 21°C. S’ha determinat també que existeixen períodes amb humitat relativa elevada però sense formació de pel·lícula d’aigua i s’ha observat que ocasionalment existeixen períodes breus d’interrupció de la humectació en que poden existir humanitats relatives elevades o baixes. La capacitat predictiva del model STREP ha estat avaluada mitjançant 42 assajos en condicions naturals i controlades, determinant que en més del 95 % dels casos avaluats les prediccions de malaltia s’han correspost amb les observades, i que només en dos casos el model ha infraestimat el nivell de risc d’infecció. Demostrant així que el model STREP és fiable en les seves prediccions. S’ha estudiat l’efecte de la humitat relativa durant els períodes interromputs d’humectació i les durades d’aquests períodes, en les infeccions produïdes pel fong. S’ha constatat que el model STREP hauria d’incorporar com a períodes separats els períodes d’humectació interromputs amb relatives elevades (>98%) s’haurien de considerar com a períodes continus. Per una altra banda s’ha comprovat que els períodes amb humitats relatives elevades sense formació d’humectació en condicions naturals no són suficients per provocar l’inici d’infeccions de S. Vesicarium. S’ha utilitzat el model STREP com a eina per guiar els tractaments fungicides en diferents parcel·les de finques comercials durant dos anys. D’aquests assajos es pot concloure que utilitzant valors de risc acumulat SA:0.4 com a llindar per a realitzar els tractaments es controla la malaltia amb una eficàcia semblant als tractaments setmanals, però amb una reducció del nombre d’aplicacions necessàries entre un 25 i un 50%. Utilitzar un llindar SA:0.6 en finques amb varietats sensibles i una pressió d’inòcul del patogen elevada presenta bons resultats però inferiors als obtinguts amb tractaments setmanals, no obstant l’estalvi de tractaments ha estat molt important (50-70%). De tots aquests resultats es conclou que el model STREP és adequat per ésser utilitzat en programes pilot a escala comercial en el control racional de l’estemfiliosi de la perera. En funció d’aquests resultats es considerarà la seva implementació en Estacions d’Avisos Fitosanitaris.
Brown spot of pear, caused by Stemphylium vesicarium, is an important disease in fruit-growing areas of Europe, mainly in Girona (Catalonia) and Emilia-Romagna (Italy). Infections and necrosis occur on leaves and fruits. If the environmental conditions are favourable for the disease, the loss of production will be very high. The control of brown spot of pear is based on protecting sprays of fungicide applied, al 7-to 15-day intervals depending on the type of fungicide. The high number of fungicide applications needed to maintain acceptable levels of disease can produce toxicological effects on ecosystems, humans and increased costs of pear production. We have determined the efficacy of disease control by different fungicides, sprayed with a preventive strategy in 3 trials during 2 years. None of the fungicides showed high efficacy of disease control, and the efficacy was related to the disease level. Experiments under controlled-conditions showed that treatments done with post-¬infection strategies have a low efficacy. Thiram was the fungicide with better efficacy for both preventive and after-infection strategies. During five years,1992-1996, we studied the dynamics of environmental conditions of wetness period, temperature, high relative humidity period (>90%) and rainfall. The most frequent wetness periods were shorter than 12h. The temperature during these periods was between 11-21°C. There were periods with high relative humidity but without wetness formation, and there were also wetness periods interrupted by dry periods. The relative humidity during these dry periods was high or low. The research has been focused to eliminate unnecessary sprays, and an infection model for S. vesicarium (STREP) was previously developed, which quantifies the effect of wetness duration and temperature on the severity of infection by S. vesicarium. The model was evaluated in 42 field trials and was validated in relation lo its capacity to predict the intensity of disease. Most part of disease level predictions (95%) were coincident with disease levels observed, showing that STREP model was a reasonable good predictor. We studied the effect of relative humidity during interrupted wetness periods, and the effect on disease progression of periods with high relative humidity but without wetness on disease levels. Interrupted periods with low relative humidity can be considered as two separated periods, but if the relative humidity is high (>98 %) it can be considered as a continuous period. Periods shorter than 12-18 h with high relative humidity but without wetness were insufficient to start infections. The STREP model was evaluated during two years and was used for scheduling treatments with fungicides, and showed that the efficacy with SA:0.4 threshold was similar to weekly sprays, but saving 25-50 % of fungicide sprays. The utilisation of a threshold SA:0.6 showed a smaller efficacy than weekly sprays but it saved applications about 50-70 %. From these results it can be accepted say that the STREP model can be used in pilot trials as a forecaster for scheduling sprays in commercial orchards for rational control of brown spot of pear. If the results are acceptable, the model will be integrated on Grower’s Warning Stations.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297902
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Fungicides
Fungicidas
Fungicides
Pear
Perera
Brown spot
Estenfiliosis
Estemfiliosi
Stemphylium vesicarium
632 - Malalties i protecció de les plantes
Title: Desenvolupament d’un sistema de previsió de risc d’infecció per Stemphylium vesicarium. Avaluació, validació i implementació en parcel·les experimentals en camps comercials de perera
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors