Item


Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l’Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística

In this thesis, we provide the palaeographic edition and the translation of theHebrew manuscript fragments of the Historical Archives of Gerona with Catalanwritten in Hebrew characters (14th-15th centuries), reused as book bindings ofmedieval notarial books. Textual and linguistic analyses are provided for this entirecorpus, and, through this examination, we value the use of the language among theJewish community.The collection contains a diverse typology of documents of which we present anoverview. We have found many pages from moneylender registers concerningmoney lent predominantly to merchants from Gerona and their surroundings andalso related to taxation. So we also focus on the study and contextualization of sucheconomic manuscripts.

Aquesta tesi proposa l’edició paleogràfica i la traducció dels fragments demanuscrits hebreus dels segles XIV i XV, amb aljamies catalanes, que es van descobriren els lloms dels protocols notarials custodiats a l’Arxiu Històric de Girona. Esporta a terme l’estudi textual i l’anàlisi lingüística del corpus català escrit en lletreshebrees i, a través d’aquest examen, valorem l’ús de la llengua entre els jueus de lacomunitat.La col·lecció conté tota mena d’escrits de diversa tipologia dels quals en presentemuna visió panoràmica. Una gran part d’aquesta documentació està relacionada ambel món del préstec i la fiscalitat medieval de la comunitat jueva gironina,especialment vinculada al món del crèdit rural de la rodalia de Girona. Així doncs,també fem especial atenció a l’estudi i contextualització d’aquesta mena demanuscrits econòmics.

En esta tesis se lleva a cabo la edición paleográfica y la traducción de losfragmentos de manuscritos hebreos de los siglos XIV y XV, con aljamías catalanas,que se descubrieron en los lomos de los protocolos notariales custodiados en elArchivo Histórico de Girona. Se lleva a cabo el estudio textual y el análisislingüístico del corpus catalán escrito en letras hebreas y, a través de este examen,valoramos el uso de la lengua entre los judíos de la comunidad.La colección contiene todo tipo de escritos de diversa tipología de los quepresentamos una visión panorámica. Una gran parte de esta documentación estárelacionada con el mundo del préstamo y la fiscalidad medieval de la comunidadjudía gerundense, especialmente vinculada al mundo del crédito rural de losalrededores de Girona. Así pues, también hacemos especial atención al estudio ycontextualización de este tipo de manuscritos económicos.

Universitat de Girona

Manager: Ferrer, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Valls i Pujol, Esperança
Abstract: In this thesis, we provide the palaeographic edition and the translation of theHebrew manuscript fragments of the Historical Archives of Gerona with Catalanwritten in Hebrew characters (14th-15th centuries), reused as book bindings ofmedieval notarial books. Textual and linguistic analyses are provided for this entirecorpus, and, through this examination, we value the use of the language among theJewish community.The collection contains a diverse typology of documents of which we present anoverview. We have found many pages from moneylender registers concerningmoney lent predominantly to merchants from Gerona and their surroundings andalso related to taxation. So we also focus on the study and contextualization of sucheconomic manuscripts.
Aquesta tesi proposa l’edició paleogràfica i la traducció dels fragments demanuscrits hebreus dels segles XIV i XV, amb aljamies catalanes, que es van descobriren els lloms dels protocols notarials custodiats a l’Arxiu Històric de Girona. Esporta a terme l’estudi textual i l’anàlisi lingüística del corpus català escrit en lletreshebrees i, a través d’aquest examen, valorem l’ús de la llengua entre els jueus de lacomunitat.La col·lecció conté tota mena d’escrits de diversa tipologia dels quals en presentemuna visió panoràmica. Una gran part d’aquesta documentació està relacionada ambel món del préstec i la fiscalitat medieval de la comunitat jueva gironina,especialment vinculada al món del crèdit rural de la rodalia de Girona. Així doncs,també fem especial atenció a l’estudi i contextualització d’aquesta mena demanuscrits econòmics.
En esta tesis se lleva a cabo la edición paleográfica y la traducción de losfragmentos de manuscritos hebreos de los siglos XIV y XV, con aljamías catalanas,que se descubrieron en los lomos de los protocolos notariales custodiados en elArchivo Histórico de Girona. Se lleva a cabo el estudio textual y el análisislingüístico del corpus catalán escrito en letras hebreas y, a través de este examen,valoramos el uso de la lengua entre los judíos de la comunidad.La colección contiene todo tipo de escritos de diversa tipología de los quepresentamos una visión panorámica. Una gran parte de esta documentación estárelacionada con el mundo del préstamo y la fiscalidad medieval de la comunidadjudía gerundense, especialmente vinculada al mundo del crédito rural de losalrededores de Girona. Así pues, también hacemos especial atención al estudio ycontextualización de este tipo de manuscritos económicos.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297916
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Jueus
Jewish
Judios
Girona
Segles XIV-XV
14th-15th centuries
Siglos XIV-XV
Manuscrits hebreus
Hebrew manuscripts
Manuscritos hebreos
Paleografia
Palaeography
93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
Title: Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l’Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors