Item


Mesures de seguretat en els pacients amb traumatismes cranials lleus assistits en el mitjà extrahospitalari

The Traumatic brain injury is classified into mild, moderate and severe depending onthe initial severity. With mild TBI, the patients may remain conscious or may loseconsciousness, but usually these patients have a satisfactory evolution, even though asmall number many present intracranial subsidiary lesions that might needNeurosurgical treatment. Security is defined as the absence, or reduction to a minimumacceptable level, of the risk of suffering any unnecessary damage in the course of thehealth care. These errors can be prevented with appropriate material, reviewed andcompleted altogether with many defined human factors such as leadership,communication, team organization, coordination and loyalty to the protocols. Thestated objective is to develop a predictive model of intracranial lesions in the outpatientenvironment, which allows the identification of patients with high probability ofintracranial injury.

El traumatisme cranial encefàlic (TCE) es classifica en lleu, moderat i greu segons lagravetat inicial. El TCE lleu és aquell traumatisme en el cap, acompanyat o no depèrdua de coneixement. Normalment l’evolució d’aquests pacients és satisfactòria,però un petit nombre presenten lesions intracranials subsidiàries de tractamentneuroquirúrgic. La seguretat es defineix com l’absència o reducció, a un nivell mínimacceptable, del risc de patir un dany innecessari en el curs de l’atenció sanitària.Aquests errors es poden prevenir amb un material apropiat, revisat i complert, amb unsfactors humans molt definits com el lideratge, la comunicació, l’organització de l’equip,la coordinació i la fidelitat als protocols. L’objectiu plantejat és elaborar un modelpredictiu de lesions intracranials que permeti identificar aquells pacients amb una altaprobabilitat de presentar una lesió intracranial en el medi extrahospitalari.

Los traumatismos craneales encefálicos (TCE) se clasifican, según la gravedad inicial,en: leves, moderados y graves. El TCE leve es aquel traumatismo localizado en lacabeza y que puede ir acompañado o no de pérdida de conocimiento. Normalmente laevolución de estos pacientes es satisfactoria, pero un pequeño número presentenlesiones intracraneales subsidiarias de tratamiento neuroquirúrgico. La seguridad sedefine como la ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo a tenerun daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Los posibles errores sepueden prevenir considerando dos factores: un material apropiado (revisado ycompleto), unos factores humanos muy definidos como el liderazgo, la comunicación,la organización del equipo, la coordinación y la fidelidad de los protocolos. El objetivoplanteado fue elaborar un modelo predictivo de lesiones intracraneales que permitaidentificar aquellos pacientes con una alta probabilidad de presentar una lesiónintracraneal en el medio extrahospitalario.

Universitat de Girona

Manager: Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Soler Sellarès, Montserrat
Abstract: The Traumatic brain injury is classified into mild, moderate and severe depending onthe initial severity. With mild TBI, the patients may remain conscious or may loseconsciousness, but usually these patients have a satisfactory evolution, even though asmall number many present intracranial subsidiary lesions that might needNeurosurgical treatment. Security is defined as the absence, or reduction to a minimumacceptable level, of the risk of suffering any unnecessary damage in the course of thehealth care. These errors can be prevented with appropriate material, reviewed andcompleted altogether with many defined human factors such as leadership,communication, team organization, coordination and loyalty to the protocols. Thestated objective is to develop a predictive model of intracranial lesions in the outpatientenvironment, which allows the identification of patients with high probability ofintracranial injury.
El traumatisme cranial encefàlic (TCE) es classifica en lleu, moderat i greu segons lagravetat inicial. El TCE lleu és aquell traumatisme en el cap, acompanyat o no depèrdua de coneixement. Normalment l’evolució d’aquests pacients és satisfactòria,però un petit nombre presenten lesions intracranials subsidiàries de tractamentneuroquirúrgic. La seguretat es defineix com l’absència o reducció, a un nivell mínimacceptable, del risc de patir un dany innecessari en el curs de l’atenció sanitària.Aquests errors es poden prevenir amb un material apropiat, revisat i complert, amb unsfactors humans molt definits com el lideratge, la comunicació, l’organització de l’equip,la coordinació i la fidelitat als protocols. L’objectiu plantejat és elaborar un modelpredictiu de lesions intracranials que permeti identificar aquells pacients amb una altaprobabilitat de presentar una lesió intracranial en el medi extrahospitalari.
Los traumatismos craneales encefálicos (TCE) se clasifican, según la gravedad inicial,en: leves, moderados y graves. El TCE leve es aquel traumatismo localizado en lacabeza y que puede ir acompañado o no de pérdida de conocimiento. Normalmente laevolución de estos pacientes es satisfactoria, pero un pequeño número presentenlesiones intracraneales subsidiarias de tratamiento neuroquirúrgico. La seguridad sedefine como la ausencia o reducción, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo a tenerun daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Los posibles errores sepueden prevenir considerando dos factores: un material apropiado (revisado ycompleto), unos factores humanos muy definidos como el liderazgo, la comunicación,la organización del equipo, la coordinación y la fidelidad de los protocolos. El objetivoplanteado fue elaborar un modelo predictivo de lesiones intracraneales que permitaidentificar aquellos pacientes con una alta probabilidad de presentar una lesiónintracraneal en el medio extrahospitalario.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/297973
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Traumatisme cranioencefàlic lleu
Traumatismo craneoencefálico leve
Mild traumatic brain injury
Clínica neurològica
Clinic neurologic
Atenció prehospitalària
Atención prehospitalaria
Pre-hospital care
Infermeria d’urgència
Enfermería de emergencia
Emergency nursing
Lesions intracraneals
Lesiones intracraneales
Intracraneal lesions
614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: Mesures de seguretat en els pacients amb traumatismes cranials lleus assistits en el mitjà extrahospitalari
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors