Item


Qualitat de vida, satisfacció i autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques a Catalunya

L’augment, a nivell mundial, de persones majors de 60 anys degut a l’increment progressiu de l’esperança de vida, als avenços tecnològics en salut i a la disminució de la taxa de fecunditat produeix una inversió de la piràmide poblacional. Catalunya compte amb unes necessitats assistencials i d’atenció geriàtrica que van en augment i que produeixen una descompensació entre la demanda i la oferta dels serveis sanitaris. Mentre en altres països europeus ja existeix un sistema residencial en el qual les persones grans potencien la seva autonomia i llibertat incrementant així els nivells de satisfacció i qualitat de vida, Catalunya, continua utilitzant el mateix model estructural i funcional procedent del segle XVII basat en la dependència i no en la promoció de l’autonomia i la qualitat assistencial. Objectiu: Conèixer la percepció de la qualitat de vida, la satisfacció i l’autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques de Catalunya per tal d’afavorir el desenvolupament d’un model d’atenció residencial basat en les persones que promogui la seva autonomia, l’autogestió, la coresponsabilitat, la presa de decisions i que respongui a les seves preferències de vida. Metodologia: Es realitzarà un estudi descriptiu, transversal de caràcter quantitatiu. L’àmbit d’estudi és Catalunya i la població d’estudi són les persones institucionalitzades a les residencies sociosanitàries. La mostra es seleccionarà a través d’un sistema aleatori i sistemàtic. Les variables d’estudi són dades sociodemogràfiques, variables relacionades amb la qualitat de vida, amb la satisfacció i amb l’autonomia. S’administraran dos qüestionari (un que avalua la qualitat de vida i l’altre la satisfacció i l’autonomia) amb la prèvia realització d’una sessió informativa i signatura del consentiment informat. Els resultats s’analitzaran utilitzant el programa SPSS 17.0 per a Windows. Les variables qualitatives es presentaran amb distribució de freqüències i les variables quantitatives mitjançant la mitjana i desviació estàndard (DE)

The worldwide population of over 60s has increased due to a gradual rise in life expectancy, health and in technological advances, as well as the reduction in fertility rate causes a reversal of the population pyramid. Catalonia’s needs in health care and geriatric care are increasing, so an imbalance between the demand and supply of health services is produced as an effect. Meanwhile, in many other European countries a residential-based system already exists in which senior citizens are granted enhanced autonomy and freedom that results in increased levels of satisfaction and quality of life. By comparison, Catalonia continues to use the same structural and functional model from the seventeenth century based on medical-professional reliance instead of a model that promotes independent living and quality of care. Aim: To know the perception of quality of life, satisfaction and autonomy of individuals institutionalised in residential places in Catalonia in order to encourage the development of a residential-based model of care for people in order to promote their autonomy, self-management, co-responsibility, decision making and response to their personal and individual preferences. Methods: Descriptive, cross-sectional quantitative study. The study area is Catalonia and the population are people in institutionalised health and social-care residences. The study sample will be selected both at random and systematically. The study variables are sociodemographic data, variables related to quality of life, satisfaction and autonomy. Two administered questionnaires (one that evaluates the quality of life and the other satisfaction and autonomy) with conducting a briefing prior and informed consent. The results will be analysed using SPSS 17.0 for Windows. The qualitative variables are presented with frequency distribution and quantitative variables by mean and standard deviation (SD)

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Routier Cañigueral, Paula
Abstract: L’augment, a nivell mundial, de persones majors de 60 anys degut a l’increment progressiu de l’esperança de vida, als avenços tecnològics en salut i a la disminució de la taxa de fecunditat produeix una inversió de la piràmide poblacional. Catalunya compte amb unes necessitats assistencials i d’atenció geriàtrica que van en augment i que produeixen una descompensació entre la demanda i la oferta dels serveis sanitaris. Mentre en altres països europeus ja existeix un sistema residencial en el qual les persones grans potencien la seva autonomia i llibertat incrementant així els nivells de satisfacció i qualitat de vida, Catalunya, continua utilitzant el mateix model estructural i funcional procedent del segle XVII basat en la dependència i no en la promoció de l’autonomia i la qualitat assistencial. Objectiu: Conèixer la percepció de la qualitat de vida, la satisfacció i l’autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques de Catalunya per tal d’afavorir el desenvolupament d’un model d’atenció residencial basat en les persones que promogui la seva autonomia, l’autogestió, la coresponsabilitat, la presa de decisions i que respongui a les seves preferències de vida. Metodologia: Es realitzarà un estudi descriptiu, transversal de caràcter quantitatiu. L’àmbit d’estudi és Catalunya i la població d’estudi són les persones institucionalitzades a les residencies sociosanitàries. La mostra es seleccionarà a través d’un sistema aleatori i sistemàtic. Les variables d’estudi són dades sociodemogràfiques, variables relacionades amb la qualitat de vida, amb la satisfacció i amb l’autonomia. S’administraran dos qüestionari (un que avalua la qualitat de vida i l’altre la satisfacció i l’autonomia) amb la prèvia realització d’una sessió informativa i signatura del consentiment informat. Els resultats s’analitzaran utilitzant el programa SPSS 17.0 per a Windows. Les variables qualitatives es presentaran amb distribució de freqüències i les variables quantitatives mitjançant la mitjana i desviació estàndard (DE)
The worldwide population of over 60s has increased due to a gradual rise in life expectancy, health and in technological advances, as well as the reduction in fertility rate causes a reversal of the population pyramid. Catalonia’s needs in health care and geriatric care are increasing, so an imbalance between the demand and supply of health services is produced as an effect. Meanwhile, in many other European countries a residential-based system already exists in which senior citizens are granted enhanced autonomy and freedom that results in increased levels of satisfaction and quality of life. By comparison, Catalonia continues to use the same structural and functional model from the seventeenth century based on medical-professional reliance instead of a model that promotes independent living and quality of care. Aim: To know the perception of quality of life, satisfaction and autonomy of individuals institutionalised in residential places in Catalonia in order to encourage the development of a residential-based model of care for people in order to promote their autonomy, self-management, co-responsibility, decision making and response to their personal and individual preferences. Methods: Descriptive, cross-sectional quantitative study. The study area is Catalonia and the population are people in institutionalised health and social-care residences. The study sample will be selected both at random and systematically. The study variables are sociodemographic data, variables related to quality of life, satisfaction and autonomy. Two administered questionnaires (one that evaluates the quality of life and the other satisfaction and autonomy) with conducting a briefing prior and informed consent. The results will be analysed using SPSS 17.0 for Windows. The qualitative variables are presented with frequency distribution and quantitative variables by mean and standard deviation (SD)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298578
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Residències de persones grans -- Catalunya
Old age homes -- Catalunya
Geriatria -- Catalunya
Geriatrics -- Catalonia
Persones grans -- Salut i higiene -- Catalunya
Older people -- Health and hygiene -- Catalonia
Qualitat de vida -- Catalunya
Quality of life -- Catalonia
Satisfacció
Satisfaction
Autonomia (Psicologia)
Autonomy (Psychology)
Envelliment de la població -- Catalunya
Age distribution (Demography) -- Catalonia
Title: Qualitat de vida, satisfacció i autonomia de les persones institucionalitzades en residències geriàtriques a Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors