Item


Baló de contrapulsació intraaòrtica: efectivitat i complicacions: treball de revisió bibliogràfica

Introducció: El Baló de Contrapulsació Intraòrtica (BCIA) és un dispositiu d’assistència circulatòria. Les seves indicacions són diverses, tot i que actualment la més freqüent és l’assitència ventricular esquerra. Tot i això, la seva efectivitat es troba molt discutida. Els pacients portadors del BCIA poden presentar complicacions que són importants conèixer per poder garantir la seguretat i l’atenció adequada dels pacients portadors d’aquest dispositiu. Objectius: Conèixer l’efectivitat del baló de contrapulsació intraòrtica, descriure les principals complicacions derivades del seu ús i conèixer el paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions. Material i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica durant els mesos de març, abril i maig de 2016 a les bases de dades CINAHL, Medline PubMed, Cochrane Plus Library, Scielo, Dialnet Plus i Trip Database. Les paraules clau utilitzades són: baló de contrapulsació intraaòrtica, complicacions, efectivitat, activitats d’infermeria, infermeria. Els criteris d’inclusió establerts han estat: articles publicats entre gener de 2011 fins l’actualitat; articles de llengua castellana, catalana o anglesa; estudis realitzats amb població adulta de qualsevol edat i portadors del BCIA com a subjecte d’estudi i articles que responguin als objectius de la revisió bibliogràfica. S’han inclòs 13 articles per la realització del treball. Resultats: Hi ha una gran varietat de disseny d’estudi en els 13 articles trobats. La majoria d’ells contemplen l’efectivitat del BCIA i la seva relació amb la mortalitat i només 3 estudis descriuen les complicacions principals del dispositiu. Segons els autors dels estudis seleccionats, el BCIA pot resultar efectiu en alguns casos i hi ha un baix índex de complicacions en els pacients portadors d’aquest. Tot i això, degut a alguna mancança metodològica com ara el tamany mostral dalgun estudi i la poca recerca recent sobre aquest dispositiu no es poden extreure conclusions fiables. Pel que fa al paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions, no s’han trobat recerques de qualitat publicades en bases de dades indexades en ciències de la salut.Conclusions: Es considera efectiu el BCIA com a tractament antiarrítmic però no hi ha efectivitat demostrada en casos de xoc i IAM. També s’ha trobat efectivitat en casos de pont al transplantament i en isquèmia persistent. Com a complicacions més freqüents s’han identificat la lesió vascular i l’hemorràgia greu. El coneixement de l’efectivitat i complicacions del BCIA implica una actuació infermera adequada durant la instauració, funcionament (per contribuir en l’efectivitat) i retirada d’aquest dispositiu. Així com garantir la seguretat de la persona atesa realitzant l’atenció requerida per la prevenció i/o resolució de possibles complicacions. Existeix una manca d’evidència científica en les cures infermeres en el malalt amb BCIA per la prevenció i actuació davant possibles complicacions

Introduction: The Intraaortic Balloon Counterpulsation (BCIA) is a circulatory assist device. The indications are diverse, although currently the most common is the left ventricular assistance. However, their effectiveness is hotly debated. Patients can carry the BCIA complications that are important to know in order to ensure the safety and proper care of patients with this device. Objectives: Get the effectiveness of intraaortic balloon counterpulsation balloon, describe major complications from its use and in the role of nursing in action and prevention of complications. Methods: We performed a literature review during the months of March, April and May 2016 in the databases CINAHL, PubMed MEDLINE, Cochrane Library, SciELO Dialnet Plus Trip Database. The keywords used are: balloon counterpulsation intraaòrtica complications, effectiveness, activities nursing, nursing. The inclusion criteria were established: articles published from January 2011 to the present; articles Spanish, Catalan or English; Studies conducted with adults of any age and carriers of BCIA as a subject of study and articles that meet the objectives of the literature review. 13 articles were included for carrying out the work. Results: There are a variety of study design in the 13 articles found. Most of them include the effectiveness of BCIA and its relationship with mortality and only three studies describe the main complications of the device. According to the study authors selected the BCIA can be effective in some cases and there is a low rate of complications in the patients of this. However, due to some methodological shortcomings such as sample size and study dalgun little recent research on this device can not draw reliable conclusions. Regarding the role of nursing in action and prevention of complications have not been published for searching databases indexed in the health sciences. Conclusions: BCIA is considered as effective antiarrhythmic treatment but no proven effectiveness in cases of shock and IAM. It has also been found effective in cases of bridge to transplantation and ischemia persistent. As most frequent complications were identified vascular injury and severe bleeding.Knowledge of the effectiveness and complications of BCIA action involves a nurse suitable for the establishment, operation (to contribute to the effectiveness) and removal of the device. As well as ensure the safety of the person performing the due care required for the prevention and / or resolution of potential complications. There is a lack of scientific evidence on nursing care in patients with BCIA for prevention and action against possible complications

Manager: Fuentes Pumarola, Concepció
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Martín Contreras, Ruth
Abstract: Introducció: El Baló de Contrapulsació Intraòrtica (BCIA) és un dispositiu d’assistència circulatòria. Les seves indicacions són diverses, tot i que actualment la més freqüent és l’assitència ventricular esquerra. Tot i això, la seva efectivitat es troba molt discutida. Els pacients portadors del BCIA poden presentar complicacions que són importants conèixer per poder garantir la seguretat i l’atenció adequada dels pacients portadors d’aquest dispositiu. Objectius: Conèixer l’efectivitat del baló de contrapulsació intraòrtica, descriure les principals complicacions derivades del seu ús i conèixer el paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions. Material i mètodes: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica durant els mesos de març, abril i maig de 2016 a les bases de dades CINAHL, Medline PubMed, Cochrane Plus Library, Scielo, Dialnet Plus i Trip Database. Les paraules clau utilitzades són: baló de contrapulsació intraaòrtica, complicacions, efectivitat, activitats d’infermeria, infermeria. Els criteris d’inclusió establerts han estat: articles publicats entre gener de 2011 fins l’actualitat; articles de llengua castellana, catalana o anglesa; estudis realitzats amb població adulta de qualsevol edat i portadors del BCIA com a subjecte d’estudi i articles que responguin als objectius de la revisió bibliogràfica. S’han inclòs 13 articles per la realització del treball. Resultats: Hi ha una gran varietat de disseny d’estudi en els 13 articles trobats. La majoria d’ells contemplen l’efectivitat del BCIA i la seva relació amb la mortalitat i només 3 estudis descriuen les complicacions principals del dispositiu. Segons els autors dels estudis seleccionats, el BCIA pot resultar efectiu en alguns casos i hi ha un baix índex de complicacions en els pacients portadors d’aquest. Tot i això, degut a alguna mancança metodològica com ara el tamany mostral dalgun estudi i la poca recerca recent sobre aquest dispositiu no es poden extreure conclusions fiables. Pel que fa al paper d’infermeria en l’actuació i prevenció de complicacions, no s’han trobat recerques de qualitat publicades en bases de dades indexades en ciències de la salut.Conclusions: Es considera efectiu el BCIA com a tractament antiarrítmic però no hi ha efectivitat demostrada en casos de xoc i IAM. També s’ha trobat efectivitat en casos de pont al transplantament i en isquèmia persistent. Com a complicacions més freqüents s’han identificat la lesió vascular i l’hemorràgia greu. El coneixement de l’efectivitat i complicacions del BCIA implica una actuació infermera adequada durant la instauració, funcionament (per contribuir en l’efectivitat) i retirada d’aquest dispositiu. Així com garantir la seguretat de la persona atesa realitzant l’atenció requerida per la prevenció i/o resolució de possibles complicacions. Existeix una manca d’evidència científica en les cures infermeres en el malalt amb BCIA per la prevenció i actuació davant possibles complicacions
Introduction: The Intraaortic Balloon Counterpulsation (BCIA) is a circulatory assist device. The indications are diverse, although currently the most common is the left ventricular assistance. However, their effectiveness is hotly debated. Patients can carry the BCIA complications that are important to know in order to ensure the safety and proper care of patients with this device. Objectives: Get the effectiveness of intraaortic balloon counterpulsation balloon, describe major complications from its use and in the role of nursing in action and prevention of complications. Methods: We performed a literature review during the months of March, April and May 2016 in the databases CINAHL, PubMed MEDLINE, Cochrane Library, SciELO Dialnet Plus Trip Database. The keywords used are: balloon counterpulsation intraaòrtica complications, effectiveness, activities nursing, nursing. The inclusion criteria were established: articles published from January 2011 to the present; articles Spanish, Catalan or English; Studies conducted with adults of any age and carriers of BCIA as a subject of study and articles that meet the objectives of the literature review. 13 articles were included for carrying out the work. Results: There are a variety of study design in the 13 articles found. Most of them include the effectiveness of BCIA and its relationship with mortality and only three studies describe the main complications of the device. According to the study authors selected the BCIA can be effective in some cases and there is a low rate of complications in the patients of this. However, due to some methodological shortcomings such as sample size and study dalgun little recent research on this device can not draw reliable conclusions. Regarding the role of nursing in action and prevention of complications have not been published for searching databases indexed in the health sciences. Conclusions: BCIA is considered as effective antiarrhythmic treatment but no proven effectiveness in cases of shock and IAM. It has also been found effective in cases of bridge to transplantation and ischemia persistent. As most frequent complications were identified vascular injury and severe bleeding.Knowledge of the effectiveness and complications of BCIA action involves a nurse suitable for the establishment, operation (to contribute to the effectiveness) and removal of the device. As well as ensure the safety of the person performing the due care required for the prevention and / or resolution of potential complications. There is a lack of scientific evidence on nursing care in patients with BCIA for prevention and action against possible complications
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298597
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Sang -- Circulació artificial
Blood -- Circulation, Artificial
Infermeria -- Pràctica professional
Nursing -- Practice
Title: Baló de contrapulsació intraaòrtica: efectivitat i complicacions: treball de revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0