Item


Ecologia demogràfica de la perca americana (Micropterus salmoides) a l’Estany de Banyoles

L’Estany de Banyoles, sistema peculiar tant des del punt de vista de la seva formació geològica com de les seves característiques limnològiques, conté actualment una comunitat de peixos profundament modificada respecte de la comunitat original. La perca americana (Micropterus salmoides), introduïda a finals dels anys seixanta del segle XX, és avui una de les espècies dominants en aquesta comunitat, i ocupa sobretot l’hàbitat litoral de l’Estany. Es tracta d’una espècie molt ben estudiada a Nord Amèrica des de diverses disciplines de la biologia i des de fa diverses dècades, cosa que ha comportat que actualment es disposi d’un gran volum d’informació sobre ella. Amb tot, fora del seu continent d’origen ha rebut poca atenció, malgrat l’amplia expansió que ha experimentat arreu del món. En aquesta tesi doctoral s’han abordat, amb un enfocament descriptiu, aspectes fins ara desconeguts per a l’espècie a l’Estany de Banyoles, a la península ibèrica i fins i tot a Europa. Concretament, se n’ha analitzat la condició, el creixement i la demografia, així com les seves variacions temporals. Amb aquesta finalitat, s’ha dissenyat un mostreig composat de deu campanyes de pesca intensives més alguns petits mostrejos addicionals intercalats, mostreig que s’ha allargat des del juliol del 1997 i fins el novembre del 1999. La captura dels exemplars s’ha realitzat mitjançant una tècnica de pesca elèctrica amb una embarcació posada a punt expressament per a aquest estudi, la qual s’ha mostrat considerablement eficient malgrat les dificultats que ofereix el medi. S’ha realitzat un mostreig de marcatge-recaptura basat en la mutilació d’aletes i, en alguns casos, en el marcatge amb pintura acrílica. Només en la darrera campanya (novembre del 1999) s’ha sacrificat una part important de les captures a fi de retirar-ne els otòlits per a la determinació de l’edat. Pel que fa a l’anàlisi de les dades, s’ha aplicat un ampli ventall de mètodes i models per a cada un dels aspectes estudiats, a fi de contrastar-ne els resultats i validar-ne la seva fiabilitat. En el cas de la condició, s’han aplicat mètodes d’anàlisi de la covariància (ANCOVA) i altres mètodes anàlegs, així com, paral·lelament, regressions i anàlisis derivades a partir de la relació longitud-pes. En l’estudi del creixement, s’han realitzat ajustaments de diversos models mitjançant regressions sobre dades de mida a l’edat i sobre dades d’increments de mida observats per interval de temps. També s’han aplicat anàlisis de freqüències de longitud, i, finalment, s’han aplicat mètodes de retrocàlcul a partir dels increments anuals del radi observats en els otòlits. Finalment, en el cas de l’estudi de la demografia, s’han aplicat models de marcatge-recaptura per a l’estimació de la grandària poblacional i de la supervivència, i, a més, s’han ajustat diversos models continus de supervivència sobre aquestes estimacions prèvies. També s’han estimat les capturabilitats associades a la nova tècnica de captura. Per una altra banda, s’ha implementat i realitzat un mostreig sobre la població de pescadors esportius de l’Estany encarat a determinar, bàsicament, la pressió de pesca a què es veu sotmesa l’espècie. Els resultats mostren sobretot una alta estabilitat interanual en tots els aspectes estudiats, que s’explica per l’estabilitat ambiental que, al seu torn, és característica d’aquest ecosistema lacustre. Això reverteix en una longevitat màxima observada que iguala la màxima descrita a la literatura per a l’espècie. Alhora, també s’han descrit fortes oscil·lacions estacionals tant en la condició, com en el creixement, com també en la supervivència, les quals, però, presenten certes diferències en la seva temporalitat, cosa que indica una certa diferenciació en els factors que les regulen.

Banyoles Lake is a peculiar system because its geological origin (karstic lake) and its limnological characteristics. At present day, this lake contains a fish community completely transformed respect of the original community. Largemouth bass (Micropterus salmoides), introduced during the sixties of the XX century, is now one of the dominant species in this community, and it occupies mainly the littoral habitat of the lake. This species has been profusely studied in North America from several disciplines of biology and from several decades ago. So, now there is a big amount of published information about largemouth bass, although introduced populations in other continents have received little attention in spite of his wide expansion around the world. In this work some aspects of the species, till now not well-known for the lake Banyoles population and even for the rest of the Iberian populations and many of the European populations, have been approached with a descriptive focus. Concretely, condition, growth and demography have been analyzed, as well as its temporal variations. With this aim, it has been designed a survey with ten intensive campaigns and some other little additional campaigns. This survey began on July of 1997 and it lasted till November of 1999. Capture was made with a boat electrofishing system specially implemented for this study. This capture technique has proved to be very efficient despite the difficulties of this particular ecosystem. It has been developed a mark-recapture survey based on fin mutilation, and, in some cases, on the use of acrylic dyes for marking. Only in the the last campaign (November of 1999) an important part other capture was sacrificed, in order to extract otholits for age determination. A wide variety of methods and models have been applied for the data analysis, and for each of the aspects studied, in order to contrast the results and validate its reliability. In the case of the condition, the analysis has been conduced with ANCOVA and related methods, as well as regression and related analysis over length-weight data. In the study of growth, several models have been fit at length at age data and at observed length increments. Analysis of length frequencies and backcalculations has also been used. Finally, for the demography description, total abundance and survival have been derived from the mark-recapture models, and after that several continuous survival models have been fit over these previous estimates. Capturabilities related to the new capture technique have been obtained, too. On the other hand, a survey based on anglers interviews has been implemented in order to determinate the fishing mortality for this population. The results show a high interannual stability of all the studied aspects, explained by the ambient stability that is typical of this lake ecosystem. That reverts in a high observed longevity that equal the maximum longevity published for the species. At the same time, strong seasonal fluctuations have been described, in the condition, the growth and the demography. But, these fluctuations have different temporal position along the annual calendar, suggesting that there is a differentiation between their regulatory factors.

Universitat de Girona

Manager: Moreno i Amich, Ramon
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Pou i Rovira, Quim
Abstract: L’Estany de Banyoles, sistema peculiar tant des del punt de vista de la seva formació geològica com de les seves característiques limnològiques, conté actualment una comunitat de peixos profundament modificada respecte de la comunitat original. La perca americana (Micropterus salmoides), introduïda a finals dels anys seixanta del segle XX, és avui una de les espècies dominants en aquesta comunitat, i ocupa sobretot l’hàbitat litoral de l’Estany. Es tracta d’una espècie molt ben estudiada a Nord Amèrica des de diverses disciplines de la biologia i des de fa diverses dècades, cosa que ha comportat que actualment es disposi d’un gran volum d’informació sobre ella. Amb tot, fora del seu continent d’origen ha rebut poca atenció, malgrat l’amplia expansió que ha experimentat arreu del món. En aquesta tesi doctoral s’han abordat, amb un enfocament descriptiu, aspectes fins ara desconeguts per a l’espècie a l’Estany de Banyoles, a la península ibèrica i fins i tot a Europa. Concretament, se n’ha analitzat la condició, el creixement i la demografia, així com les seves variacions temporals. Amb aquesta finalitat, s’ha dissenyat un mostreig composat de deu campanyes de pesca intensives més alguns petits mostrejos addicionals intercalats, mostreig que s’ha allargat des del juliol del 1997 i fins el novembre del 1999. La captura dels exemplars s’ha realitzat mitjançant una tècnica de pesca elèctrica amb una embarcació posada a punt expressament per a aquest estudi, la qual s’ha mostrat considerablement eficient malgrat les dificultats que ofereix el medi. S’ha realitzat un mostreig de marcatge-recaptura basat en la mutilació d’aletes i, en alguns casos, en el marcatge amb pintura acrílica. Només en la darrera campanya (novembre del 1999) s’ha sacrificat una part important de les captures a fi de retirar-ne els otòlits per a la determinació de l’edat. Pel que fa a l’anàlisi de les dades, s’ha aplicat un ampli ventall de mètodes i models per a cada un dels aspectes estudiats, a fi de contrastar-ne els resultats i validar-ne la seva fiabilitat. En el cas de la condició, s’han aplicat mètodes d’anàlisi de la covariància (ANCOVA) i altres mètodes anàlegs, així com, paral·lelament, regressions i anàlisis derivades a partir de la relació longitud-pes. En l’estudi del creixement, s’han realitzat ajustaments de diversos models mitjançant regressions sobre dades de mida a l’edat i sobre dades d’increments de mida observats per interval de temps. També s’han aplicat anàlisis de freqüències de longitud, i, finalment, s’han aplicat mètodes de retrocàlcul a partir dels increments anuals del radi observats en els otòlits. Finalment, en el cas de l’estudi de la demografia, s’han aplicat models de marcatge-recaptura per a l’estimació de la grandària poblacional i de la supervivència, i, a més, s’han ajustat diversos models continus de supervivència sobre aquestes estimacions prèvies. També s’han estimat les capturabilitats associades a la nova tècnica de captura. Per una altra banda, s’ha implementat i realitzat un mostreig sobre la població de pescadors esportius de l’Estany encarat a determinar, bàsicament, la pressió de pesca a què es veu sotmesa l’espècie. Els resultats mostren sobretot una alta estabilitat interanual en tots els aspectes estudiats, que s’explica per l’estabilitat ambiental que, al seu torn, és característica d’aquest ecosistema lacustre. Això reverteix en una longevitat màxima observada que iguala la màxima descrita a la literatura per a l’espècie. Alhora, també s’han descrit fortes oscil·lacions estacionals tant en la condició, com en el creixement, com també en la supervivència, les quals, però, presenten certes diferències en la seva temporalitat, cosa que indica una certa diferenciació en els factors que les regulen.
Banyoles Lake is a peculiar system because its geological origin (karstic lake) and its limnological characteristics. At present day, this lake contains a fish community completely transformed respect of the original community. Largemouth bass (Micropterus salmoides), introduced during the sixties of the XX century, is now one of the dominant species in this community, and it occupies mainly the littoral habitat of the lake. This species has been profusely studied in North America from several disciplines of biology and from several decades ago. So, now there is a big amount of published information about largemouth bass, although introduced populations in other continents have received little attention in spite of his wide expansion around the world. In this work some aspects of the species, till now not well-known for the lake Banyoles population and even for the rest of the Iberian populations and many of the European populations, have been approached with a descriptive focus. Concretely, condition, growth and demography have been analyzed, as well as its temporal variations. With this aim, it has been designed a survey with ten intensive campaigns and some other little additional campaigns. This survey began on July of 1997 and it lasted till November of 1999. Capture was made with a boat electrofishing system specially implemented for this study. This capture technique has proved to be very efficient despite the difficulties of this particular ecosystem. It has been developed a mark-recapture survey based on fin mutilation, and, in some cases, on the use of acrylic dyes for marking. Only in the the last campaign (November of 1999) an important part other capture was sacrificed, in order to extract otholits for age determination. A wide variety of methods and models have been applied for the data analysis, and for each of the aspects studied, in order to contrast the results and validate its reliability. In the case of the condition, the analysis has been conduced with ANCOVA and related methods, as well as regression and related analysis over length-weight data. In the study of growth, several models have been fit at length at age data and at observed length increments. Analysis of length frequencies and backcalculations has also been used. Finally, for the demography description, total abundance and survival have been derived from the mark-recapture models, and after that several continuous survival models have been fit over these previous estimates. Capturabilities related to the new capture technique have been obtained, too. On the other hand, a survey based on anglers interviews has been implemented in order to determinate the fishing mortality for this population. The results show a high interannual stability of all the studied aspects, explained by the ambient stability that is typical of this lake ecosystem. That reverts in a high observed longevity that equal the maximum longevity published for the species. At the same time, strong seasonal fluctuations have been described, in the condition, the growth and the demography. But, these fluctuations have different temporal position along the annual calendar, suggesting that there is a differentiation between their regulatory factors.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299068
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Micropterus salmoides
Condició
Condición
Demography
Creixement
Lago de Banyoles
Growth
Demografia
Crecimiento
Population demography
Estany de Banyoles
Banyoles Lake
Ecologia poblacional
Condition
574 - Ecologia general i biodiversitat
59 - Zoologia
Title: Ecologia demogràfica de la perca americana (Micropterus salmoides) a l’Estany de Banyoles
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors