Item


Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica

Es tracta d’una investigació historiogràfica de caràcter exploratori del fenomen dels serveis socials a Catalunya. La principal novetat de l’estudi resideix en l’enfocament històric, realitzat a partir de l’anàlisi institucional, normatiu i de les polítiques de serveis socials, centrat bàsicament en el territori català. El treball s’ha estructurat en tres partes. La primera, dedicada al projecte d’investigació, tracta del marc de referència, on es presenten unes reflexions inicials, s’efectuen unes precisions sobre la utilització dels termes i el mètode i es tracta de l’objecte d’estudi. A continuació es determina el tipus d’investigació i es delimita l’àmbit territorial i cronològic. En tercer lloc, s’estableix el marc teòric de referència i es formulen les principals qüestions i consideracions plantejades a l’entorn de la problemàtica d’estudi i el darrer apartat es refereix als mètodes i tècniques emprades, fent una especial referència a les dificultats sorgides en l’aplicació del mètode comparatiu i l’observació i, finalment, es concreten les dimensions operatives i les fonts documentals. Atesa la complexitat i la importància que tenia per a la investigació, es dedica íntegrament el capítol segon a l’establiment d’un marc de referència relatiu als conceptes tècnic i jurídic dels serveis socials, així com a altres termes propers, como la caritat, la beneficència, l’assistència social, l’acció social, la seguretat social o el treball social, entre altres. Al final es presenta una definició operativa per a utilitzar en el transcurs del treball. La segona part, que es titula "Una visió històrica de los serveis socials a Catalunya", es refereix pròpiament a la investigació. El primer capítol tracta dels antecedents, que s’inicien amb la pobresa i la caritat medievals, es revisen, després, les aportacions del Renaixement i els canvis produïts al final del absolutisme, així com els derivats de la industrialització, incloent les realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya i de la Generalitat republicana, i, finalment, es revisa l’etapa franquista, tant les actuacions públiques com les innovadores experiències cíviques. El segon capítol es centra en l’etapa de la transició, quan es produeix la gestació dels serveis socials de la democràcia, on es tracta del paper desenvolupat per la iniciativa social i la Generalitat provisional, i s’analitza el tractament dels serveis socials en la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El següent capítol es dedica a la dècada dels vuitanta i s’exposen les actuacions dels primers ajuntaments democràtics i la constitució i estructuració de la Generalitat autonòmica, així com les transferències rebudes de l’Estat i de la Seguretat Social en aquesta matèria. S’analitza la definició, l’estructuració i l’organització dels serveis a través de les principals lleis i reglaments que els regulen. En el capítol quart es tracta la dècada següent, on es produeixen transformacions remarcables. S’analitzen els significats dels canvis que es situen des de la fase excepcional de consens fins a una altra de certa normalitat democràtica. Es revisen els aspectes i les novetats principals, com la creació del Departament de Benestar Social, la Llei 4/1994 i els debats i plans d’actuació del mundo local, especialment les repercussions de les reformes organitzatives i les de les lleis territorials catalanes: creació de les comarques, la reducció del paper de les diputacions i la redistribució competencial local. Finalment, es constata el fort creixement dels serveis socials i la seva consolidació en el territori. A la tercera part es presenten les conclusions i consideracions referents a les qüestions plantejades inicialment en el projecte d’investigació. El darrer apartat es dedica a la bibliografia i els annexos.

This is a historiographic piece of research of an exploratory nature into the phenomenon of social services in Catalonia. In the first part, the research project is presented and the conceptual aspects are clarified. The second part is the research itself, which starts with a chapter dedicated to the background of social services from late mediaeval times to the end of Franco’s dictatorship, including the study of the two Catalan experiences of self-government: the Mancomunitat de Catalunya and the Republican Generalitat. In the following chapters, it studies the management of the social services during the transition period until the approval of the Spanish Constitution and the Catalan Statute of Autonomy; it then deals with the social services in the new social, democratic and autonomic state and their shaping through the transfer of State and Social Security resources, the organisation and definition of the model and finally it looks at the changes and consolidation of the social services during the final decade of the last century. In the third part, the conclusions and considerations about the matters initially proposed for the research project are presented. The final part is the bibliography and annexes.

Universitat de Girona

Manager: Marquès, Salomó
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Vilà Mancebo, Antoni
Abstract: Es tracta d’una investigació historiogràfica de caràcter exploratori del fenomen dels serveis socials a Catalunya. La principal novetat de l’estudi resideix en l’enfocament històric, realitzat a partir de l’anàlisi institucional, normatiu i de les polítiques de serveis socials, centrat bàsicament en el territori català. El treball s’ha estructurat en tres partes. La primera, dedicada al projecte d’investigació, tracta del marc de referència, on es presenten unes reflexions inicials, s’efectuen unes precisions sobre la utilització dels termes i el mètode i es tracta de l’objecte d’estudi. A continuació es determina el tipus d’investigació i es delimita l’àmbit territorial i cronològic. En tercer lloc, s’estableix el marc teòric de referència i es formulen les principals qüestions i consideracions plantejades a l’entorn de la problemàtica d’estudi i el darrer apartat es refereix als mètodes i tècniques emprades, fent una especial referència a les dificultats sorgides en l’aplicació del mètode comparatiu i l’observació i, finalment, es concreten les dimensions operatives i les fonts documentals. Atesa la complexitat i la importància que tenia per a la investigació, es dedica íntegrament el capítol segon a l’establiment d’un marc de referència relatiu als conceptes tècnic i jurídic dels serveis socials, així com a altres termes propers, como la caritat, la beneficència, l’assistència social, l’acció social, la seguretat social o el treball social, entre altres. Al final es presenta una definició operativa per a utilitzar en el transcurs del treball. La segona part, que es titula "Una visió històrica de los serveis socials a Catalunya", es refereix pròpiament a la investigació. El primer capítol tracta dels antecedents, que s’inicien amb la pobresa i la caritat medievals, es revisen, després, les aportacions del Renaixement i els canvis produïts al final del absolutisme, així com els derivats de la industrialització, incloent les realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya i de la Generalitat republicana, i, finalment, es revisa l’etapa franquista, tant les actuacions públiques com les innovadores experiències cíviques. El segon capítol es centra en l’etapa de la transició, quan es produeix la gestació dels serveis socials de la democràcia, on es tracta del paper desenvolupat per la iniciativa social i la Generalitat provisional, i s’analitza el tractament dels serveis socials en la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El següent capítol es dedica a la dècada dels vuitanta i s’exposen les actuacions dels primers ajuntaments democràtics i la constitució i estructuració de la Generalitat autonòmica, així com les transferències rebudes de l’Estat i de la Seguretat Social en aquesta matèria. S’analitza la definició, l’estructuració i l’organització dels serveis a través de les principals lleis i reglaments que els regulen. En el capítol quart es tracta la dècada següent, on es produeixen transformacions remarcables. S’analitzen els significats dels canvis que es situen des de la fase excepcional de consens fins a una altra de certa normalitat democràtica. Es revisen els aspectes i les novetats principals, com la creació del Departament de Benestar Social, la Llei 4/1994 i els debats i plans d’actuació del mundo local, especialment les repercussions de les reformes organitzatives i les de les lleis territorials catalanes: creació de les comarques, la reducció del paper de les diputacions i la redistribució competencial local. Finalment, es constata el fort creixement dels serveis socials i la seva consolidació en el territori. A la tercera part es presenten les conclusions i consideracions referents a les qüestions plantejades inicialment en el projecte d’investigació. El darrer apartat es dedica a la bibliografia i els annexos.
This is a historiographic piece of research of an exploratory nature into the phenomenon of social services in Catalonia. In the first part, the research project is presented and the conceptual aspects are clarified. The second part is the research itself, which starts with a chapter dedicated to the background of social services from late mediaeval times to the end of Franco’s dictatorship, including the study of the two Catalan experiences of self-government: the Mancomunitat de Catalunya and the Republican Generalitat. In the following chapters, it studies the management of the social services during the transition period until the approval of the Spanish Constitution and the Catalan Statute of Autonomy; it then deals with the social services in the new social, democratic and autonomic state and their shaping through the transfer of State and Social Security resources, the organisation and definition of the model and finally it looks at the changes and consolidation of the social services during the final decade of the last century. In the third part, the conclusions and considerations about the matters initially proposed for the research project are presented. The final part is the bibliography and annexes.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299834
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Serveis socials
Servicios sociales
Social services
Catalunya
36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances
Title: Els serveis socials a Catalunya. Una visió històrica
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors