Item


L’organització de l’activitat conjunta en l’ensenyament escolar dels esports col·lectius

L’estudi de les formes d’organització de l’activitat conjunta en l’ensenyament de la col·laboració tàctica en els esports col·lectius en l’àmbit escolar mostra com a punts de referència teòrica, per un costat aportacions provinents de la psicologia de la instrucció, i per un altre costat aportacions provinents de la didàctica de l’ ensenyament de l’ educació física i l’ esport. Pel que fa al camp de la psicologia, cal situar l’estudi de l’activitat conjunta en una perspectiva constructivista dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta pren com a referents Piaget, Ausubel, ... i molt especialment les aportacions fetes des de la teoria sociohistòrica i cultural per Vigotsky i també per Bruner. Així, conceptes com "mediació semiòtica", "internalització", "intersubjectivitat" i "zona de desenvolupament pròxim" tenen un paper molt rellevant. El que ens interessa en aquest treball és saber com s’ho fan el professor i els alumnes per aconseguir que aquests últims construeixin el seu propi coneixement al voltant del contingut proposat. En aquest sentit les idees de Vigotsky, així com la metàfora de "la bastida" de Bruner, són d’una gran importància. Des del camp de l’ensenyament dels esports col·lectius han pres com a referència bàsica el model d’ensenyament a partir de la tàctica provinent dels treballs de Bunker i Thorpe sobre l’ensenyament "per a la comprensió dels esports col·lectius". Així mateix ens hem guiat per aportacions d’autors com Bayer, Castejón, Riera o DevÍs. Pel que fa al camp de la didàctica, les recerques de Pieron han tingut una influència considerable. Es proposa l’estudi del procés d’ensenyament i aprenentatge esportiu des de l’anàlisi de la "interacció educativa" i de la "influència pedagògica", i molt especialment des de la "interactivitat". En aquest marc destaquen els "mecanismes d’influència educativa", que operen en l’àmbit de la interactivitat i que permeten comprendre com el professor ajusta l’ajuda per afavorir la construcció de coneixement dels alumnes. El nostre treball estudia un dels dos mecanismes descrits pels treballs de Coll i els seus col·laboradors de la Universitat de Barcelona i també corroborats pels treballs dirigits per Vila (Universitat de Girona). En concret, el treball se centra en l’anàlisi del procés de cessió i traspàs de la responsabilitat i del control de l’ aprenentatge del professor envers els alumnes. Per això s’empren els nivells i les unitats d’anàlisi proposades per aquests treballs: la seqüència didàctica, la sessió, els segments d’interactivitat i les configuracions de segments d’interactivitat. Així mateix, s’incorpora l’anàlisi de les característiques del contingut, tant pel que fa a la tipologia de les tasques com pel que fa als criteris d’ organització i seqüenciació. Es manté la idea que l’organització de l’activitat conjunta entre el professor i els alumnes esta fortament influenciada per les característiques del contingut. Per dur a terme el treball s’ha realitzat una seqüència didàctica de 4 sessions amb 10 alumnes de segon cicle d’ensenyament primari de l’ escola "Annexa-Joan Puigbert" de la ciutat de Girona. S’ha enregistrat amb vídeo i amb micròfons sense fils tot el que deien i feien tant el professor com els alumnes durant la seqüència d’ensenyament. Posteriorment s’han transcrit les dades a un "full de transcripció" . Hem analitzat les característiques de la seqüència, de les sessions i del contingut: número de tasques, tipus de tasques, elements que intervenen en les tasques, etc., així com la millora en el comportament tàctic dels alumnes. Igualment s’ha analitzat l’activitat conjunta mitjançant segments d’interactivitat i configuracions de segments d’interactivitat. S’ha estudiat l’evolució dels diferents segments, tant en quantitat com en temps emprat durant la seqüència. I també l’evolució de l’activitat conjunta en diferents tipus de tasques: tasques repetides, tasques-base i les respectives modificacions, etc. Això ens ha permès veure el paper del contingut en l’organització de l’ activitat conjunta. Les dades obtingudes permeten corroborar les hipòtesis plantejades en el treball i que tenen a veure amb que: 1. És possible obtenir indicadors sobre el procés de cessió i traspàs del control i de la responsabilitat en una situació d’ensenyament i aprenentatge de la col·laboració tàctica en atac en la iniciació als esports col·lectius. Aquest procés és temporal, gradual i discontinu i no es produeix ni de forma absoluta ni definitiva. 2. És necessari considerar aquest mecanisme en relació amb un segon mecanisme descrit: la construcció d’un sistema cada vegada més ampli i més ric de significats compartits entre el professor i els alumnes al voltant del contingut. Ambdós mecanismes estan interrelacionats i són irreductibles tot i que és possible estudiar-los focalitzant l’atenció en un d’ells. 3. Es constata el paper fonamental del contingut, tant la tipologia com els criteris d’organització i seqüenciació, en l’organització de l’activitat conjunta. Dels resultats obtinguts se’n desprenen algunes conclusions finals que van referides, d’una banda a aspectes d’interès per a futures recerques en aquest camp, i d’altra banda, a aspectes d’interès per a les pràctiques educatives.

The study of collaborative activity (joint activity) in the teaching of term sports (games) in schools takes as points of departure contributions of instructional psychology, on the one hand, and contributions of methodology of physical and sports education on the other. From psychology we have focused on constructivist perspectives, especially on contributions made by Vigotsky and Bruner (zone of proximal development and the metaphor of scaffolding). We propose the study of the process of teaching and learning sports from the analysis of ’interactional education’ and especially from ’interactivity’. We highlight the ’mechanisms of educational influence’ which operate in this ambit and which allow to understand how teachers adjust the help they give to students to enhance the construction of knowledge. We have studied one of these mechanisms: the process of cession and transfer of responsibility of the control and of the learning, following the theoretical and epistemological models proposed by Coll et al (1992, 1995) and also by Vila (1996, 1998). From the teaching of term sports, we have taken as a point of departure the teaching model based on tactics (Bunker&Thorpe, 1982; Castejón, 1997; Devís, 1996). We have developed a didactic sequence of four sessions with ten students and we have obtained data of what the participants say and do in the sequence. The research is interpretative and uses the participants’ observation as a technique. As units of analysis we have used the didactic sequence, the session, the segments of interactivity and the configurations of interactivity segments together with the analysis of the tasks and the sequencing of content. The data obtained have permitted to corroborate the following hypothesis: a) It is possible to obtain indicators about the process of cession and transfer in a teaching situation about tactic collaboration in initiation to sports. This process is gradual and discontinuous and does not occur in an absolute and definitive way. b) We need to relate this mechanism in relation to a second one: the construction of a system of meanings shared between the teacher and the students. c) We can verify the fundamental role of typology and the criteria of organisation and the sequencing of content in the organisation of the collaborative activity.

Universitat de Girona

Manager: Vila, Ignasi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: López Ros, Víctor
Abstract: L’estudi de les formes d’organització de l’activitat conjunta en l’ensenyament de la col·laboració tàctica en els esports col·lectius en l’àmbit escolar mostra com a punts de referència teòrica, per un costat aportacions provinents de la psicologia de la instrucció, i per un altre costat aportacions provinents de la didàctica de l’ ensenyament de l’ educació física i l’ esport. Pel que fa al camp de la psicologia, cal situar l’estudi de l’activitat conjunta en una perspectiva constructivista dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta pren com a referents Piaget, Ausubel, ... i molt especialment les aportacions fetes des de la teoria sociohistòrica i cultural per Vigotsky i també per Bruner. Així, conceptes com "mediació semiòtica", "internalització", "intersubjectivitat" i "zona de desenvolupament pròxim" tenen un paper molt rellevant. El que ens interessa en aquest treball és saber com s’ho fan el professor i els alumnes per aconseguir que aquests últims construeixin el seu propi coneixement al voltant del contingut proposat. En aquest sentit les idees de Vigotsky, així com la metàfora de "la bastida" de Bruner, són d’una gran importància. Des del camp de l’ensenyament dels esports col·lectius han pres com a referència bàsica el model d’ensenyament a partir de la tàctica provinent dels treballs de Bunker i Thorpe sobre l’ensenyament "per a la comprensió dels esports col·lectius". Així mateix ens hem guiat per aportacions d’autors com Bayer, Castejón, Riera o DevÍs. Pel que fa al camp de la didàctica, les recerques de Pieron han tingut una influència considerable. Es proposa l’estudi del procés d’ensenyament i aprenentatge esportiu des de l’anàlisi de la "interacció educativa" i de la "influència pedagògica", i molt especialment des de la "interactivitat". En aquest marc destaquen els "mecanismes d’influència educativa", que operen en l’àmbit de la interactivitat i que permeten comprendre com el professor ajusta l’ajuda per afavorir la construcció de coneixement dels alumnes. El nostre treball estudia un dels dos mecanismes descrits pels treballs de Coll i els seus col·laboradors de la Universitat de Barcelona i també corroborats pels treballs dirigits per Vila (Universitat de Girona). En concret, el treball se centra en l’anàlisi del procés de cessió i traspàs de la responsabilitat i del control de l’ aprenentatge del professor envers els alumnes. Per això s’empren els nivells i les unitats d’anàlisi proposades per aquests treballs: la seqüència didàctica, la sessió, els segments d’interactivitat i les configuracions de segments d’interactivitat. Així mateix, s’incorpora l’anàlisi de les característiques del contingut, tant pel que fa a la tipologia de les tasques com pel que fa als criteris d’ organització i seqüenciació. Es manté la idea que l’organització de l’activitat conjunta entre el professor i els alumnes esta fortament influenciada per les característiques del contingut. Per dur a terme el treball s’ha realitzat una seqüència didàctica de 4 sessions amb 10 alumnes de segon cicle d’ensenyament primari de l’ escola "Annexa-Joan Puigbert" de la ciutat de Girona. S’ha enregistrat amb vídeo i amb micròfons sense fils tot el que deien i feien tant el professor com els alumnes durant la seqüència d’ensenyament. Posteriorment s’han transcrit les dades a un "full de transcripció" . Hem analitzat les característiques de la seqüència, de les sessions i del contingut: número de tasques, tipus de tasques, elements que intervenen en les tasques, etc., així com la millora en el comportament tàctic dels alumnes. Igualment s’ha analitzat l’activitat conjunta mitjançant segments d’interactivitat i configuracions de segments d’interactivitat. S’ha estudiat l’evolució dels diferents segments, tant en quantitat com en temps emprat durant la seqüència. I també l’evolució de l’activitat conjunta en diferents tipus de tasques: tasques repetides, tasques-base i les respectives modificacions, etc. Això ens ha permès veure el paper del contingut en l’organització de l’ activitat conjunta. Les dades obtingudes permeten corroborar les hipòtesis plantejades en el treball i que tenen a veure amb que: 1. És possible obtenir indicadors sobre el procés de cessió i traspàs del control i de la responsabilitat en una situació d’ensenyament i aprenentatge de la col·laboració tàctica en atac en la iniciació als esports col·lectius. Aquest procés és temporal, gradual i discontinu i no es produeix ni de forma absoluta ni definitiva. 2. És necessari considerar aquest mecanisme en relació amb un segon mecanisme descrit: la construcció d’un sistema cada vegada més ampli i més ric de significats compartits entre el professor i els alumnes al voltant del contingut. Ambdós mecanismes estan interrelacionats i són irreductibles tot i que és possible estudiar-los focalitzant l’atenció en un d’ells. 3. Es constata el paper fonamental del contingut, tant la tipologia com els criteris d’organització i seqüenciació, en l’organització de l’activitat conjunta. Dels resultats obtinguts se’n desprenen algunes conclusions finals que van referides, d’una banda a aspectes d’interès per a futures recerques en aquest camp, i d’altra banda, a aspectes d’interès per a les pràctiques educatives.
The study of collaborative activity (joint activity) in the teaching of term sports (games) in schools takes as points of departure contributions of instructional psychology, on the one hand, and contributions of methodology of physical and sports education on the other. From psychology we have focused on constructivist perspectives, especially on contributions made by Vigotsky and Bruner (zone of proximal development and the metaphor of scaffolding). We propose the study of the process of teaching and learning sports from the analysis of ’interactional education’ and especially from ’interactivity’. We highlight the ’mechanisms of educational influence’ which operate in this ambit and which allow to understand how teachers adjust the help they give to students to enhance the construction of knowledge. We have studied one of these mechanisms: the process of cession and transfer of responsibility of the control and of the learning, following the theoretical and epistemological models proposed by Coll et al (1992, 1995) and also by Vila (1996, 1998). From the teaching of term sports, we have taken as a point of departure the teaching model based on tactics (Bunker&Thorpe, 1982; Castejón, 1997; Devís, 1996). We have developed a didactic sequence of four sessions with ten students and we have obtained data of what the participants say and do in the sequence. The research is interpretative and uses the participants’ observation as a technique. As units of analysis we have used the didactic sequence, the session, the segments of interactivity and the configurations of interactivity segments together with the analysis of the tasks and the sequencing of content. The data obtained have permitted to corroborate the following hypothesis: a) It is possible to obtain indicators about the process of cession and transfer in a teaching situation about tactic collaboration in initiation to sports. This process is gradual and discontinuous and does not occur in an absolute and definitive way. b) We need to relate this mechanism in relation to a second one: the construction of a system of meanings shared between the teacher and the students. c) We can verify the fundamental role of typology and the criteria of organisation and the sequencing of content in the organisation of the collaborative activity.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299999
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Didactics of teaching
Didáctica de la enseñanza
Didàctica de l’ensenyament
Instructional psychology
Psicología de la instrucción
Psicologia de la instrucció
Primary school
Educación primaria
Educació primària
Sport activities
Actividades deportivas
Activitats esportives
159.9 - Psicologia
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: L’organització de l’activitat conjunta en l’ensenyament escolar dels esports col·lectius
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors