Ítem


Aproximacions sintètiques per a la preparació en dissolució i fase sòlida de llibreries de sistemes herocíclics de 5 membres amb elevada diversitat molecular. Síntesi d’imidazolones, triazoles i imidazoxazoles

According to a strategy based on an Aza-Wittig reaction type, an efficient methodology in solution toward the synthesis of libraries of 2-aminoimidazolones with high molecular diversity has been developed. The strategy is readily adapted to the solid support. The regioselectivity in the heterocyclisation reaction between the corresponding carbodiimides and different primary amines for the synthesis of 2-aminoimidazolones has been studied. A correlation between the regioisomer obtained and the stereoelectronic properties of the primary amines used was stablished. The structural elucidation of there 2-aminoimidazolones was unambiguously established based on spectroscopic properties and X-Ray diffraction data

D’acord amb una estratègia basada en la reacció Aza-Wittig, s’ha desenvolupat una metodologia eficient en dissolució, fàcilment adaptable a la síntesi en fase sòlida per l’obtenció de llibreries de 2-aminoimidazolones tipus 2 i 3 amb elevada diversitat molecular. S’ha estudiat la regioselectivitat en les reaccions d’heterociclació per l’obtenció de 2-aminoimidazolones a partir de les corresponents carbodiimides 1 i diferents amines primàries, relacionant els regioisòmers obtinguts amb les propietats estereoelectròniques de les diferents amines utilitzades. Les estructures de 2-aminoimidazolones obtingudes s’han determinat inequívocament en base a les seves dades espectroscòpiques i per difracció de raigs X

Universitat de Girona

Director: Villalgordo Soto, José Manuel
Ventura Bargalló, Montserrat
Altres contribucions: Universitat de Girona. Departament de Química
Autor: Heras i Corominas, Montserrat
Resum: According to a strategy based on an Aza-Wittig reaction type, an efficient methodology in solution toward the synthesis of libraries of 2-aminoimidazolones with high molecular diversity has been developed. The strategy is readily adapted to the solid support. The regioselectivity in the heterocyclisation reaction between the corresponding carbodiimides and different primary amines for the synthesis of 2-aminoimidazolones has been studied. A correlation between the regioisomer obtained and the stereoelectronic properties of the primary amines used was stablished. The structural elucidation of there 2-aminoimidazolones was unambiguously established based on spectroscopic properties and X-Ray diffraction data
D’acord amb una estratègia basada en la reacció Aza-Wittig, s’ha desenvolupat una metodologia eficient en dissolució, fàcilment adaptable a la síntesi en fase sòlida per l’obtenció de llibreries de 2-aminoimidazolones tipus 2 i 3 amb elevada diversitat molecular. S’ha estudiat la regioselectivitat en les reaccions d’heterociclació per l’obtenció de 2-aminoimidazolones a partir de les corresponents carbodiimides 1 i diferents amines primàries, relacionant els regioisòmers obtinguts amb les propietats estereoelectròniques de les diferents amines utilitzades. Les estructures de 2-aminoimidazolones obtingudes s’han determinat inequívocament en base a les seves dades espectroscòpiques i per difracció de raigs X
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/300424
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
URI Drets: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Matèria: Tesis i dissertacions acadèmiques
Compostos orgànics
Organic compounds
Composées organiques
Síntesis
Synthesis
Synthésis
Química combinatòria
Combinatorial chemistry
Chimie combinatoire
Imidazolones
Imidazoles
Triazoles
Imidazoxazoles
547 - Química orgànica
Títol: Aproximacions sintètiques per a la preparació en dissolució i fase sòlida de llibreries de sistemes herocíclics de 5 membres amb elevada diversitat molecular. Síntesi d’imidazolones, triazoles i imidazoxazoles
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: Recercat

Matèries

Autors