Item


Documents administratius de la UdG [versió html]

Accediu al llibre clicant damunt index.html que trobareu a ’Arxius per aquest ítem’

Amb aquesta publicació es pretén, d’una banda, homogeneïtzar els documents administratius que es produeixen a la UdG, tant des del punt de vista formal com textual, per contribuir a la imatge de qualitat de la UdG, i, d’altra banda, oferir un recurs a les persones de la UdG que han de redactar documents administratius, amb la intenció que produeixin textos tan eficients com sigui possible. Els diferents documents administratius es presenten classificats en tres apartats: textos dels òrgans de govern unipersonals, textos dels òrgans col·legiats i textos comuns a tots dos òrgans. De cada document se’n fa una descripció acurada, se’n presenta l’estructura i se’n donen alguns exemples. Un dels trets més importants de la publicació és que ha estat elaborada per tres serveis de la Universitat: el Servei de Llengües Modernes, la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre i l’Assessoria Jurídica, els quals hi han aportat els seus punts de vista respectius, propis de les disciplines de què tracten

Universitat de Girona

Author: Universitat de Girona.Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona. Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre
Universitat de Girona. Assessoria Jurídica
Abstract: Accediu al llibre clicant damunt index.html que trobareu a ’Arxius per aquest ítem’
Amb aquesta publicació es pretén, d’una banda, homogeneïtzar els documents administratius que es produeixen a la UdG, tant des del punt de vista formal com textual, per contribuir a la imatge de qualitat de la UdG, i, d’altra banda, oferir un recurs a les persones de la UdG que han de redactar documents administratius, amb la intenció que produeixin textos tan eficients com sigui possible. Els diferents documents administratius es presenten classificats en tres apartats: textos dels òrgans de govern unipersonals, textos dels òrgans col·legiats i textos comuns a tots dos òrgans. De cada document se’n fa una descripció acurada, se’n presenta l’estructura i se’n donen alguns exemples. Un dels trets més importants de la publicació és que ha estat elaborada per tres serveis de la Universitat: el Servei de Llengües Modernes, la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre i l’Assessoria Jurídica, els quals hi han aportat els seus punts de vista respectius, propis de les disciplines de què tracten
Document access: http://hdl.handle.net/2072/301250
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada (by-nc-nd)
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
Subject: Documents administratius
Administrative agencies -- Records and correspondance
Title: Documents administratius de la UdG [versió html]
Type: info:eu-repo/semantics/book
Repository: Recercat

Subjects

Authors