Item


Biotecnologia reproductiva en porcí: estat actual i reptes de futur

Reproductive biotechnology in porcine includes several techniques of analysis of the seminal quality and techniques of assisted reproduction. The main goals are guaranteeing the biological security, allowing the traceability and increasing (or stabilizing) the repductive yield. Among the techniques of analysis of the seminal quality we highlight those of sperm quality (concentration, motility, viability, integrity of membranes and DNA), those of sanitary control (PCR-RT for the detection of virus and bacteria) and those of determination of fertilizing ability and osmotic resistance. Among the assisted reproduction techniques, there is artificial insemination (cervical, postcervical and intrauterine), in vitro fertilization, intracytoplasmic injection of spermatozoa, embryonic vitrification, non surgical embryonic transfer, sperm cryopreservation, spermatozoa and embryos sexing, reproductive and therapeutic cloning, and transgenity.

La biotecnologia reproductiva en porcí inclou les diverses tècniques d’anàlisi de la qualitat seminal i les tècniques de reproducció assistida. Els objectius fonamentals són garantir la seguretat biològica, permetre’n la traçabilitat i incrementar (o estabilitzar) el rendiment reproductiu. Entre les tècniques d’anàlisi de la qualitat seminal destaquem les de determinació de qualitat espermàtica (concentració, motilitat, viabilitat, integritat de membranes i del DNA), les de control de l’estat sanitari (PCR-RT per a detecció de virus i bacteris) i les de determinació del poder fecundant i de la resistència osmòtica. Entre les tècniques de reproducció assistida es practiquen la inseminació artificial (cervical, postcervical i intrauterina), la fecundació in vitro, la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides, la vitrificació embrionària, la transferència embrionària no quirúrgica, la criopreservació espermàtica, el sexatge d’espermatozoides i d’embrions, el clonatge reproductiu i terapèutic i la transgènesi

Societat Catalana de Biologia

Author: Bonet, Sergi
Briz González, Maria Dolors
Pinart Nadal, Elisabeth
Sancho Badell, Sílvia
Bussalleu Muntada, Eva
Yeste Oliveras, Marc
Casas Roqueta, Isabel
Fábregas, Anna
Puigmulé, Marta
García, Estela
Santos, Mónica
Torner Bosch, Eva
Micaló, Sílvia
Date: 2018 June 5
Abstract: Reproductive biotechnology in porcine includes several techniques of analysis of the seminal quality and techniques of assisted reproduction. The main goals are guaranteeing the biological security, allowing the traceability and increasing (or stabilizing) the repductive yield. Among the techniques of analysis of the seminal quality we highlight those of sperm quality (concentration, motility, viability, integrity of membranes and DNA), those of sanitary control (PCR-RT for the detection of virus and bacteria) and those of determination of fertilizing ability and osmotic resistance. Among the assisted reproduction techniques, there is artificial insemination (cervical, postcervical and intrauterine), in vitro fertilization, intracytoplasmic injection of spermatozoa, embryonic vitrification, non surgical embryonic transfer, sperm cryopreservation, spermatozoa and embryos sexing, reproductive and therapeutic cloning, and transgenity.
La biotecnologia reproductiva en porcí inclou les diverses tècniques d’anàlisi de la qualitat seminal i les tècniques de reproducció assistida. Els objectius fonamentals són garantir la seguretat biològica, permetre’n la traçabilitat i incrementar (o estabilitzar) el rendiment reproductiu. Entre les tècniques d’anàlisi de la qualitat seminal destaquem les de determinació de qualitat espermàtica (concentració, motilitat, viabilitat, integritat de membranes i del DNA), les de control de l’estat sanitari (PCR-RT per a detecció de virus i bacteris) i les de determinació del poder fecundant i de la resistència osmòtica. Entre les tècniques de reproducció assistida es practiquen la inseminació artificial (cervical, postcervical i intrauterina), la fecundació in vitro, la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides, la vitrificació embrionària, la transferència embrionària no quirúrgica, la criopreservació espermàtica, el sexatge d’espermatozoides i d’embrions, el clonatge reproductiu i terapèutic i la transgènesi
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320372
Language: spa
Publisher: Societat Catalana de Biologia
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Porcs -- Reproducció
Biotecnologia
Reproducció assistida
Semen
Pigs -- Reproduction
Biotechnology
Reproductive technology
Title: Biotecnologia reproductiva en porcí: estat actual i reptes de futur
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors