Item


El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre = Gender in Romance: When Gender Expresses Number and the Feminine is Neuter

The label gender is used for different grammatical notions: the distinction of a series of conventional noun classes, the distinction of different semantic categories (particularly inanimates and sex in animates), or the characterization of pronouns referring to humans or things in general. This paper reviews the functioning of grammatical gender in Romance languages. It starts from phenomena known in these languages, such as types of distribution of markers, the existence of an ambigeneric noun class in some languages, the variation in gender assignment, and cases of agreement. Then it pays particular attention to collective feminine nouns and the so-called mass neuter, as well as to the opposition between pronouns referring to humans and those referring to things in general. As for collective feminine nouns and he mass neuter, it is shown how morphemes that apparently are gender markers are used to express an opposition between countable and uncountable nouns, usually linked to number distinctions. Concerning the opposition between pronouns referring to humans and those referring to things in general, an explanation is given for the use of feminine forms for pronouns with a neuter value

L’etiqueta de gènere s’aplica a nocions gramaticals diverses: la distinció de classes convencionals de noms, la distinció de diverses categories semàntiques (particularment, els inanimats i el sexe dels animats) o la caracterització de pronoms referits a persones o a coses en general. Aquest article repassa el funcionament del gènere gramatical en les llengües romàniques. Comença per fenòmens coneguts en aquestes llengües, tals com les menes de distribució de les marques, l’existència d’una classe de noms ambígena en algunes llengües, la variació en l’atribució de gènere i els casos de concordança. En acabat, s’ocupa de manera especial de l’anomenat neutre de matèria, i també de l’oposició entre els pronoms referits a persones o a coses en general. Pel que fa als noms femenins col·lectius i al neutre de matèria, s’hi mostra com morfemes que són aparentment marques de gènere s’utilitzen per a expressar l’oposició entre comptable i no comptable, associada habitualment al nombre. Respecte a l’oposició entre els pronoms referits a persones i a coses en general, es dóna una explicació de l’ús de formes de femení amb pronoms que tenen valor de neutre

L’elaboració d’aquest article s’ha valgut del finançament del Ministeri de Ciència i Innovació a través del projecte FFI2009-07635

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Manager: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)
Author: Lamuela, Xavier
Date: 2018 June 5
Abstract: The label gender is used for different grammatical notions: the distinction of a series of conventional noun classes, the distinction of different semantic categories (particularly inanimates and sex in animates), or the characterization of pronouns referring to humans or things in general. This paper reviews the functioning of grammatical gender in Romance languages. It starts from phenomena known in these languages, such as types of distribution of markers, the existence of an ambigeneric noun class in some languages, the variation in gender assignment, and cases of agreement. Then it pays particular attention to collective feminine nouns and the so-called mass neuter, as well as to the opposition between pronouns referring to humans and those referring to things in general. As for collective feminine nouns and he mass neuter, it is shown how morphemes that apparently are gender markers are used to express an opposition between countable and uncountable nouns, usually linked to number distinctions. Concerning the opposition between pronouns referring to humans and those referring to things in general, an explanation is given for the use of feminine forms for pronouns with a neuter value
L’etiqueta de gènere s’aplica a nocions gramaticals diverses: la distinció de classes convencionals de noms, la distinció de diverses categories semàntiques (particularment, els inanimats i el sexe dels animats) o la caracterització de pronoms referits a persones o a coses en general. Aquest article repassa el funcionament del gènere gramatical en les llengües romàniques. Comença per fenòmens coneguts en aquestes llengües, tals com les menes de distribució de les marques, l’existència d’una classe de noms ambígena en algunes llengües, la variació en l’atribució de gènere i els casos de concordança. En acabat, s’ocupa de manera especial de l’anomenat neutre de matèria, i també de l’oposició entre els pronoms referits a persones o a coses en general. Pel que fa als noms femenins col·lectius i al neutre de matèria, s’hi mostra com morfemes que són aparentment marques de gènere s’utilitzen per a expressar l’oposició entre comptable i no comptable, associada habitualment al nombre. Respecte a l’oposició entre els pronoms referits a persones i a coses en general, es dóna una explicació de l’ús de formes de femení amb pronoms que tenen valor de neutre
L’elaboració d’aquest article s’ha valgut del finançament del Ministeri de Ciència i Innovació a través del projecte FFI2009-07635
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320909
Language: cat
Publisher: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Llengües romàniques -- Gènere
Romance languages -- Gender
Gramàtica comparada i general -- Gènere
Grammar, Comparative and general -- Gender
Title: El gènere en les llengües romàniques: quan el gènere expressa el nombre i el femení és neutre = Gender in Romance: When Gender Expresses Number and the Feminine is Neuter
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors