Item


Percepció i coneixements dels estudiants d’infermeria sobre la violència en la parella

Les últimes dades de l’estudi europeu del 2014, sobre la violència de parella indiquen que gairebé 62 milions de dones europees, havien sofert actes de violència de gènere, entre els quals es destaca els relacionats amb la violència de parella (VP). Els maltractaments constitueixen un problema molt greu que genera al nostre país cada vegada més alarma social i més actuacions legals i professionals per fer-li front. El sistema de salut és, amb freqüència, el primer lloc al que les víctimes de violència domèstica acudeixen a la recerca d’assessorament i ajuda, sent aquest el motiu pel qual els professionals de la salut tenen un paper central per a la seva assistència. Aquests formen part implicada en el sistema de detecció, atenció i actuació. Per això, els plans d’estudi de Grau d’Infermeria recullen en el BOE la formació en VP des de l’àmbit universitari. L’objectiu del nostre estudi consisteix en la identificació de la percepció i dels coneixements en relació a la violència de parella dels estudiants del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona durant el curs acadèmic 2012-2013. Per a dur-lo a terme es va realitzar un anàlisi quantitatiu dels resultats a través de l’administració d’una enquesta sobre sis aspectes de la VP, l’enquesta incloïa el perfil demogràfic (sexe, edat i anys d’estudi) dels estudiants i les declaracions relatives a les seves percepcions i coneixements sobre la VP: causes d’abús; la identificació de les dones objecte de VP i del seus autors; creences de les infermeres; funcions perceptibles; i la preparació educativa. Els estudiants del Grau d’Infermeria mostren tenir un bon coneixement sobre les causes del abús en VP, així com una formació adequada. També cal destacar que un 54,42% dels alumnes enquestats es veuen capacitats per afrontar un cas de VP com a infermer/a. S’observa una millora de la formació educativa en el transcurs acadèmic. En 1r curs un 40,09% té una bona formació, aquest valor augmenta fins a un 56,58% a tercer curs, baixant lleugerament fins un 44,27% a 4rt curs. Els resultats obtinguts són semblats a estudis de mostres similars en estudiants d’infermeria de Memphis (EUA) i de la University of Southern Queensland (Austràlia) quant a coneixements i percepció sobre la VP. Encara que els resultats mostren un coneixement i una percepció sobre la VP adequada, destaquem que això no succeeix en gairebé un 40% dels enquestats. La introducció de matèries específiques sobre igualtat i sobre violència contra la dona en els plans d’estudis, pot esdevenir una mesura preventiva per revisar i corregir possibles mites i creences en VP. Per tant, és necessari millorar la formació del currículum en estudiants d’infermeria per la importància d’aquest greu problema de salut pública, donant major èmfasis en la satisfacció de les necessitats emocionals i en la comprensió dels diferents enfocaments en VP, especialment en mesures de prevenció i educació

The latest data from the 2014 European study on intimate partner violence indicate that nearly 62 million women in Europe had suffered from acts of violence, among which stands out the ones related to intimate partner violence (IPV). Abuses constitute a serious problem in our country that generate an increasingly social alarm and the need of some legal proceedings and professionals to cope with this situation The health system is often the first place where victims of domestic violence can come for advice and help and for this reason health professionals have a central role in taking care of them. They are an important part involved in the detection system, attention and action system. Therefore, training in IVP has been incorporated into the curriculum of Nursing Degree by Spanish National Printing Office (BOE) The aim of our study was to identify the perception and knowledge of the students of the Nursing Degree at the University of Girona, during the academic year 2012-2013. To carry it out, we made a quantitative analysis of the results obtained from this survey which was focus on six aspects of the IPV. The survey included the demographic profile (gender, age and years of study) of students and some statements of their perceptions and knowledge about the IPV: causes of the abuse, identification of the victim and the author of the IPV, nurses’ beliefs, perceivable features, and educational preparation. The students show to have a good knowledge about the causes of abuse in IPV and an adequate training. We also remark that 54,42% of students are trained to deal with a case of IPV as a nurse. Furthermore, we could perceive an improvement in students’ educational training over the academic years: 40,09% of the students had a good training during their 1st course, this value increases up to 56,58% of the students during their third course and goes slightly down to 44,27% for the 4th course students. These results are similar to some studies made with analogous samples in nursing students from Memphis (USA) and from the University of Southern Queensland (Australia) in terms of knowledge and perception of the IPV. Although these results show a good knowledge and perception of the IPV, we would like to emphasize that this does not happen in almost 40% of the respondents. The introduction of specific topics on equality and violence against women in the curriculum, can be a preventative measure interesting to review with the purpose of correct any myths and beliefs in IPV. Indeed, it is necessary to improve the training curriculum for nursing students due to the importance of this serious public health problem, giving greater emphasis on knowing the emotional needs and trying to understand the different kinds of IPV, especially in terms of prevention and education measures

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Val Mañó, Antonio
Date: 2018 June 5
Abstract: Les últimes dades de l’estudi europeu del 2014, sobre la violència de parella indiquen que gairebé 62 milions de dones europees, havien sofert actes de violència de gènere, entre els quals es destaca els relacionats amb la violència de parella (VP). Els maltractaments constitueixen un problema molt greu que genera al nostre país cada vegada més alarma social i més actuacions legals i professionals per fer-li front. El sistema de salut és, amb freqüència, el primer lloc al que les víctimes de violència domèstica acudeixen a la recerca d’assessorament i ajuda, sent aquest el motiu pel qual els professionals de la salut tenen un paper central per a la seva assistència. Aquests formen part implicada en el sistema de detecció, atenció i actuació. Per això, els plans d’estudi de Grau d’Infermeria recullen en el BOE la formació en VP des de l’àmbit universitari. L’objectiu del nostre estudi consisteix en la identificació de la percepció i dels coneixements en relació a la violència de parella dels estudiants del Grau d’Infermeria de la Universitat de Girona durant el curs acadèmic 2012-2013. Per a dur-lo a terme es va realitzar un anàlisi quantitatiu dels resultats a través de l’administració d’una enquesta sobre sis aspectes de la VP, l’enquesta incloïa el perfil demogràfic (sexe, edat i anys d’estudi) dels estudiants i les declaracions relatives a les seves percepcions i coneixements sobre la VP: causes d’abús; la identificació de les dones objecte de VP i del seus autors; creences de les infermeres; funcions perceptibles; i la preparació educativa. Els estudiants del Grau d’Infermeria mostren tenir un bon coneixement sobre les causes del abús en VP, així com una formació adequada. També cal destacar que un 54,42% dels alumnes enquestats es veuen capacitats per afrontar un cas de VP com a infermer/a. S’observa una millora de la formació educativa en el transcurs acadèmic. En 1r curs un 40,09% té una bona formació, aquest valor augmenta fins a un 56,58% a tercer curs, baixant lleugerament fins un 44,27% a 4rt curs. Els resultats obtinguts són semblats a estudis de mostres similars en estudiants d’infermeria de Memphis (EUA) i de la University of Southern Queensland (Austràlia) quant a coneixements i percepció sobre la VP. Encara que els resultats mostren un coneixement i una percepció sobre la VP adequada, destaquem que això no succeeix en gairebé un 40% dels enquestats. La introducció de matèries específiques sobre igualtat i sobre violència contra la dona en els plans d’estudis, pot esdevenir una mesura preventiva per revisar i corregir possibles mites i creences en VP. Per tant, és necessari millorar la formació del currículum en estudiants d’infermeria per la importància d’aquest greu problema de salut pública, donant major èmfasis en la satisfacció de les necessitats emocionals i en la comprensió dels diferents enfocaments en VP, especialment en mesures de prevenció i educació
The latest data from the 2014 European study on intimate partner violence indicate that nearly 62 million women in Europe had suffered from acts of violence, among which stands out the ones related to intimate partner violence (IPV). Abuses constitute a serious problem in our country that generate an increasingly social alarm and the need of some legal proceedings and professionals to cope with this situation The health system is often the first place where victims of domestic violence can come for advice and help and for this reason health professionals have a central role in taking care of them. They are an important part involved in the detection system, attention and action system. Therefore, training in IVP has been incorporated into the curriculum of Nursing Degree by Spanish National Printing Office (BOE) The aim of our study was to identify the perception and knowledge of the students of the Nursing Degree at the University of Girona, during the academic year 2012-2013. To carry it out, we made a quantitative analysis of the results obtained from this survey which was focus on six aspects of the IPV. The survey included the demographic profile (gender, age and years of study) of students and some statements of their perceptions and knowledge about the IPV: causes of the abuse, identification of the victim and the author of the IPV, nurses’ beliefs, perceivable features, and educational preparation. The students show to have a good knowledge about the causes of abuse in IPV and an adequate training. We also remark that 54,42% of students are trained to deal with a case of IPV as a nurse. Furthermore, we could perceive an improvement in students’ educational training over the academic years: 40,09% of the students had a good training during their 1st course, this value increases up to 56,58% of the students during their third course and goes slightly down to 44,27% for the 4th course students. These results are similar to some studies made with analogous samples in nursing students from Memphis (USA) and from the University of Southern Queensland (Australia) in terms of knowledge and perception of the IPV. Although these results show a good knowledge and perception of the IPV, we would like to emphasize that this does not happen in almost 40% of the respondents. The introduction of specific topics on equality and violence against women in the curriculum, can be a preventative measure interesting to review with the purpose of correct any myths and beliefs in IPV. Indeed, it is necessary to improve the training curriculum for nursing students due to the importance of this serious public health problem, giving greater emphasis on knowing the emotional needs and trying to understand the different kinds of IPV, especially in terms of prevention and education measures
Document access: http://hdl.handle.net/2072/321293
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Violència envers les dones
Women -- Abuse of
Estudiants d’infermeria
Nursing students
Violència conjugal
Conjugal violence
Percepció social
Social perception
Title: Percepció i coneixements dels estudiants d’infermeria sobre la violència en la parella
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0