Item


Circulació monetària al rerepaís emporità

La metodologia utilitzada per dur a terme aquest treball consta de diverses parts. En primer lloc es busca bibliografia bàsica per conèixer i comprendre els diversos jaciments objecte d’estudi, ja que no tots tenen les mateixes característiques i cal tenir en compte no es comparable una vil·la romana amb un statio. En segon lloc es fa un estudi bastant complert de les monedes de cada jaciment i s’organitzen en bases de dades perquè sigui més fàcil posteriorment la seva localització. Seguidament es procedeix a realitzar l’explicació del marc geogràfic, de les característiques pròpies dels jaciments i una breu cronologia amb l’ajuda de la bibliografia bàsica. El cos principal del treball serà l’estudi numismàtic on, seguint l’ordre de cada un dels jaciments, es durà a terme l’estudi més acurat de les monedes trobades, ubicant-les en un marc cronològic i realitzant els gràfics propis per tenir una visió més global de la informació. Posteriorment es podrà realitzar una comparativa amb els estudis realitzats en altres jaciment. Finalment un cop s’hagi extret la màxima informació es podrà realitzar les conclusions adients o les noves preguntes segons els resultats obtinguts

The methodology used to carry out this work consists of several parts. In the first place, basic bibliography is sought to know and understand the different sites under study, since not all have the same characteristics and it is necessary to take into account that a Roman villa with a “statio” is not comparable. Secondly, a complete study of the currencies of each site is made and organized in databases so that it becomes easier afterwards locating them. Next, we proceed to explain the geographic framework, the characteristics of the sites and a brief chronology with the help of the basic bibliography. The main body of the work will be the numismatic study where, following the order of each one of the deposits, the most accurate study of the found currencies will be carried out, placing them in a chronological frame and performing their own graphics to have a more global view of the information. Subsequently, a comparison could be made with the studies carried out in other sites. Finally, once the maximum information has been extracted, the appropriate conclusions or new questions can be made based on the results obtained

Manager: Nolla, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Caño Dachs, Mònica
Date: 2020 February 15
Abstract: La metodologia utilitzada per dur a terme aquest treball consta de diverses parts. En primer lloc es busca bibliografia bàsica per conèixer i comprendre els diversos jaciments objecte d’estudi, ja que no tots tenen les mateixes característiques i cal tenir en compte no es comparable una vil·la romana amb un statio. En segon lloc es fa un estudi bastant complert de les monedes de cada jaciment i s’organitzen en bases de dades perquè sigui més fàcil posteriorment la seva localització. Seguidament es procedeix a realitzar l’explicació del marc geogràfic, de les característiques pròpies dels jaciments i una breu cronologia amb l’ajuda de la bibliografia bàsica. El cos principal del treball serà l’estudi numismàtic on, seguint l’ordre de cada un dels jaciments, es durà a terme l’estudi més acurat de les monedes trobades, ubicant-les en un marc cronològic i realitzant els gràfics propis per tenir una visió més global de la informació. Posteriorment es podrà realitzar una comparativa amb els estudis realitzats en altres jaciment. Finalment un cop s’hagi extret la màxima informació es podrà realitzar les conclusions adients o les noves preguntes segons els resultats obtinguts
The methodology used to carry out this work consists of several parts. In the first place, basic bibliography is sought to know and understand the different sites under study, since not all have the same characteristics and it is necessary to take into account that a Roman villa with a “statio” is not comparable. Secondly, a complete study of the currencies of each site is made and organized in databases so that it becomes easier afterwards locating them. Next, we proceed to explain the geographic framework, the characteristics of the sites and a brief chronology with the help of the basic bibliography. The main body of the work will be the numismatic study where, following the order of each one of the deposits, the most accurate study of the found currencies will be carried out, placing them in a chronological frame and performing their own graphics to have a more global view of the information. Subsequently, a comparison could be made with the studies carried out in other sites. Finally, once the maximum information has been extracted, the appropriate conclusions or new questions can be made based on the results obtained
Document access: http://hdl.handle.net/2072/373680
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Jaciments arqueològics
Archaeological sites
Alt Empordà (Catalunya) -- Arqueologia
Alt Empordà (Catalonia) -- Antiquities
Baix Empordà (Catalunya) -- Arqueologia
Baix Empordà (Catalonia) -- Antiquities
Title: Circulació monetària al rerepaís emporità
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors