Item


Investigando la investigación de los hechos

L’acte d’investigar és un procés que realitzem de manera quotidiana, causa i efecte de les coses, realitzem conjectures i prenem decisions a partir de les dades parcials disponibles; aquest procés es bassa en el raonament quotidià, mèdic i científic. La investigació penal, independentment del subjecte investigador, pretén crear una o més hipòtesis què expliquin un conjunt de fets passats. En la investigació penal ens hem de plantejar 5 qüestions prèvies, que no hauríem de perdre de vista per tal de realitzar una investigació-instrucció: · quina és la importància de focalitzar més en l’estudi en la fase de investigació preliminar del delicte? · quins són els principals reptes? · quin tipus de raonament es realitzen en les primeres fases de la investigació? · es produeix molta creativitat en la formulació de hipòtesis (davant llacunes de dades reals)? · quines eines disposem per tal de generar i comprovar les hipòtesis? A l’etapa prèvia del judici és molt rellevant el raonament probatori, cosa que freqüentment es veu desvirtuada perquè es dona un desplaçament del “centre de informació”, i no es segueix el procediment estricte (informació obtinguda mitjançant intervenció de comunicacions privades, violació de secret de sumari, agents encoberts, et.). El judici oral sovint és insuficient per a subsanar errors produïts a partir d’una hipòtesi d’investigació mal construïda i amb proves dèbils. I tota una sèrie de circumstàncies que s’afegeixen de gran interès

The act of investigating is a process that we carry out on a daily basis, the cause and effect of things, we make guesses and make decisions based on the partial data available; this process is based on everyday, medical and scientific reasoning. The criminal investigation, regardless of the research subject, aims to create one or more hypotheses that explain a set of past events. In the criminal investigation we must consider 5 preliminary questions, which we should not lose sight of in order to carry out an investigation-instruction: · what is the importance of focusing more on the study in the preliminary investigation phase of the crime? · what are the main challenges? · what type of reasoning is carried out in the first phases of the investigation? · is there much creativity in the formulation of hypotheses (in the face of gaps in real data)? · what tools do we have in order to generate and test hypotheses? In the previous stage of the trial, the evidentiary reasoning is very relevant, which is often distorted because there is a displacement of the "information center", and the strict procedure is not followed (information obtained through intervention of private communications, violation of summary secret, undercover agents, et.). The oral judgment is often insufficient to remedy errors produced from a poorly constructed research hypothesis with weak evidence. And a whole series of circumstances that are of great interest

7526.mp4 7526.mp3

16

Càtedra de Cultura Jurídica

Author: Moscatelli, Lívia
Date: 2024 April 3
Abstract: L’acte d’investigar és un procés que realitzem de manera quotidiana, causa i efecte de les coses, realitzem conjectures i prenem decisions a partir de les dades parcials disponibles; aquest procés es bassa en el raonament quotidià, mèdic i científic. La investigació penal, independentment del subjecte investigador, pretén crear una o més hipòtesis què expliquin un conjunt de fets passats. En la investigació penal ens hem de plantejar 5 qüestions prèvies, que no hauríem de perdre de vista per tal de realitzar una investigació-instrucció: · quina és la importància de focalitzar més en l’estudi en la fase de investigació preliminar del delicte? · quins són els principals reptes? · quin tipus de raonament es realitzen en les primeres fases de la investigació? · es produeix molta creativitat en la formulació de hipòtesis (davant llacunes de dades reals)? · quines eines disposem per tal de generar i comprovar les hipòtesis? A l’etapa prèvia del judici és molt rellevant el raonament probatori, cosa que freqüentment es veu desvirtuada perquè es dona un desplaçament del “centre de informació”, i no es segueix el procediment estricte (informació obtinguda mitjançant intervenció de comunicacions privades, violació de secret de sumari, agents encoberts, et.). El judici oral sovint és insuficient per a subsanar errors produïts a partir d’una hipòtesi d’investigació mal construïda i amb proves dèbils. I tota una sèrie de circumstàncies que s’afegeixen de gran interès
The act of investigating is a process that we carry out on a daily basis, the cause and effect of things, we make guesses and make decisions based on the partial data available; this process is based on everyday, medical and scientific reasoning. The criminal investigation, regardless of the research subject, aims to create one or more hypotheses that explain a set of past events. In the criminal investigation we must consider 5 preliminary questions, which we should not lose sight of in order to carry out an investigation-instruction: · what is the importance of focusing more on the study in the preliminary investigation phase of the crime? · what are the main challenges? · what type of reasoning is carried out in the first phases of the investigation? · is there much creativity in the formulation of hypotheses (in the face of gaps in real data)? · what tools do we have in order to generate and test hypotheses? In the previous stage of the trial, the evidentiary reasoning is very relevant, which is often distorted because there is a displacement of the "information center", and the strict procedure is not followed (information obtained through intervention of private communications, violation of summary secret, undercover agents, et.). The oral judgment is often insufficient to remedy errors produced from a poorly constructed research hypothesis with weak evidence. And a whole series of circumstances that are of great interest
7526.mp4 7526.mp3
16
Format: audio/mpeg
video/mp4
Document access: http://hdl.handle.net/10256.1/7526
Language: spa
Publisher: Càtedra de Cultura Jurídica
Collection: Workshop: Investigando la Investigación"
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Dret -- Investigació -- Congressos
Dret -- Metodologia -- Congressos
Dret -- Filosofia -- Congressos
Pràctica processal -- Congressos
Legal research -- Congresses
Law -- Methodology -- Congresses
Law -- Philosophy -- Congresses
Trial practice -- Congresses
Title: Investigando la investigación de los hechos
Type: info:eu-repo/semantics/lecture
Repository: DUGiMedia

Subjects

Authors